main


Aplikacje

Aplikacje na witrynie Atlas Fontium wraz z informacją o publikacji.

Wyszukiwarka miejscowości

Wyszukiwarka pozwala na przeszukiwanie zasobów znajdujących na stronie Atlas Fontium pod kątem zawartych w nich miejscowości. Przeszukiwanie zasobu odbywa się tylko na podstawie ciągu znaków. Co oznacza, że jeśli w różnych publikacjach, ta sama miejscowość funkcjonuje pod zupełnie odmiennymi nazwami, to oba wystąpienia nie zostaną zwrócone tym samym zapytaniem.
Table składa się z następujących kolumn: Nazwa główna, Nazwy dodatkowe, Przynależność administracyjna, Publikacja, Mapa. Pierwsza zawiera nazwę, pod którą dana miejscowość funkcjonuje jako główna w danej publikacji. Nazwy dodatkowe to wszystkie pozostałem określenia miejscowości w danej publikacji (w tym nazwy współczesne lub obcojęzyczne), oddzielone przecinkami. W kolumnie Przynależność administracyjna podano przynależność do państwowych jednostek administracyjnych, względnie regionów historycznych, wg tej podanej w publikacji. Jeśli publikacja pomijała tę informację, podawano przynależność wg AHP. Wykaz skrótów zastosowanych w tej kolumnie znajduje się poniżej. Dwie ostatnie kolumny zawierają link do strony z publikacją, w której miejscowość była wzmiankowana oraz link do aplikacji mapowej. Ze względu na to, że część publikacji nie posiadała tej funkcjonalności, nie zawsze istniała możliwość podania tego ostatniego. Również z powodu niejednorodność materiału źródłowego, nie zawsze można też było wskazać przynależność terytorialną. Nazwa w nawiasie kwadratowym oznacza, miejscowość bez pewnej identyfikacji.

Wykaz skrótów:

Czytaj więcej

bck – biecki
bdg – bydgoski
bel – bełskie
bkj – brzeskie kujawskie/brzeski kujawski
bla – bialski
blk – bielski
bln – błoński
bls – bielski
brc – bracławskie
brz – brzeziński
btw – bytowska
cch – ciechanowski
chc – chęciński
chl – chełmińskie/chełmiński
czl – człuchowski
czr – czerski
dbr – dobrzyńska/dobrzyński
dhm – drohimska
drh – drohicki
gar – garwoliński
gbn – gąbiński
gdn – gdański
gnz – gnieźnieńskie/gnieźnieński
gos – gostyniński
grc – grójecki
inw – inowrocławskie/inowrocławski
kal – kaliskie/kaliski
kam – kamieniecki
kcn – kcyński
kij – kijowski
knn – koniński
kol – kolneński
krk – krakowskie
ksc – kościański
kss – ksiąski
ksw – kruszwicki
kuj – Kujawy
kwl – kowalski
lbr – lęborska
lcz – łęczyckie/łęczycki
liw – liwska/liwski
llw – lelowski
lom – łomżyński
lpn – lipnowski
lub – lubelski/lubelski
luk – łukowski
mak – makowski
maz – Mazowsze/mazowieckie
mch – michałowski
mla – mławski
mlb – malborskie/malborski
mln – mielnicki
mlp – Małopolska
mrw – mirachowski
msz – mszczonowski
ndz – niedzborski
nkl – nakielski
nmo – nowomiejski
now – nowski
nur – nurski
opc – opoczyński
orl – orłowski
osl – ostrołęcki
ost – ostrzeszowski
osw – ostrowski
p – powiat
pck – pucki
pdl – Podlasie/podlaskie
plc – płockie/płocki
pln – płoński
plz – pilzneńskie
pmr – Pomorze/pomorskie
pod – podolskie
prd – przedecki
prs – proszowicki
prz – przasnyski
ptr – piotrkowski
pzd – pyzdrski
pzn – poznańskie/poznański
r – region
rac – raciąski
raw – rawskie/rawski
rdj – radziejowski
rdm – radomski
rds – radomszczański
rdz – radziłowski
roz – rożański
rpn – rypiński
rus – Ruś/ruskie
sch – sochaczewski
scn – sąchocki
scz – szczyrzycki
sdc – sądecki
ser – serocki
sie – sierpecki
sls – Śląsk/śląski
snd – sandomierskie/sandomierski
sps – Spisz
srd – sieradzkie/sieradzki
stz – stężycki
swc – świecki
swr – księstwo siewierskie
szd – szadkowski
szr – szreński
tar – tarczyński
tch – tucholski
tcz – tczewski
urz – urzędowski
w – województwo
was – wąsoski
wch – wschowska/wschowski
wiz – wiski
wlc – wałecki
wlkp – Wielkopolska
wln – wieluński
wol – wołyńskie
wrk – warecki
wrm – Warmia
wrs – warszawski
wsg – wyszogrodzki
wsl – wiślicki
z – ziemia
zkr – zakroczymski
zmb – zambrowski
Czytaj mniej

