Bibliografia

Bibliografia

Socjotopografia warszawskiej Pragi w 1792 r. (wersja robocza)

oprac. K. Słomska-Przech, M. Słomski, J. Suproniuk, przy współpracy D.J. Maciuszka

Źródła pisane archiwalne

Archiwum Diecezjalne w Płocku

Acta Episcopalia, sygn. 35/58

Archiwum Kapituły Katedralnej w Płocku, sygn. 8b

Archiwum Główne Akt Dawnych

Archiwum gospodarcze wilanowskie. Anteriora, sygn. 72

Archiwum Skarbu Koronnego, dział I, sygn. 28, 65, 72

Archiwum Rodzinne Poniatowskich, sygn. 390, 396, 397

Księgi miejskie Warszawa – Ekonomiczne, sygn. 7, 15, 17, 745, 853, 1430

Metryka Koronna, sygn. 296

Tzw. Metryka Litewska, dział VII, sygn. 172

Zbiór dokumentów pergaminowych, sygn. 1659

Biblioteka Jagiellońska

Magazyn Starych Druków, sygn. Berol. Uc 4317

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Taryfa dymów z lat 1789, 1790, rps w Zakładzie Atlasu Historycznego IH PAN

Źródła pisane wydane

Archiwum Jana Zamoyskiego, kanclerza i hetmana wielkiego koronnego, t. 3, wyd. J. Siemieński, Warszawa 1909.

“Gazeta Warszawska”, nr 100, 15 grudnia 1807 r.

Horn M., Regesty dokumentów i ekscerpty z Metryki Koronnej do historii Żydów w Polsce (1697–1795), t. 2: Rządy Stanisława AUgusta (1764–1795), cz. 2: 1780–1794, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1988.

Komisja Policji. Prawo uchwalone dnia 17 czerwca 1791 r., Kórnik 1985 (= Ustawodawstwo Sejmu Wielkiego z 1791 r., 8).

Materiały źródłowe dotyczące dziejów kamedulskiej jurydyki w podwarszawskiej Pradze z lat 1666–1717, wyd. Ł. Truściński, współpraca P. Klint, Wrocław 2015 (= Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach, 3).

Polska stanisławowska w oczach cudzoziemców, t. 1–2, oprac. W. Zawadzki, Warszawa 1963.

Taryffa domów miasta Warszawy dla wygody publicznej nowo wydana z dołączeniem cyrkułu 7go czyli Pragi, toż domów za rogatkami będących, Warszawa 1807.

Volumina Constitutionum, t. 3, vol. 2, do druku przygotowali S. Grodziski, M. Kwiecień, A. Karabowicz, przedmowa W. Uruszczak, Warszawa 2013.

Volumina Legum, t. 9, Kraków 1889.

Mapy

Biuro Geodezji i Katastru, Mapa Warszawy, WMS (https://wms.um.warszawa.pl/serwis, dostęp: 06.01.2024).

Original Plan der Vorstadt Praga bei Warschau und der umliegenden Gegend / aufgenommen, zusammengestellt u. gezeichnet von dem Ing. Lieutenant von Rauch im Frühjar 1796, Johann Georg Gustav von Rauch, ok. 1:7 200, 1796 r., Staatsbibliothek zu Berlin-Kartenabteilung, sygn. Kart. X 50035/6.

План города Варшавы. Съёмка под руководством Главного Инженера В.Г. Линдлея [Plan miasta Warszawy. Zdjęcie pod kierunkiem Głównego Inżyniera W.H. Lindleya], W.H. Lindley, 1:2 500, 1897–1901, Archiwum Państwowe w Warszawie, Zarząd Budowy Kanalizacji i Wodociągów w Warszawie, sygn. 785.

Plan miasta stołecznego Warszawy wymierzony przez officerów Korpusu Inżynierów w latach 1818 i 1819 i litografowany przez tychże roku 1822, 1:4 800, 1822 r., Archiwum Główne Akt Dawnych, Zbiór kartograficzny, sygn. 77–5.

