IV. Baza danych i mapy

IV. Baza danych i mapy

Socjotopografia warszawskiej Pragi w 1792 r. (wersja robocza)

oprac. K. Słomska-Przech, M. Słomski, J. Suproniuk, przy współpracy D.J. Maciuszka

IV. Baza danych i mapy

IV.1. Model bazy danych

W celu zgromadzenia i usystematyzowania informacji zawartych w źródle, stworzona została prosta, relacyjna baza danych. Jest ona przełożeniem tabelarycznej i sformalizowanej struktury źródła i składa się z trzech tabel.

W tabeli ‘budynki’ zgromadzone zostały informacje zawarte w pierwszych trzech kolumnach formularza spisowego. W tabeli ‘osoby’ zawarto informacje dotyczące wszystkich osób wzmiankowanych w spisie. Struktury obu tych części bazy danych zostały opisane poniżej w tabelach 8–10.

Tabela 8. Kolumny tabeli ‘budynki’ w bazie praskiej

Kolumna Typ Opis
id SERIAL4 Unikalny identyfikator budynku
zrodlo TEXT Miejsce przechowywania źródła i jego sygnatura.
strona TEXT Numer strony, na której znajduje się informacja zawarta w rekordzie.
id_obiekt TEXT Unikalny identyfikator każdego obiektu wzmiankowanego w spisie.
ulica TEXT Nazwa ulicy.
numer_obiekt TEXT Numer obiektu istniejącego na danej ulicy.
obiekt TEXT Rodzaj istniejącego pod danym adresem obiektu głównego.
material TEXT Rodzaj materiału, z którego zbudowany był obiekt: drewno – obiekt drewniany; mur – obiekt murowany; mur_drewno – obiekt częściowo murowany, częściowo drewniany; [brak] – brak informacji; chrust_glina – budynek obłożony chrustem i oblepiony gliną.
inny_obiekt TEXT Istniejące pod danym adresem dodatkowe obiekty.
varia TEXT Dodatkowe informacje, których nie dało się uwzględnić w pozostałych polach formularza.
user_name TEXT Informacja o ostatnim autorze edytującym rekord.
last_date TIMESTAMP(0) Data ostatniej edycji rekordu.
wpis_nr INT4 Numer kolejności pojawiania się obiektu w spisie.

Źródło: oprac. M. Słomski

Tabela 9. Kolumny tabeli ‘osoby’ w bazie praskiej

Kolumna Typ Opis
id SERIAL4 Unikalny identyfikator osoby
zrodlo TEXT Miejsce przechowywania źródła i jego sygnatura.
strona TEXT Numer strony, na której znajduje się informacja zawarta w rekordzie.
id_osoba TEXT Unikalny identyfikator każdej osoby wzmiankowanej w spisie.
id_obiekt TEXT Unikalny identyfikator obiektu, w którym mieszkała każda osoba wzmiankowana w spisie.
osoba_wpis TEXT Informacja źródłowa o każdej osobie wzmiankowanej w spisie.
osoba_identyfikacja TEXT Znormalizowana informacja o każdej osobie wzmiankowanej w spisie.
wlasciciel INT4 Informacja o tym, czy dana osoba wzmiankowana w spisie występuje w nim jako: 1 – posesjonat, 2 – nieposesjonat ze środkami do życia, 3 – nieposesjonat bez środków do życia.
zajecie TEXT Znormalizowana informacja o wzmiankowanym zawodzie.
plec TEXT Informacja o płci osób wzmiankowanych w spisie: m – mężczyzna, k – kobieta, km – płeć niejasna ze względu na zgrupowanie osób obu kategoriiw jednym zapisie.
stan TEXT Informacje o statusie społecznym osób wzmiankowanych w spisie: m – mieszczanin/mieszczanka, d – duchowny/duchowna, s – szlachcic/szlachcianka, z – osoba pochodzenia żydowskiego.
nazwisko INT4 Informacje o personaliach osób wzmiankowanych w spisie: 1 – znane imię i nazwisko, 2 – znane imię i nazwisko małżonka, rodzica, rodzeństwa, 3 – nazwisko nieznane .
user_name TEXT Informacja o ostatnim autorze edytującym rekord.
last_date TIMESTAMP(0) Data ostatniej edycji rekordu.
wpis_nr INT4 Numer kolejności pojawiania się osoby w spisie.

