Ostatnia aktualizacja: 2018-07-10

Atlas Fontium
ISSN 2353-9216Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w.


Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, nr 2
red. M. Słoń, Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla 2015Rejestr poborowy powiatu kcyńskiego 1577 r.


Źródło: ASK I 13, k. 193-214

Tytuł: Regestr dany iego K[rólewskiej] Moszczy w Kole na seijmyku wielkopolskym uchwalony zdobr powiathu kczinskiego przes urodzonego pana Mykolaia Gloginskiego poborcze woijewodztwa kaliskiego. Wybrany Roku 1577mo. [Zapisany italiką na górze k. 193.]

Treść: k. 193 tytuł, 193-210 pobór z wsi i miast (łanowe); k. 210-211 pobór z dóbr opata wągrowieckiego; k 211 spis szlachty bezkmiecej; k. 211 podatek od Żydów; k. 212-213 pobór z miast; k. 213v-214 czopowe z miast (nieobjęte edycją), k. 214. podsumowanie rejestru.

Uniwersał: VL, t. 2, s. 176-181; VC, t. 2, vol. 1, s. 397-403.

Wydanie: ŹD, s. 180-192.

Opis: Rejestr spisany został po polsku z dopiskami i zsumowaniem poszczególnych stron po łacinie. Da się w nim wyróżnić dwie ręce – pierwsza wpisała główną część rejestru, druga późniejsze dopiski, wyróżniające się ciemniejszym atramentem. Pismo pierwszej ręki można określić jako italikę, która nie powoduje większych trudności przy odczycie. W dopiskach drugiej ręki widać silniejsze wpływy pisma postgotyckiego. Są one zdecydowanie trudniejsze w odczycie, pisarz często posługiwał się innymi znakami przy tej samej formule. Zaproponowane rozwiązania, niektórych z jego dopisek są wątpliwe. W rejestrze pojawiają się pewne zanieczyszczenia, ale nie powodują one istotnych problemów z jego odczytem. Rejestr ma układ tekstowo-tabelaryczny. Wsie są uszeregowane w ramach parafii, te zaś mają układ alfabetyczny. W rejestrze odnotowano tylko dwóch komorników na wsiach, płacili oni podatek wysokości 6 gr. Pisarz sporadycznie odnotowywał łany puste, chociaż nie były one opodatkowane. Pisarzowi zdarza się rozpoczynanie danego wpisu przez odnotowanie poszczególnych przedmiotów opodatkowania jednak bez dalszych uzupełnień (liczba, podatek). Niekonsekwentnie pisarz postępował, także z działami w poszczególnych wsiach raz wpisując podatek z nich oddzielenia, a w innych sumując. Na każdej stronie znajduje się podsumowanie zawierające najważniejszej opodatkowane kategorie i kwotę zebranego podatku.

  • [k. 211] Szlachta od swych pługów.
  • Laskownicki Marcin: 12 gr., zagrodnicy 2 po 2 gr. – 16 gr.
  • Leszczycka: 12 gr., od 2 zagrodników po 2 gr. – 16 gr.
  • Wybranowski: 12 gr. – 12 gr.
  • Rusiecki: 12 gr. – 12 gr.
  • Żarczyński Jan: 12 gr. – 12 gr.
  • Włoszynowski Jędrzej: 12 gr. – 12 gr.

Arkadiusz Borek


Autorzy: Arkadiusz Borek, Marta Piber-Zbieranowska, Urszula Zachara-Związek

Wpisanie rejestru:Marta Piber-Zbieranowska
Skolacjonowanie i przygotowanie do edycji: Arkadiusz Borek
Korekta tekstów łacińskich: Urszula Zachara-Związek


Powiat kcyński w drugiej połowie XVI w. i zasady edycji jego rejestrów

Źródło danych: Pobierz rejestry
Pobierz tabelę z miejscowściami ze strony Ziemie polskie Korony w XVI w. Przestrzenna baza danych
Pobierz geobazę

Licencja Creative Commons
Rejestry poborowe województwa kaliskiego z drugiej połowy XVI w. autorzy, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk i Pracownia Geoinformacji Historycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.