Projekty

Projekty

Projekty aktualnie realizowane

Kartografia w służbie reform państwa epoki stanisławowskiej – krytyczne opracowanie »Geograficzno-statystycznego opisania parafiów Królestwa Polskiego« oraz map województw koronnych Karola Perthéesa

NPRH nr 11H 18 0122 87. Kierownik: dr hab. prof. IH PAN Bogumił Szady

Głównym celem projektu jest krytyczne opracowanie oraz publikacja w internecie „Geograficzno-statystycznego opisania parafiów Królestwa Polskiego” oraz map specjalnych województw koronnych Karola Perthéesa. Są to podstawowe i niezwykle cenne źródła dla badań krajobrazu kulturowego oraz historyczno-politycznego ziem polskich w II połowie XVIII w. Opracowanie takie będzie miało dwa walory. Po pierwsze, w wymiarze badań dokumentacyjno-kartograficznych, przyniesie obraz sieci osadniczej oraz podziałów administracyjnych Korony (w granicach sprzed II rozbioru). Po drugie, w wymiarze badań problemowych, zgromadzony materiał będzie główną podstawą źródłową opracowania monograficznego na temat „Kartografia w służbie reform państwa epoki stanisławowskiej”.

Historyczna ontologia przestrzeni miejskiej

NAWA nr PPI/APM/2019/1/00053/U/00001. Kierownik: dr Wiesława Duży

Głównym celem projektu HOUSe jest umocnienie pozycji IH PAN jako równorzędnego partnera w międzynarodowym środowisku badawczym. Cel ten ma być osiągnięty przez następujące działania: prowadzenie wspólnych prac badawczo-rozwojowych, wdrożenie i rozwinięcie współpracy międzynarodowej z partnerami projektu, organizację konferencji, staży i warsztatów oraz udostępnienie wyników badań w formie bazy danych i publikacji w języku angielskim. Zaplanowane prace badawczo-rozwojowe pozwolą na budowę systemu informatycznego zawierającego zharmonizowane dane z komponentem przestrzennym. System będzie składał się z ontologii pojęć i zjawisk związanych z historią i przestrzenią miasta, cyfrowego repozytorium (bazy) danych źródłowych oraz publikacji dokumentujących badania.

Projekty zakończone

Atlas historyczny Polski XVI wieku – dopełnienie serii

NPRH nr 1aH 15 0373 83. Kierownik: dr hab. prof. IH PAN Marek Słoń

Wyniki: zob. tutaj

Cyfrowe edycje map dawnych: perspektywy i ograniczenia na przykładzie „Mapy geograficzno-wojskowej i statystycznej Wielkopolski” (1807-1812)

NCN nr 2015/17/N/HS3/01267. Kierownik: dr Tomasz Panecki

Wyniki: zob. tutaj

Elektroniczna edycja ksiąg sądowych powiatu kaliskiego 1587-1593

NCN nr 2014/13/N/HS3/04421. Kierownik: mgr Michał Gochna

Wyniki: zob. tutaj

Cyfrowa edycja kaliskich ksiąg ziemskich i grodzkich z przełomu XV i XVI wieku

NCN nr 2014/13/N/HS3/04428. Kierownik: dr Tomasz Związek

Wyniki: zob. tutaj

Księgi konsystorza kaliskiego z lat 1504-1534

NCN nr 2014/13/N/HS3/04425. Kierownik: mgr Arkadiusz Borek

Wyniki: zob. tutaj

Atlas Historyczny Polski. Wielkopolska w II poł. XVI wieku

NPRH nr NPRH 11H.11.004080. Kierownik: dr hab. prof. IH PAN Marek Słoń.

Wyniki: zob. tutaj: 1, 2

Hitorical Atlas of Poland in the second half of 16. century

NPRH nr NPRH 11H.11.004080. Kierownik: dr hab. prof. IH PAN Marek Słoń.

Wyniki: zob. tutaj

Ontologiczne podstawy budowy historycznych systemów informacji geograficznej

NPRH nr 2bH 15 0216 83. Kierownik: dr hab. prof. IH PAN Bogumił Szady

Głównym celem projektu Ontologiczne podstawy budowy historycznych systemów informacji geograficznej jest rozwiązanie problemów związanych z gromadzeniem i integracją informacji o charakterze geograficzno-historycznym.

Przedmiotem ontologii dziedzinowej (geograficzno-historycznej) są:

  1. typy miejscowości oraz jednostek osadniczych
  2. typy jednostek administracji terytorialnej (państwowej i kościelnej), tzw. podziałów podstawowych, które występowały na ziemiach polskich do 1939 r.

Ontologia dziedzinowa będzie podstawą modelu logicznego oraz fizycznego bazy wiedzy, do której zostaną zaimportowane dane zgromadzone w trakcie realizacji projektu oraz inne zasoby geograficzno-historyczne (np. zasoby Atlasu historycznego Polski). Funkcjonujący moduł bazodanowy zostanie zaimplementowany w środowisku Postgresql/Postgis. Ontologia dziedzinowa oraz zgromadzone dane będą dostępne dla użytkowników zewnętrznych także poprzez usługę SPARQL EndPoint.

Zadania projektu, realizowane we współpracy historyków, geografów, ontologów i informatyków, będą dotyczyły teoretycznych założeń oraz metod gromadzenia informacji w taki sposób, aby możliwa była integracja zbiorów pochodzących z różnych źródeł, dotyczących różnych okresów oraz posiadających odmienną zawartość treściową.

Wyniki: zob. tutaj