Plan Miasta Stołecznego Warszawy wymierzony przez Officerów Korpusu Inżenierów w latach 1818 i 1819 i litografowany przez tychże roku 1822, ryt. A. Zakrzewski, ok. 1:4 800, 1822, Biblioteka Narodowa, Zakład Zbiorów Kartograficznych, sygn. ZZK 1 058 (https://polona.pl/preview/5d9eb134-1529-4823-bf70-68ee18c354c3; dostęp: 06.01.2024).

Plan miasta Warszawy (Plan von der Stadt Warschau), J.G. Lehman, ryt. Joseph Bach, ok. 1:11 500, 1809 r., Archiwum Główne Akt Dawnych, Zbiór kartograficzny, sygn. 92–2.

Plan von denen in Prag Liegenden Königlichen Fürstlich-Bischöfflichen, Geistlichen zum Capitel gehörigen und adelichen Grunden, Platzen und feldern bis an die Grentze von Targowek, Maciej Deutsch, ok. 1:1 640, 1765 r., Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, sygn. 7523.

Plan von Warschau und Prag nebst umliegender Gegend, Johann Georg Gustav von Rauch, ok. 1:14 200, 1796 r., Archiwum Główne Akt Dawnych, Zbiór kartograficzny, sygn. 86–19.

Planta Miasta Warszawy z Przedmieściami (Plan Ichnographique de la Ville de Varsovie, Residence des Rois de Pologne), Piotr Hennequin, 1:24 000, 1779 r., Leibniz-Institut für Länderkunde, sygn. HK 0462.

Praga : gegenüber Warschau : mit Befestigungsentwürfen, ok. 1:7 000, 1796 r.?, Staatsbibliothek zu Berlin-Kartenabteilung, sygn. Kart. X 50035/4.

Opracowania

Archiwum Główne Akt Dawnych, t. 1, z. 1: Akta Komisji Policji Obojga Narodów i Komisji Policji Koronnej (1791–1794), opr. J. Jankowska, Warszawa 1949 (= Archiwa Polskie. Inwentarze, 1).

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Informator o zasobie archiwalnym, red. D. Lewandowska, Warszawa 2008.

Bartoszewicz H., Obraz kartograficzny Pragi XVIII–XIX wieku, “Rocznik Mazowiecki”, 24, 2012, s. 27–41.

Bartoszewicz H., Weszpiński P.E., Korpus Inżynierów Wojskowych, Plan Warszawy 1825, Plan Miasta Stołecznego Warszawy, Wymierzony przez Officerów Korpusu Inżenierów w latach 1818 i 1819 i litografowany przez tychże roku 1822, Warszawa 2017 (= Plany Warszawy).

Bartoszewicz J., Kościoły warszawskie rzymsko-katolickie opisane pod względem historycznym, Warszawa 1857.

Bauer K., Szturm Pragi 4 listopada 1794 r., „Studia i Materiały do Historii Wojskowości”, 15 (1), 1969, s. 110–136.

Berdecka A., Turnau I., Życie codzienne w Warszawie okresu Oświecenia, Warszawa 1969.

Berger J., Plany fortyfikacyjne Pragi z przełomu XVIII/XIX wieku, w: Kartografia forteczna, red. A. Tomczak, Warszawa 1991 (= Z Dziejów Kartografii, 5), s. 103–121.

Berger J., Z dziejów Targówka, “Rocznik Warszawski”, 9, 1969, s. 63–85.

Boniecki A., Herbarz polski. Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich, t. 4, Warszawa 1901.

Ciara S., Senatorowie i dygnitarze koronni w drugiej połowie XVII wieku, Wrocław-Warszawa-Kraków 1990.

ColorBrewer: Color Advice for Maps, https://colorbrewer2.org.

Czaja R., Socjotopografia miasta Elbląga w średniowieczu, Toruń 1992.

Czołowski A., Herbarz polski i imionospis zasłużonych w Polsce ludzi wszystkich stanów i czasów; ułożony porządkiem alfabetycznym na podstawie herbarza Niesieckiego i manuskryptów, t. 2, Lwów 1859.

Czubaty J., Warszawa 1806–1815. Miasto i ludzie, Warszawa 1997.

Dembowska M., Dąmbski (Dąbski) Stanisław, h. Godziemba (♱ 1809), “Polski Słownik Biograficzny”, t. 5, Kraków 1939–1946, s. 36.

