Ostatnia aktualizacja: 2018-07-10

Atlas Fontium
ISSN 2353-9216Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa poznańskiego w XVI w.


Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, nr 3
red. M. Słoń, Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla 2015


Rejestr poborowy powiatu wałeckiego 1577 r.


Źródło: ASK I 5, k. 761-764v.

Tytuł: Districtus Valcensis Contributionem Regalem in Conventu Toruniensis laudatam Anni 1577. [G.] Generosus D[ominus] Joannes Splawski exactor (tytuł zajmuje górną część k. 761)

Treść: k. 761-764 rejestr podatków ze wsi i miast, k. 764v retenta z miasta Wałcza

Uniwersał: VL, t. 2, s. 176-181; VC, t. 2, vol. 1, s. 397-403.

Opis: Rejestr poborowy z 1577 r. spisany został w całości po łacinie. Pismo jest czytelne i nie stwarza problemów z odczytem. Zapiski dotyczące kolejnych miejscowości zajmują środkową część karty. Składają się one z nazwy osady, imienia i nazwiska właściciela oraz kategorii podatkowych. Po prawej stronie karty zapisana została suma podatku zebranego z kolejnych miast i wsi. Podsumowanie zebranej sumy z powiatu wałeckiego znajduje się na końcu rejestru, na k. 764. Podobnie jak w przypadku innych rejestrów z tego obszaru, brak w nim informacji na temat przynależności parafialnej wymienionych w nim miejscowości. Charakterystyczny jest dla tego rejestru układ miejscowości. Zapisane one zostały według właścicieli, którzy najczęściej posiadali swoje działy w kilku wsiach.

Uwagi redakcyjne: Występujące w rejestrze kategorie podatkowe nie zostały w pełni doprecyzowane, dlatego zaistniała konieczność dokładnego przeanalizowania wysokości zapłaconego podatku. To pozwoliło na określenie rodzaju młynów wymienionych w rejestrze. Według uniwersału poborowego stawka podatku za koła dziedziczne wynosiła 24 gr., zaś za młyny doroczne wszelkiego rodzaju 12 gr. Tak było również w przypadku sołtysów. Z wysokości zapłaconego podatku wynikała liczba posiadanych przez nich łanów. Wszelkie wątpliwości związane z tymi wyliczeniami zanotowane zostały w kolumnie „Varia”.

Marta Kuc-Czerep


Autorzy: Krzysztof Chłapowski, Marta Kuc-Czerep, Urszula Zachara-Związek

Wpisanie rejestru i przygotowanie do edycji: Marta Kuc-Czerep
Skolacjonowanie: Krzysztof Chłapowski
Korekta tekstów łacińskich: Urszula Zachara-Związek


Powiat wałecki w drugiej połowie XVI w.

Źródło danych: Pobierz rejestry
Pobierz tabelę z miejscowściami ze strony Ziemie polskie Korony w XVI w. Przestrzenna baza danych
Pobierz geobazę

Licencja Creative Commons
Rejestry poborowe województwa poznańskiego z drugiej połowy XVI w. autorzy, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk i Pracownia Geoinformacji Historycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.