Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Instytut Historii im. Tadeusz Manteuffla PAN (dalej: IH PAN) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej atlasfontium.pl

Data publikacji strony internetowej: 2021-05-15.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-15.

Strona internetowa IH PAN jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Część treści opiera się na rozwiązaniach lub wykorzystuje technologie niepozwalające na zastosowanie zaleceń ustawy.
  • Mogą wystąpić błędy w kodzie strony.
  • Może brakować poprawnego wypunktowania lub nagłówków.

Strona internetowa atlasfontium.pl posiada następujące ułatwienia:

  • możliwość zmiany kontrastu,
  • możliwość zmiany wielkości czcionki,
  • mapa strony,
  • obsługę podstawowych skrótów klawiszowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-05-10. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez redakcję strony atlasfontium.pl.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres atlasfontium@ihpan.edu.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.