Denecke D., Sozialtopographie und sozialräumliche Gliederung der spätmittelalterlichen Stadt. Problemstellungen, Methoden und Betrachtungsweisen der historischen Wirtschafts- und Sozialgeographie, w: Über Bürger, Stadt und städtische Literatur im Spätmittelalter. Bericht über Kolloquien der Kommission zur Erforschung der Kultur des Spätmittelalters 1975–1977, hrsg. v. J. Fleckenstein, K. Stackmann, Göttingen 1980, s. 161–202.

Drzażdżyńska H., Ludność Warszawy w roku 1792, “Kwartalnik Statystyczny”, 8 (1), 1931, s. 45–63.

Dul A., Życie towarzyskie dziewiętnastowiecznej wiejskiej parafii. Analiza sieci społecznych, „Przeszłość Demograficzna Polski”, 39, 2017, s. 167–208.

Ehrenkreutz S., Archiwum miejskie Warszawy, “Kronika Warszawy”, (12), 1925, s. 7–12.

Faber W., Sztuka znaku wodnego. Przerysy znaków wodnych z dokumentów przechowywanych w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, t. 1, cz. 1: Zbiory Oddziału III, archiwa rodowe i zbiory prywatne, Warszawa 2010.

Gdański J., Machynia M., Srzednicki C., Stepan K., Oficerowie wojska koronnego 1777–1794. Spisy, cz. 4: Formacje Targowicy. Szkolnictwo wojskowe. Varia. Uzupełnienia, Kraków 2003.

Gierszewski S., Obywatele miast Polski przedrozbiorowej. Studium źródłoznawcze, Warszawa 1973.

Gieysztor A., Praga najstarsza (między X i XIV w.), w: Dzieje Pragi, red. J. Kazimierski i in., Warszawa 1970, s. 7–24.

Gordziejew J., Socjotopografia Grodna w XVIII w., Toruń 2002.

Grabiszewska L., Działalność urbanistyczna i przepisy budowlane Królestwa Polskiego (1815–1915) w planach regulacji warszawskiej Pragi, “Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, 58 (3), 2013, s. 67–92.

Grochulska B., Rzemiosło warszawskie w XVIII w. Ogólny zarys rozwoju, w: Z dziejów rzemiosła warszawskiego, red. B. Grochulska, W. Pruss, Warszawa 1983, s. 157–183.

Grochulska B., Statystyka ludnościowa Warszawy w drugiej połowie XVIII wieku, “Przegląd Historyczny”, 45 (4), 1954, s. 586–608.

Guttmejer K., Barokowy zespół architektoniczny bernardynów na Pradze, w: Na prawym brzegu. Dziedzictwo kulturowe warszawskiej Pragi. Materiały sesji Warszawa, grudzień 2005, red. Z. Michalczyk, Warszawa 2006, s. 9–42.

Herbst S., Ulica Marszałkowska, wyd. 2, Warszawa 1978.

Jakimowicz K., Instytucje państwowe i samorządowe w życiu mieszkańców Lublina w latach 1764–1794, Lublin 2020.

Jankiewicz A., Weszpiński P.E., Witecki M., Atlas historyczny Warszawy: Wybrane źródła kartograficzne, Warszawa 1999.

Jankowska J., Akta Komisji Boni Ordinis miasta Warszawy 1765–1788, w: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Przewodnik po zespołach, t. 1: Archiwa dawnej Rzeczypospolitej, red. J. Karwasińska, Warszawa 1958, s. 409–410.

Jędrysiak J., Prussian Strategic Thought 1815–1830. Beyond Clausewitz, tł. W. Zbirohowski-Kościa, Leiden-Boston 2020 (= History of Warfare, 131).

Keckowa A., Królewskie składy soli w Warszawie w XVI i pierwszej połowie XVII wieku, “Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 25 (4), 1977, s. 508–513.

Korotyński B.W., Rzeź Pragi, Warszawa 1924.

Korotyński W., Jak i z czego Wielka Warszawa powstała, Warszawa 1916.

Korzon T., Wewnętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta (1764–1794), t. 1, wyd. 2, Kraków-Warszawa 1897.