Dane

Dane do pobrania na witrynie Atlas Fontium wraz z informacją o publikacji.

Jak cytować

Publikacje

Cytując publikacje lub wykorzystując opublikowane w ramach niej dane prosimy podać:

1. Autora lub autorów, tytuł, instytucję sprawczą w przypadku pracy zespołowej – zgodnie z nagłówkiem danej publikacji,

2. Tytuł czasopisma („Studia Geohistorica”) lub serii („Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski”) wraz z rokiem i numerem, w przypadku numeru posiadającego odrębny tytuł, należy podać jego brzmienie oraz redaktora zeszytu; można również dodać nr ISSN lub numer DOI.

3. Adres strony internetowej,

4. Datę dostępu.

Np. E. Kobylińska, Admisje notarialne w diecezji płockiej u schyłku średniowiecza, „Studia Geohistorica”, 5, 2017, s. 202-220, https://atlasfontium.pl, dostęp: 5.12.2017.

lub

A. Borek, J. Suproniuk, U. Zachara-Związek, Rejestr poborowy powiatu kcyńskiego 1564 r., „Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski”, 2015, 2: Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w., red. M. Słoń, https://atlasfontium.pl, dostęp: 23.11.2015.

Prace w toku

Cytując prace w toku lub wykorzystując opublikowane w ramach nich dane prosimy nie podawać tytułu czasopisma, numerów ISSN, ani DOI.

Np.

Ziemie polskie Korony w XVI w. Przestrzenna baza danych, Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla, https://atlasfontium.pl, dostęp: 30.03.2015.

lub

Religie i wyznania w Koronie w II połowie XVIII w., Bogumił Szady, Pracownia Geoinformacji Historycznej KUL, https://atlasfontium.pl, dostęp: 30.03.2015.

Skany

W przypadku publikowania fragmentów skanów udostępnionych na witrynie AtlasFontium.pl lub ich cytowania należy podać archiwum, w którym znajduje się oryginał, sygnaturę archiwalną oraz stronę/kartę. Można również podać adres internetowy wraz datą dostępu.

Np.

AGAD, ASK I 12, k. 535v, http://hgisb.kul.lublin.pl/agad/ASKI12/535v.JPG, dostęp: 30.03.2015.

Dane

Powołując się na informacje zgromadzone w bazie danych prosimy podawać unikalny atrybut danego rekordu w publikacji lub ich kombinację (wraz z opisem samej publikacji).

Np.

W wypadku cytowania danych z rejestrów poborowych unikalna będzie kombinacja identyfikatora rejestru z kolumny 'rejestr’ i nr z kolumny 'nr_not’:

A. Borek, J. Suproniuk, U. Zachara-Związek, Rejestr poborowy powiatu kcyńskiego 1564 r., „Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski”, 2015, 2: Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w., red. M. Słoń, https://atlasfontium.pl, dostęp: 23.11.2015, kcn_1564 148.

