Rejestry kaliskie – wyszukiwarka

Rejestry kaliskie – wyszukiwarka

Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w.

Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, nr 2
red. M. Słoń, Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla 2015

Wykaz skrótów: s – własność szlachecka, d – własność duchowna, k – własność królewska, m – własność mieszczańska.