search


Wyszukiwarka

Ziemie polskie Korony w XVI w. Przestrzenna baza danych

Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla

Wyszukiwarka – rejestry poznańskie

Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa poznańskiego w XVI w.

Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, nr 3 red. M. Słoń, Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla 2015

Rejestry kaliskie – wyszukiwarka

Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w.

Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, nr 2
red. M. Słoń, Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla 2015

Przeszukaj Materiały

Materiały do słownika historyczno-geograficznego ziemi liwskiej w średniowieczu i w XVI wieku

Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, 2015, nr 4 Kazimierz Pacuski; red. techniczni M. Gochna, B. Szady

Księgozbiory prepozytury wiślickiej – wyszukiwarka

Księgozbiory parafialne prepozytury wiślickiej w II połowie XVIII w.

Joanna Szady, Instytut Historii KUL