————

W wątpliwych sytuacjach prosimy o bezpośredni kontakt mailowy: atlasfontium@ihpan.edu.pl.

Informacje dla autorów

1. Zakres terytorialny, chronologiczny i merytoryczny oraz cele istnienia witryny zamieszczone są w artykule wstępnym na jej stronie głównej. Prosimy o nadsyłanie materiałów odpowiadających tej charakterystyce.

2. Publikujemy materiały oryginalne, będące wynikiem samodzielnych badań, niepublikowanych wcześniej w innym miejscu oraz wtórne, dla których niniejsza witryna jest jedynie dodatkową formą upowszechniania wyników (w takim przypadku podawane jest pierwotne miejsce publikacji).

3. Materiały oryginalne podlegają procedurze recenzyjnej opisanej w odrębnej zakładce, a pierwotnym miejscem publikacji jest dla nich niniejsza witryna. Prawa autorskie i majątkowe do nich reguluje umowa zawarta między Autorem a Instytutem Historii PAN. O ile nie zachodzą szczególne okoliczności materiały te są udostępniane na zasadach Creative Commons, sprecyzowanych w odpowiedniej zakładce na witrynie.

4. Materiały wtórne mogą tu być zamieszczone jedynie za zgodą pierwotnego wydawcy i na warunkach z nim uzgodnionych. Odpowiedzialność za dokonanie tych uzgodnień spoczywa na Autorze; na jego prośbę Redakcja udziela pomocy w tym zakresie.

5. Przed przekazaniem samych materiałów prosimy o przesłanie na adresy obu redaktorów naczelnych ich krótkiego opisu, zawierającego informacje o ewentualnym miejscu pierwotnej publikacji, tematyce projektu, jego wykonawcach, finansowaniu, metodzie badawczej, formie opracowanych wyników (formaty plików i ich objętość).

6. Okres od przesłania kompletnych materiałów do podjęcia ostatecznej decyzji o ich publikacji nie powinien przekroczyć trzech miesięcy. O ewentualnym jego przedłużeniu Redakcja informuje Autora nie później niż dwa miesiące po otrzymaniu rzeczonych materiałów.

7. Ze względu na różnorodność materiałów, które mogą być zamieszczane na witrynie „Atlasu…”, oraz brak wypracowanych standardów publikacji w formie przestrzennej bazy danych szczegółowe ustalenia w odniesieniu do ich formy zewnętrznej (np. czcionka i interlinia, styl opisu bibliograficznego, zawartość tytułu i stopki, objętość streszczenia i abstraktu, wykaz skrótów, symbolizacja na mapie, etykiety, układ warstw etc.) muszą być ustalane indywidualnie dla poszczególnych publikacji. Zachęcamy do kontaktu z redakcją na wczesnym etapie przygotowywania materiału oraz do zapoznania się z publikacjami już zamieszczonymi na witrynie. Zalecanym standardem są zasady adiustacji przyjęte w czasopiśmie „Studia Geohistorica”. W przypadku wyboru innego powinien on być stosowany konsekwentnie w całym materiale i zawierać możliwie pełen opis bibliograficzny (np. pełne imię autora, początkowa i końcowa strona artykułu, w opisie monografii miejsce, rok wydania, wydawca i oraz informacja o przynależności do serii wydawniczej).

8. Koniecznym elementem materiałów zamieszczanych w witrynie jest jednoznaczne odniesienie przestrzenne. Przedstawiane w nich obiekty geograficzne – powierzchniowe, liniowe i punktowe ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości – muszą mieć nadane identyfikatory. Jeżeli dany obiekt jest już uwzględniony w jednej z publikacji, należy zastosować identyfikator tam użyty; jeśli nie, prosimy o kontakt z Redakcją już na etapie przygotowania materiału. Położenie obiektu i jego identyfikator staną się stałym elementem witryny, wykorzystywanym następnie w innych zamieszczanych tu publikacjach.

