VI. Zamiast zakończenia

VI. Zamiast zakończenia

Socjotopografia warszawskiej Pragi w 1792 r. (wersja robocza)

oprac. K. Słomska-Przech, M. Słomski, J. Suproniuk, przy współpracy D.J. Maciuszka

Bogactwo informacji, jakie mimo wszystko można wyzyskać zarówno z będącego podstawą niniejszej pracy spisu Pragi z 1792 r., jak i materiału pomocniczego powoduje, że zagadnienia przedstawione powyżej nie wyczerpują możliwości badawczych związanych z przestrzenno-społecznymi cechami tego układu miejskiego położonego po prawej stronie Wisły. Część z dotychczasowych wyników zasługuje na dokładniejsze opracowanie. Przy opisywaniu innych ich części pojawiały się kolejne pomysły na sprawdzenie niektórych korelacji i zależności. W końcu, docelowo bardzo dobrze byłoby porównać sytuację na Pradze z innymi miastami oraz z samą Warszawą. Jest to możliwie do zrobienia, przynajmniej w części. Wymaga jednak dodatkowej pracy i dodatkowego czasu.

Bieżąca wersja prac, choć w pewnym stopniu wykorzystuje narzędzia cyfrowe w celu przygotowania materiału i jego analizy oraz omówienia wyników, wciąż może być rozszerzona o kolejne elementy. Głównym takim elementem, od początku zamierzonym, było stworzenie interaktywnej aplikacji web-GIS-owej, w której użytkownik mógłby wyświetlić poszukiwane przez siebie dane. Po części funkcję tę spełniają udostępnione na GeoNode dane praskie. Jest to jednak dopiero połowa drogi do przygotowania sytuacji – i aplikacji – która powinna być już standardem zwłaszcza w badaniach socjotopograficznych.

Udostępnienie tych jeszcze nie do końca pełnych, ale już i tak obszernych wyników prac wynika również z wciąż powoli zachodzących zmian w publikowaniu treści naukowych w dobie rozwoju humanistyki cyfrowej. Publikacje będące “pracami w toku” pozwalają na interakcję z odbiorcami wyników prac w celu wymiany poglądów i pomysłów na ewentualne rozszerzenie opracowywanych zagadnień. Może stanowić również pole do dyskusji nad możliwościami i ograniczeniami przyjętych w czasie trwania projektu założeń.

Docelowo praca o socjotopografii warszawskiej Pragi w 1792 r. powinna zostać w najbliższej przyszłości zakończona, publikacja powinna przejść proces recenzyjny, a po uzyskaniu pozytywnych opinii i odpowiednim zredagowaniu zostać zamknięta.