Ostatnia aktualizacja: 2018-07-10

Atlas Fontium
ISSN 2353-9216

Atlas Fontium” to portal internetowy poświęcony publikacjom historycznych źródeł i wyników badań oraz udostępnianiu materiałów dotyczących przede wszystkim dawnej Polski i Rzeczypospolitej oraz mających odniesienie przestrzenne, dzięki czemu można i warto wydawać je w powiązaniu z mapą. Głównym celem projektu jest zbudowanie jednolitego systemu do gromadzenia, analizy i udostępniania informacji oraz źródeł do badań z zakresu geografii historycznej ziem polskich w granicach sprzed 1772 roku. Platforma informatyczna będzie prezentować wyniki badań geograficzno-historycznych prowadzonych w różnych ośrodkach badawczych w Polsce i za granicą. Osnową projektu jest sieć osadnicza oraz podziały terytorialne, świeckie i kościelne, epoki przedrozbiorowej. Z tego względu ma ona służyć przede wszystkim prezentacji materiałów odnoszących się do tego okresu.

Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski” jest serią wydawniczą. Ukazują się w niej większe prace, odpowiadające swoją skalą monografiom lub zwartym edycjom źródłowym, których podstawą są dane wykraczające poza tekst i obraz.

Studia Geohistorica” są czasopismem współpracującym z tym portalem. W jego wersji drukowanej jest odrębny dział „Atlas Fontium” dla artykułów, którym towarzyszą dodatkowe materiały w postaci aktywnych tabel (arkuszy kalkulacyjnych), danych przestrzennych oraz dedykowanych aplikacji. Na portalu są one umieszczane w zakładce opatrzonej tytułem czasopisma. Część tekstowa prezentowana jest w obu miejscach, w wydaniu papierowym i cyfrowym.

Prace w toku” to materiały, które nie są publikacjami naukowymi; nie zostały zaaprobowane w procedurze recenzyjnej, są wciąż poprawiane i uzupełniane lub czekają na kontynuację prac.

Rozwój technologiczny związany z wprowadzeniem do badań historycznych baz danych przestrzennych oraz narzędzi GIS stwarza interesującą perspektywę nie tylko dla prezentacji wyników badań, ale także dla edycji źródeł historycznych. Dotyczy to zarówno źródeł pisanych, jak też kartograficznych i ikonograficznych. Przestrzeń geograficzna jest doskonałą płaszczyzną odniesienia dla dyscyplin humanistycznych, która umożliwia integrację dużych zasobów informacji oraz warunkuje przyszłe zespołowe syntezy zjawisk historycznych i społecznych. Materiały, a także informacje źródłowe odnoszące się do konkretnych zagadnień dzięki połączeniu z cyfrową mapą pozwalają na analizę statystyczno-przestrzenną oraz bezpośrednią wizualizację wyników w postaci map tematycznych.

Zapraszamy do współpracy inne ośrodki, zespoły i poszczególnych badaczy.

Aktualności

10.07.2018 W zakładce Studia Geohistorica zostały udostępnione prace z nowego tomu: The Court Records of Wschowa (1495–1526). Digital Edition i The Spatial Database Development for Research on Settlements and Afforestation in Nowy Tomyśl Plain in Early Modern Times

10.11.2017 Nie udało się uruchomić odrębnego czasopisma pod tytułem "Atlas Fontium". Jest natomiast planowane połączenie witryny z rocznikiem "Studia Geohistorica". Byłby to tam osobny dział, z artykułami zawierającymi zarówno tekst, jak aplikację GIS udostępnianą równolegle na atlasfontium.pl. Jako pierwszy ukaże się tam tekst Ewy Kobylińskiej "Admisje notarialne w diecezji płockiej u schyłku średniowiecza". W kolejnym tomie mają się ukazać m.in. materiały nt. zalesienia równiny nowotomyskiej i edycja wschowskiej księgi grodzkiej.
"Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski" pozostanie serią. Poza czterema tomami opublikowanymi wcześniej znajdą się tam również, jako t. 5, "Religie i wyznania w Koronie w II połowie XVIII w."

08.01.2017 W dziale "Prace w toku" pojawiła się nowa publikacja Admisje notarialne w diecezji płockiej u schyłku średniowiecza

31.12.2016 Ukazał się nowy numer „Atlas Fontium”, zawierający pracę Religie i wyznania w Koronie w II połowie XVIII w., wcześniej dostępną w dziale Prace w toku.