9. Dla każdego materiału należy możliwie precyzyjnie wskazać udział poszczególnych autorów w formie opisowej i procentowej lub przypisania konkretnych części jednemu z Autorów.

10. Każdy materiał musi być zgodny z zasadami „zapory ghostwriting”. Wszelkie ujawnione przypadki ghostwriting (nieujawnienia swego udziału przez rzeczywistych autorów) oraz guestauthorship (dopisywania do listy autorów osób, których udział w powstaniu materiału był znikomy) będą podawane do publicznej wiadomości na tej witrynie. O fakcie tym poinformowana zostanie także jednostka organizacyjna zatrudniająca Autora. Autorzy mogą być poproszeni o złożenie oświadczenia o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure).

O witrynie

Dane kontaktowe:
Zakład Atlasu Historycznego, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN
Rynek Starego Miasta 29/31, 00-272 Warszawa
tel. +48 22 8316338

Kontakt z redakcją:
atlasfontium@ihpan.edu.pl

„Atlas Fontium” to portal internetowy poświęcony publikacjom historycznych źródeł i materiałów dotyczących przede wszystkim dawnej Polski i Rzeczypospolitej oraz mających odniesienie przestrzenne, dzięki czemu można i warto wydawać je w powiązaniu z mapą. Głównym celem projektu jest zbudowanie jednolitego systemu do gromadzenia, analizy i udostępniania informacji oraz źródeł do badań z zakresu geografii historycznej ziem polskich w granicach sprzed 1772 roku. Platforma informatyczna będzie prezentować wyniki badań geograficzno-historycznych prowadzonych w różnych ośrodkach badawczych w Polsce i za granicą. Osnową projektu jest sieć osadnicza oraz podziały terytorialne, świeckie i kościelne, epoki przedrozbiorowej. Z tego względu ma ona służyć przede wszystkim prezentacji materiałów odnoszących się do tego okresu.

Rozwój technologiczny związany z wprowadzeniem do badań historycznych baz danych przestrzennych oraz narzędzi GIS stwarza interesującą perspektywę nie tylko dla prezentacji wyników badań, ale także dla edycji źródeł historycznych. Dotyczy to zarówno źródeł pisanych, jak też kartograficznych i ikonograficznych. Przestrzeń geograficzna jest doskonałą płaszczyzną odniesienia dla dyscyplin humanistycznych, która umożliwia integrację dużych zasobów informacji oraz warunkuje przyszłe zespołowe syntezy zjawisk historycznych i społecznych. Materiały, a także informacje źródłowe odnoszące się do konkretnych zagadnień dzięki połączeniu z cyfrową mapą pozwalają na analizę statystyczno-przestrzenną oraz bezpośrednią wizualizację wyników w postaci map tematycznych.
Zapraszamy do współpracy inne ośrodki, zespoły i poszczególnych badaczy.

O projekcie

„Atlas Fontium” to portal internetowy poświęcony publikacjom historycznych źródeł i wyników badań oraz udostępnianiu materiałów dotyczących przede wszystkim dawnej Polski i Rzeczypospolitej oraz mających odniesienie przestrzenne. Głównym celem projektu jest zbudowanie jednolitego systemu do gromadzenia, analizy i udostępniania informacji oraz źródeł do badań z zakresu geografii historycznej ziem polskich w granicach sprzed 1772 roku. Platforma informatyczna będzie prezentować wyniki badań geograficzno-historycznych prowadzonych w różnych ośrodkach badawczych w Polsce i za granicą. Osnową projektu jest sieć osadnicza oraz podziały terytorialne, świeckie i kościelne, epoki przedrozbiorowej. Z tego względu ma ona służyć przede wszystkim prezentacji materiałów odnoszących się do tego okresu.