Korzon T., Wewnętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta (17641794), t. 2, Kraków-Warszawa 1897.

Kosim J., Pod pruskim zaborem. Warszawa w latach 1796–1806, Warszawa 1980.

Krogulec T., Kartograficzny obraz Pragi, w: Warszawskiej Pragi dzieje dawne i nowsze, Warszawa 2006, s. 43–61.

Kroll S. i Pápay G., Die Anwendung der multimedialen GIS-Technologie auf die Geschichtswissenschaft am Beispiel der Sozialtopographie Stralsunds 1706/07, w: Geographische und historische Beiträge zur Landeskunde Pommerns. Eginhard Wegner zum 80. Geburtstag, hrsg. v. I. Asmus, H.T. Porada, D. Schleinert, Schwerin 1998 (= Greifswalder geographische Arbeiten, Sonderband), 189–194.

Kuc-Czerep M., Niemieckojęzyczni mieszkańcy Warszawy. Droga do obywatelstwa w osiemnastowiecznej Rzeczypospolitej, Warszawa 2021.

Kuc-Czerep M., Słomska K., Wyzwania integracji źródeł kartograficznych i tekstowych na przykładzie Warszawy w XVIII w., “Studia Geohistorica”, 7, 2019, s. 127–143.

Kuklo C., Kobieta samotna w społeczeństwie miejskim u schyłku Rzeczypospolitej szlacheckiej. Studium demograficzno-społeczne, Białystok 1998.

Kula W., Szkice o manufakturach w Polsce XVIII wieku, cz. 3: 1780–1795, Warszawa 1956 (= Badania nad Dziejami Przemysłu i Klasy Robotniczej w Polsce, 1(2)).

van Leeuwen M.H.D., Maas I., Miles A., Creating a Historical International Standard Classification of Occupations. An Exercise in Multinational Interdisciplinary Cooperation, „Historical Methods”, 37 (4), 2004, s. 186–197.

Łopatecki K., Muzycy wojskowi w Rzeczypospolitej – zarys problematyki, w: Nad społeczeństwem staropolskim, t. 2: Polityka i ekonomia – społeczeństwo i wojsko – religia i kultura w XVI–XVIII wieku, red. D. Wereda, Siedlce 2009, s. 231–246.

Machynia M., Srzednicki C., Oficerowie wojska koronnego 1777–1794. Spisy, cz. 2: Artyleria i wojska inżynierskie, Kraków 1999.

Machynia M., Srzednicki C., Oficerowie wojska koronnego 1777–1794. Spisy, cz. 3: Piechota, Kraków 1998.

Maciejewska W., Archiwum miasta Warszawy 1376–1796, w: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Przewodnik po zespołach, t. 1: Archiwa dawnej Rzeczypospolitej, red. J. Karwasińska, Warszawa 1958, s. 193–198.

Majewska-Maszkowska B., Mecenat artystyczny Izabelli z Czartoryskich Lubomirskiej 1736–1816, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1976.

Małcużyński W., Rozwój terytorialny miasta Warszawy, Warszawa 1900.

Meinhardt M., Auswahlbibliographie zur Sozialstruktur und Sozialtopographie vorindustrieller Städte, w: Die Sozialstruktur und Sozialtopographie vorindustrieller Städte, hrsg. v. M. Meinhardt, A. Ranft, Berlin 2005 (Hallische Beiträge zur Geschichte des Mittelalters und der Frühen Neuzeit, 1), s. 287–311.

Mencel T, Losy staropolskich akt partykularnych w latach 1795–1815, “Archeion”, 31, 1959, s. 23–35.

Mikulski K., Przestrzeń i społeczeństwo Torunia od końca XIV do początku XVIII wieku, Toruń 1999.

Mikulski K., Pułapka niemożności. Społeczeństwo nowożytnego miasta wobec procesów modernizacyjnych (na przykładzie Torunia w XVII i XVIII wieku), Toruń 2004.

Minakowski M.J., Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 07.01.2024.

Mistewicz M., Most księcia Adama Ponińskiego w Warszawie, “Drogownictwo”, 67 (11), 2012, s. 382–386.