Źródło: oprac. M. Słomski

Trzecia z tabel w praskiej bazie (Tabela 10) zawiera połączenie informacji o budynku i o jego właścicielu. Nie w każdym wypadku osoba właściciela pojawiła się na zachowanych kartach źródła. Przypuszczalnie wynikało to z faktu, że informacje o części z nich pojawiały się w tej części spisu, która zaginęła. Czasem jednak posesjonatami były instutucje państwowe czy kościelne albo sam król.

Tabela 10. Kolumny tabeli ‘wlasciciele’ w bazie praskiej

Kolumna Typ Opis
id_obiekt TEXT Identyfikator budynku z tabeli ‘budynki’.
id_osoba TEXT Identyfikator osoby z tabeli ‘osoby’ bądź źródłowy zapis personaliów osoby lub instytucji, do której wedle spisu należał obiekt.
id SERIAL4 Unikalny identyfikator rekordu
user_name TEXT Informacja o ostatnim autorze edytującym rekord.
last_date TIMESTAMP(0) Data ostatniej edycji rekordu.

Źródło: oprac. M. Słomski

IV.2. Opracowanie map

Na podstawie opisanych powyżej tabel przygotowano zestawienia poświęcone zagadnieniom takim jak m.in. własność posesji, podział na stany, czy zajęcia mieszkańców (dokładny spis zob. rozdział V). Zestawienia posłużyły przygotowaniu map w oprogramowaniu QGIS. Łącznie opracowano czternaście map[1]. Zastosowane na mapach (a zarazem wykresach) barwy dobrano za pomocą narzędzia Color Brewer 2.0[2]. Dane wybrane do wizualizacji miały zarówno charakter jakościowy jak i ilościowy. W tabeli atrybutów brak danych oznaczono symbolem „9999”.

Dla trzynastu map dane zbierane były w odniesieniu do ulic. Dane z zestawień opracowanych w formie arkuszy (format .xlsx) połączono z danymi przestrzennymi (format .shp) poprzez nazwy ulic (‘id_ulica’). Na trzech mapach przedstawiono zjawisko w podziale na kategorie (stany reprezentowane przez osoby zamieszkujące ulicę lub właścicieli nieruchomości, rodzaj właściciela nieruchomości). Dla danych ilościowych zastosowano podział na klasy w oparciu o analizę wykresów zmiennych. Na dziesięciu mapach (liczba osób zamieszkujących ulicę, średnia liczba osób w budynkach zamieszkanych, odsetek budynków zamieszkanych przez ich właścicieli, liczba garbarzy i przewoźników, liczba kobiet i mężczyzn, a także różnica między liczbą kobiet i mężczyzn zamieszkujących ulicę, udział nieposesjonatów bez środków do życia) dane podzielono na klasy na podstawie naturalnego przebiegu zmiennych. Dla mapy stanów najszerzej reprezentowanych przez mieszkańców danej ulicy najpierw podzielono dane na kategorie (mieszczanie, szlachta, żydzi), a następnie na klasy (poniżej 49%, od 50 do 74%, od 75 do 99 %, 100%).

Dla jednej mapy, która przedstawiaja najliczniej zamieszkane budynki (np. klasztor, odwach), opracowano dane w odniesieniu do wybranych punktów (format .shp). Nie wszystkie z punktów posiadały dokładne odniesienie topograficzne. Należy je zatem traktować jako oznaczenie obszaru, gdzie najprawdopodobniej znajdował się dany obiekt. W przypadku tej mapy, wielkość diagramu symbolizuje liczbę mieszkańców wybranej ulicy, a zmienne wewnątrz diagramu obrazują udział mieszkańców danego budynku względem pozostałych mieszkańców ulicy.


  1. Dane i mapy przygotowane w ramach projektu „Socjotopografia warszawskiej Pragi w 1792 r.” dostępne są na stronie Atlas Fontium pod adresem: https://data.atlasfontium.pl/search/?keywords__slug__in=praga-1792

  2. ColorBrewer: Color Advice for Maps, https://colorbrewer2.org.