Jak cytować

Jak cytować

Publikacje

Cytując publikacje lub wykorzystując opublikowane w ramach niej dane prosimy podać:

1. Autora lub autorów, tytuł, instytucję sprawczą w przypadku pracy zespołowej – zgodnie z nagłówkiem danej publikacji,

2. Tytuł czasopisma („Studia Geohistorica”) lub serii („Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski”) wraz z rokiem i numerem, w przypadku numeru posiadającego odrębny tytuł, należy podać jego brzmienie oraz redaktora zeszytu; można również dodać nr ISSN lub numer DOI.

3. Adres strony internetowej,

4. Datę dostępu.

Np. E. Kobylińska, Admisje notarialne w diecezji płockiej u schyłku średniowiecza, „Studia Geohistorica”, 5, 2017, s. 202-220, https://atlasfontium.pl, dostęp: 5.12.2017.

lub

A. Borek, J. Suproniuk, U. Zachara-Związek, Rejestr poborowy powiatu kcyńskiego 1564 r., „Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski”, 2015, 2: Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w., red. M. Słoń, https://atlasfontium.pl, dostęp: 23.11.2015.

Prace w toku

Cytując prace w toku lub wykorzystując opublikowane w ramach nich dane prosimy nie podawać tytułu czasopisma, numerów ISSN, ani DOI.

Np.

Ziemie polskie Korony w XVI w. Przestrzenna baza danych, Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla, https://atlasfontium.pl, dostęp: 30.03.2015.

lub

Religie i wyznania w Koronie w II połowie XVIII w., Bogumił Szady, Pracownia Geoinformacji Historycznej KUL, https://atlasfontium.pl, dostęp: 30.03.2015.

Skany

W przypadku publikowania fragmentów skanów udostępnionych na witrynie AtlasFontium.pl lub ich cytowania należy podać archiwum, w którym znajduje się oryginał, sygnaturę archiwalną oraz stronę/kartę. Można również podać adres internetowy wraz datą dostępu.

Np.

AGAD, ASK I 12, k. 535v, http://hgisb.kul.lublin.pl/agad/ASKI12/535v.JPG, dostęp: 30.03.2015.

Dane

Powołując się na informacje zgromadzone w bazie danych prosimy podawać unikalny atrybut danego rekordu w publikacji lub ich kombinację (wraz z opisem samej publikacji).

Np.

W wypadku cytowania danych z rejestrów poborowych unikalna będzie kombinacja identyfikatora rejestru z kolumny 'rejestr’ i nr z kolumny 'nr_not’:

A. Borek, J. Suproniuk, U. Zachara-Związek, Rejestr poborowy powiatu kcyńskiego 1564 r., „Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski”, 2015, 2: Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w., red. M. Słoń, https://atlasfontium.pl, dostęp: 23.11.2015, kcn_1564 148.

————

W wątpliwych sytuacjach prosimy o bezpośredni kontakt mailowy: atlasfontium@ihpan.edu.pl.