Mrozowski K., Przestrzeń i obywatele Starej Warszawy od schyłku XV wieku do 1569 roku, Warszawa, 2020.

Murawiec W. OFM, Warszawa – Praga, w: Klasztory bernardyńskie w Polsce w jej granicach historycznych. Dzieło zbiorowe, red. H. Wyczawski, Kalwaria Zebrzydowska 1985, s. 415–416.

Murawiec W. OFM, Warszawa – Praga, w: Klasztory bernardyńskie w Polsce w jej granicach historycznych. Dzieło zbiorowe, red. H. Wyczawski, Kalwaria Zebrzydowska 1985, s. 548–549.

Nowy słownik francuzko-polski, pomnożony zbiorem wyrazów naukowych i technicznych, t. 1, wyd. J. Zawadzki, Wilno 1826.

Nykiel B., Skarszewski Stanisław h. Leszczyc (ok. 15541624), “Polski Słownik Biograficzny”, t. 38, Warszawa-Kraków 1997–1998, s. 46–48.

Ogórek B., Piśmienność mieszkańców Krakowa w pierwszej połowie XIX wieku. Uwarunkowania demograficzne i społeczno-gospodarcze, „Przeszłość Demograficzna Polski”, 40, 2018, s. 141–170.

Oleksicki A., Socjotopografia Białegostoku w XVIII w. w świetle inwentarza miasta z 1771/72 r. i planu Beckera z 1799 r. w: Studia i materiały do dziejów miasta Białegostoku, t. 4, red. H. Majecki, Białystok 1985 (= Prace Białostockiego Towarzystwa Naukowego, 29), s. 41–56.

Orgelbrand S., Encyklopedja powszechna, t. 15, Warszawa 1903.

Orłowski R., Działalność społeczno-gospodarcza Andrzeja Zamojskiego w latach kanclerstwa, “Rocznik Lubelski”, 8, 1965, s. 103–130.

Perner M.L., Segregated behind the walls. Residential patterns in pre-industrial Copenhagen 1700–1850, „Social History”, 44 (4), 2019, s. 412–439.

Petter W., Rauch, Gustav von, w: „Neue Deutsche Biographie”, 21, 2003, s. 197–198, (https://www.deutsche-biographie.de/pnd116363916.html#ndbcontent, dostęp: 05.12.2023).

Piber-Zbieranowska M., Księstwo Mazowieckie u progu inkorporacji. Charakterystyka obszaru około 1526 r. (część południowa), “Studia Geohistorica”, 9, 2021, s. 95–113.

Pläne und Grundrisse von Städten sozialistischer Länder Europas (1574–1850), bearb. v. K. Wolfram, Berlin 1976 (= Kartographische Bestandsverzeichnisse, 3).

Popiołek B., Królowa bez korony. Studium z życia i działalności Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej ok. 1669–1729, Kraków 1996.

Przybylski A., Ulice i mosty w Warszawie (kartka z przeszłości), Warszawa 1936.

Rakowski J., Wójcik Z.A., Ludność Nowej Warszawy u schyłku Oświecenia, “Przegląd Historyczny”, 49 (2), 1958, s. 311–328.

Ratajczyk L., Wojsko i obronność Rzeczypospolitej 1788–1792, Warszawa 1975.

Rawski T., Warszawa 1794 roku, w: Z militarnych dziejów Warszawy, red. A. Ajnenkiel, Warszawa 1996, s. 77–89.

Rejman Z., Jurydyka Leszno w czasach Stanisława Augusta Poniatowskiego. Część I, “Rocznik Warszawski”, 18, 1985, s. 61–119.

Siekmann M., Kirchhoff K.-H., Sozialtopographie in der Stadt Münster 1770 und 1890 mit Ausblicken auf 1971, w: Innerstädtische Differenzierung und Prozesse im 19. und 20. Jahrhundert, hrsg. v. Heinz Heineber, Köln–Wien, 1987 (= Städteforschung. Reihe A, Darstellungen, 25), s. 159–195.

Sikorski A., Od napadu na klasztor do podskarbiostwa. Kariera rodziny Wesslów w XVXVIII w., w: Rody i rodziny Mazowsza i Podlasia. Źródła do badań genealogicznych. Genealogie rodów i rodzin Mazowsza i Podlasia, red. M.K. Frąckiewicz, Łomża 2019, s. 191–206.

