Wyszukiwarka – rejestry poznańskie

Wyszukiwarka – rejestry poznańskie

Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa poznańskiego w XVI w.

Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, nr 3 red. M. Słoń, Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla 2015
Wykaz skrótów / Abbreviations: s – własność szlachecka, d – własność duchowna, k – własność królewska, m – własność mieszczańska.

Licencja Creative Commons Rejestry poborowe województwa poznańskiego w XVI w. autorzy, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk i Pracownia Geoinformacji Historycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.