Rozwój technologiczny związany z wprowadzeniem do badań historycznych baz danych przestrzennych oraz narzędzi GIS stwarza interesującą perspektywę nie tylko dla prezentacji wyników badań, ale także dla edycji źródeł historycznych. Dotyczy to zarówno źródeł pisanych, jak też kartograficznych i ikonograficznych. Przestrzeń geograficzna jest doskonałą płaszczyzną odniesienia dla dyscyplin humanistycznych, która umożliwia integrację dużych zasobów informacji oraz warunkuje przyszłe zespołowe syntezy zjawisk historycznych i społecznych. Materiały, a także informacje źródłowe odnoszące się do konkretnych zagadnień dzięki połączeniu z cyfrową mapą pozwalają na analizę statystyczno-przestrzenną oraz bezpośrednią wizualizację wyników w postaci map tematycznych.
Zapraszamy do współpracy inne ośrodki, zespoły i poszczególnych badaczy.

Aktualności

 • Mapy z Przeszłością
  Zakład Atlasu Historycznego prezentuje Państwu geoportal „Mapy z przeszłością”. Znajdą na nim Państwo połączone i skalibrowane arkusze najważniejszych map topograficznych XIX i XX wieku. Są wśród nich mapy Wojskowego Instytutu Geograficznego, mapy polskie z XIX wieku (m.in. Karta Dawnej Polski Chrzanowskiego i Wrotnowskiego), mapy pruskie i niemieckie (m.in. Messtichblätter i Karte des Deutschen Reiches), a… Czytaj więcej: Mapy z Przeszłością
 • Podziękowania za udział w badaniu
  Chcielibyśmy serdecznie podziękować za pomoc wszystkim respondentom badania Atlas Fontium przeprowadzonego w 2023 roku. Alexandra Koussoulakou, Alexey A. Frolov, Andrea Nanetti, Andrzej Czerny, Anna Skolimowska, Annalisa D’Ascenzo, Anne Kelly Knowles, Antti Härkönen, Barbara Polo, Benjamin Vis, Chelsea Nestel, Dariusz Gierczak, Dariusz Wróbel, Debolina sen, Dorota Wereda, Dzmitry Vitsko, Francis Harvey, Ionel Boamfă, Jitka Močičková (Institute… Czytaj więcej: Podziękowania za udział w badaniu
 • Zmiana struktury linków
  Szanowni użytkownicy. Ze względów technicznych zmieniona została struktura linków naszej stronie. Stare adresy URL z numerycznym identyfikatorem strony (np. http://atlasfontium.pl/?page_id=1917) zostały zastąpione adresami z krótkim tytułem (https://atlasfontium.pl/rejestry-poborowe-kaliskie/). Nie zmienia to nic w korzystaniu z adresów podawanych według poprzedniej struktury. Stare linki działające i przekierowują na nowe adresy URL do tej samej zawartości.
 • DataAtlasFontium
  Portal AtlasFontium otrzymał własne repozytorium danych. Od tej pory większość plików (dane przestrzenne, tabele, dokumenty pdf) jest dostępnych do ściągnięcia przez stronę data.atlasfontium.pl. Do niej prowadzi również większość linków „pobierz” na naszym portalu. Repozytorium jest oparte o technologię GeoNode. Więcej informacji i pierwszą instrukcję obsługi znajdą państwo na tej stronie.
 • Nowy adres email
  W ostatnim czasie okazało się, że poprzedni adres email witryny (redakcja@atlasfontium.pl) przestał odbierać wysyłane do na niego wiadomości. Jeśli próbowaliście Państwo nawiązać przez niego kontakt w ciągu ostatnich kilku miesięcy, prosimy o ponowne przesłanie wiadomości na nowy adres atlasfontium@ihpan.edu.pl. Za niedogodności przepraszamy.