Sikorski A., Szydłowski Teodor Kajetan h. Lubicz (ok. 1714–1795), “Polski Słownik Biograficzny”, t. 49, Warszawa-Kraków 2013–2014, s. 618–623.

Siniarska-Czaplicka J., Znaki wodne papierni Mazowsza 1750–1850, Łódź 1960.

Słomczyński A., Aleksander Wejnert 1809–1879. Historyk archiwista Warszawy, “Rocznik Warszawski”, 5, 1964, s. 68–89.

Słomska-Przech K., Lindleys’ Map of Warsaw (1:2,500) as tool for understanding the urban space preservation, „Studia Geohistorica”, 11, 2023 (https://atlasfontium.pl/language/en/lindleys-map-of-warsaw-en/) (w druku).

Słomski M, Wisła jako szansa i jako przeszkoda rozwoju miejskiego podwarszawskich Pragi, Skaryszewa i Golędzinowa w XVII–XVIII wieku, “Studia Historica Gedanensia” (w druku).

Słownik historyczno-geograficzny ziemi warszawskiej w średniowieczu, oprac. A. Wolff, K. Pacuski, do druku przygotowały M. Piber-Zbieranowska i A. Salina, red. T. Jurek, Warszawa 2013.

Smoleńska B., Przemiany struktury własności ziemskiej w okolicach Warszawy w XVI–XVIII wieku, “Rocznik Mazowiecki”, 8, 1984, s. 87–107.

Smoleński W., Mieszczaństwo warszawskie w końcu wieku XVIII, Warszawa 1917.

Sobieszczański F.M., Dawne archiwa miasta Warszawy, “Tygodnik Ilustrowany”, (131), 1878.

Solarczyk M., Wpływ instytucji Kościoła Katolickiego na dzieje prawobrzeżnej Warszawy do 1945 r., w: Świątynie Prawego Brzegu. Kościół katolicki w dziejach prawobrzeżnej Warszawy, red. A. Sołtan, J. Wiśniewska, K. Zwierz, Warszawa 2009, s. 11–26.

Sołtan A., Ewangelicy w prawobrzeżnej Warszawie (druga połowa XVIIIXIX w.), “Kronika Warszawy”, 1 (150), 2014, s. 61–70.

Sołtan A., Od czasów najdawniejszych po wiek XVIII, w: Historia Białołęki i jej dzień dzisiejszy, red. A. Sołtan, wyd. 2, Warszawa 2007, s. 11–28.

Szczygielski W., Krasiński Kazimierz (1725–1802), “Polski Słownik Biograficzny”, t. 15,  s. 184–186.

Szwankowski E., Praga na tle najstarszego swego planu, “Biuletyn Historii Sztuki i Kultury”, 9 (1–2), 1949, s. 71–82.

Szymkiewicz S., O spisie ludności Warszawy w r. 1792, “Kwartalnik Statystyczny”, 8 (3), 1931, s. 833–839.

Szymkiewicz S., Warszawa na przełomie XVIII i XIX w. w świetle pomiarów i spisów, Warszawa 1959.

Tokarz W., Warszawa przed wybuchem powstania 17 kwietnia 1794 roku, wyd. 2, Oświęcim 2018.

Wasilewski T., Zemeła K., Radziejowska ze Słuszków Elżbieta (Halszka) 1.v. Kazanowska (ok. 1619–1671), “Polski Słownik Biograficzny”, t. 30, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1987, s 45–47.

Warszawa w latach 1526–1795, red. A. Zahorski, Warszawa 1984 (Dzieje Warszawy, 2).

Wejnert A., Starożytności warszawskie. Dzieło zbiorowo-zeszytowe, t. 1, Warszawa 1848.

Węgrzynek H., Socjotopografia skupiska żydowskiego na Pradze u schyłku XVIII wieku, w: Odkrywanie żydowskiej Pragi. Studia i materiały, red. Z. Borzymińska, Warszawa 2014, s. 49–67.

Wimmer J., Historia piechoty polskiej do roku 1864, Warszawa 1978.

