Skróty bibliograficzne

Skróty bibliograficzne

Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa poznańskiego w XVI w.

Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, nr 3
red. M. Słoń, Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla 2015

Data ostatniej aktualizacji 23.11.2015


Skróty bibliograficzne stosowane w niniejszej edycji

AAG – Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie

AAP – Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu

ABMK – „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”

ASK – Archiwum Skarbu Koronnego w Archiwum Głównym Akt Dawnych

Gilly – David Gilly, Special-Karte von Südpreußen, Berlin 1802–1803, 1:150 000

Gilly-Cron – D. Gilly, Cron, Karte von Südpreußen, 1793-1796, 1:50 000

InwBPoz 1564 – Inwentarz dóbr i dochodów biskupów poznańskich r. 1564, wyd. E. Długopolski, „Archiwum Komisji Historycznej. Seria 2”. t. III (15), Kraków 1939, s. 267–348

Kapituła – K. Lutyński, Kapituła katedralna w Poznaniu w XVI w. Organizacja i majątek, Poznań 2000

LBG – Jana Łaskiego arcybiskupa gnieźnieńskiego, prymasa, legata urodzonego Liber beneficiorum archidyecezyi gnieźnieńskiej, t. 1–2, wyd. J. Łukowski, Gniezno 1880–1881

LBP – Księga uposażenia diecezji poznańskiej z roku 1510, wyd. J. Nowacki, Poznań 1950

LK 1565 – Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1564-1565, cz. 1, wyd. A. Tomczak, Cz. Ohryzko-Włodarska, J. Włodarczyk, Bydgoszcz 1961

NMP – Nazwy Miejscowe Polski. Historia, pochodzenie, zmiany, t. 1–9, red. K. Rymut, B. Czopek-Kopciuch, Kraków 1996 –

Nowacki – Dzieje archidiecezji poznańskiej, t. 2: Archidiecezja poznańska w granicach historycznych i jej ustrój, Poznań 1964

Perthées – Karol Perthées, Mapa szczególna województwa kaliskiego (po 1798 r.), Mapa szczególna województwa poznańskiego (1804 r.)

Polaszewski – L. Polaszewski, Własność feudalna w województwie kaliskim w XVI wieku, Poznań 1976

SHGPoznań – Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu. Edycja elektroniczna, red. ogólna T. Jurek, http://www.slownik.ihpan.edu.pl

TD – Teki Dworzaczka. Materiały historyczno-genealogiczne do dziejów szlachty wielkopolskiej XV–XX wieku, red. J. Wisłocki, A. Bieniaszewski, http://teki.bkpan.poznan.pl/index_glowna.html

VC – Volumina Constitutionum, tom II: 1550-1609, vol. 1-2: 1550-1609, wyd. Stanisław Grodziski, Irena Dwornicka, Wacław Uruszczak, Warszawa 2005-2008

VL – Volumina Legum, t. 1 -, Petersburg 1859-

von Pfau – Theoder von Pfau, Geheime Karte von Polen, Special Karte von Gross-Polen, 1773

UMSB – Preußische Urmesstischblätter (1820-1872), Staatsbibliothek Berlin

ŹD – A. Pawiński, Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, t. 1: Wielkopolska, Warszawa 1883


Licencja Creative Commons
Rejestry poborowe województwa poznańskiego w XVI w. autorzy, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk i Pracownia Geoinformacji Historycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.