Ostatnia aktualizacja: 2018-07-10

Atlas Fontium
ISSN 2353-9216Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w.


Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, nr 2
red. M. Słoń, Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla 2015Rejestr poborowy powiatu kaliskiego 1580 r.


Źródło: ASK I 13, k. 369-420v

Tytuł: Regestrum exactionis | contribucionis publicæ | in conventu genera | li Regni Varsavien[si] | laudatae pro Anno Do | mini Millesimo | Quingentesimo | Octuage | simo | Collectæ vero per gene | rosum Ioannem Czie | leczki sucolecto | rem in Distri | ctu Calli | siensi:~ | C • K •

Strona ozdobiona jest ręcznie narysowaną ramką, przy czym litera R (ze słowa Regestrum) znajduję się poza nią. Tytuł zapisany został w formie dwóch odwróconych piramid. W dolnej części strony widnieje czerwony napis: ? 716.

Treść: k. 370-412v: wsie powiatu kaliskiego; k. 413-418: miasta powiatu kaliskiego; k. 418v-420: Retenta Anni 1580 ktore sza zaplaczone (nie objęte edycją).

Uniwersał: VC, t. 2, vol. 1, s. 432-443: Uniwersał Poborowy Roku Bożego 1580 (3 stycznia); VL, t. 2, s. 994-1011.

Opis: Rejestr napisany jest po łacinie, pismem wyraźnym i starannym mimo, iż sporadycznie widoczne są inne ręce (np. k. 388v, 389v, 401, 410). Na lewym marginesie strony podane są daty ściągnięcia poboru z poszczególnych miejscowości lub działów majątkowych, na prawym zaś marginesie – kwoty poboru: floreny, grosze i denary. Na dole każdej ze stron pisarz wpisywał sumę z kwot znajdujących się na danej stronie. Przy każdej miejscowości i dziale majątkowym podany jest właściciel lub osoba wpłacająca pobór. Każdy dział majątkowy ma podaną kwotę zapłaconego poboru, bowiem pisarz nie sumował podatku z całej wsi czy osady. Widoczne są również opuszczenia w tekście oraz dopiski (np. k. 372, 372v, 373v, 376v, 378v, 384v, 390, 391, 410). Niektóre nazwy miejscowości zapisane zostały z elementami ozdobnym (np. k. 378, 381, 394, 402v, 405v, 407v, 409), a jeszcze inne majuskułą (np. k. 386, 386v, 389v).

Miejscowości parafialne ułożono według alfabetu, jednak układ ten – identycznie jak w rejestrach z lat 1565, 1576 i 1579 – został zachwiany w podobny sposób: między parafiami Karmino a Kucharki Rycerskie występuje parafia Chodecz (k. 377), a między parafiami Kościół a Kuczkowo wpisano parafie: Chełmcza, Dobrzec, Dobrzyca, Droszewo, Dzierzbino, Głogowa, Grodzisko, Gołuchowo, Gorzno, Góra, Gostyczyna, Giżyce, Gać Powężowa, Goliszewo, Gotardy Rypino, Iwanowice, Jankowo, Jedlec i Jastrzębniki (k. 381-389v).

Przy 9 nazwach brak jest jakichkolwiek danych (k. 387v, 392, 399v, 400v, 401v, 407v i 408). Rejestr kończy podanie sumy wpłat z powiatu kaliskiego: 3443 fl. 22,5 gr. (k. 420v).

Mimo żółtawych plam na krawędziach początkowych kart rejestr zachowany jest w dobrym stanie.

Uwagi redakcyjne: Rejestr posiada przejrzysty układ, jest czytelny i nie sprawia kłopotów interpretacyjnych. W kolumnie Varia wprowadzone zostały jedynie znaki interpunkcyjne w cytowanych tekstach łacińskich.

Jarosław Suproniuk


Autorzy: Marta Kuc, Jarosław Suproniuk, Urszula Zachara-Związek

Wpisanie rejestru i przygotowanie do edycji: Jarosław Suproniuk
Skolacjonowanie: Marta Kuc
Korekta tekstów łacińskich: Urszula Zachara-Związek


Powiat kaliski w drugiej połowie XVI w.

Źródło danych: Pobierz rejestry
Pobierz tabelę z miejscowściami ze strony Ziemie polskie Korony w XVI w. Przestrzenna baza danych
Pobierz geobazę

Licencja Creative Commons
Rejestry poborowe województwa kaliskiego z drugiej połowy XVI w. autorzy, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk i Pracownia Geoinformacji Historycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.