Wnęk K., Socjotopografia rodzin Krakowa w końcu XVIII wieku, w: Rodzina, gospodarstwo domowe i pokrewieństwo na ziemiach polskich w perspektywie historycznej – ciągłość czy zmiana?, red. Cezary Kuklo, Warszawa 2013, s. 209–242.

Wnęk K., Własność nieruchomości w Krakowie w połowie XIX w. Studia nad stałym katastrem galicyjskim, Kraków 2011.

Wolff A., Najstarsze osadnictwo Warszawy prawobrzeżnej (od XI w. do początku XVI w.), w: Dzieje Pragi, red. J. Kazimierski i in., Warszawa 1970, s. 123–136.

Wyderko T., Urbanizacja i zagospodarowanie prawobrzeżnej Warszawy w okresie od XVI w. do początku XIX w., w: Dzieje Pragi, red. J. Kazimierski i in., Warszawa 1970, s. 137–152.

Wyderkowa T., Ludność Pragi w drugiej połowie XVIII w. (Liczebność, struktura demograficzna i zawodowa), w: Warszawa XVIII wieku, z. 1, red. J. Kowecki, H. Szwankowska, A. Zahorski, Warszawa 1972 (= Studia Warszawskie, 12), s. 149–189.

Wyderkowa T., Zniszczenie Pragi na przełomie XVIII i XIX w., “Rocznik Warszawski”, 12, 1974, s. 49–80.

Wyżga W., Miasta i migracje w Rzeczypospolitej przedrozbiorowej. Zarys problematyki, „Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym”, 52 (1), 2020, s. 59–88.

Zahorski A., Centralne instytucje policyjne w Polsce w dobie rozbiorów, Warszawa 1959 (= Studia z dziejów Polski w okresie Oświecenia, 2).

Zahorski A., Warszawa w powstaniu kościuszkowskim, wyd. 2, Warszawa 1985.

Zahorski A., Warszawa za Sasów i Stanisława Augusta, Warszawa 1970.

Zemeła K., Kariera majątkowa Adama Kazanowskiego, marszałka nadwornego koronnego, w: Między Wisłą a Pilicą. Studia i materiały historyczne, t. 13, red. B. Wojciechowska, Kielce 2012, s. 67–83.

Zielińska A., Przemiany w strukturze zawodowej w Toruniu w latach 1884–1908 w świetle ksiąg adresowych. Rekonesans badawczy, „Zapiski Historyczne”, 35 (3), 2020, s. 35–69.

Zwierz K., By stać się „nową Warszawą”… – socjotopograficzny obraz aktywności gospodarczej ludności warszawskiego Prawobrzeża w latach 90. XVIII w. w świetle rejestrów i spisów, w: Z dziejów Warszawy. Przedsiębiorczość, red. K. Wagner, Z. Chmiel, Warszawa 2013, s. 129–164.

Zwierz K., Inwestycje gospodarcze i posiadłości kamedułów bielańskich na Pradze w drugiej połowie XVII i na początku XVIII wieku, w: Świątynie Prawego Brzegu. Kościół katolicki w dziejach prawobrzeżnej Warszawy, red. A. Sołtan, J. Wiśniewska, K. Zwierz, Warszawa 2009, s. 151–156.

Zwierz K., Makieta redukcyjna warszawskiej Pragi końca XVIII wieku. Uwagi i spostrzeżenia z prac na rekonstrukcją dawnej zabudowy prawobrzeżnych miasteczek, “Almanach Muzealny”, 7, 2013, s. 192–207.

Zyblikiewicz L.A., Ludność Krakowa w drugiej połowie XIX wieku. Struktura demograficzna, zawodowa i społeczna, Kraków 2014.

Żelichowski R., Weszpiński P.E., William Heerlein Lindley. Plan Warszawy 1912. Plan niwelacyjny miasta Warszawy. Zdjęcie pod kierunkiem Głównego Inżyniera W.H. Lindleya, Warszawa 2016 (Plany Warszawy).

Życiński S., Społeczeństwo Krakowskiego Przedmieścia magnacko-szlacheckiej enklawy Warszawy w latach 1656–1854, Szczecin 1991.