Projekty

Projekty

Projekty aktualnie realizowane

 

Atlas historyczny Polski XVI wieku – dopełnienie serii

NPRH nr 1aH 15 0373 83. Kierownik: dr hab. prof. IH PAN Marek Słoń

Projekt przewiduje dokończenie i uzupełnienie serii wydawniczej Atlas Historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI w. Są to dwa równorzędne zadania. W ramach pierwszego z nich przewidziane jest opracowanie ostatnich dwóch tomów, dotyczących Kujaw i Podlasia. Ma być zachowany pełen kwestionariusz serii i zasada wprowadzona w tomie wielkopolskim, czyli równoległe udostępnienie wersji cyfrowej (przestrzenna baza danych) i podstawowego źródła – rejestrów poborowych.

Dodatkowo będą one uzupełnione o materiały do słownika historyczno-geograficznego (Kujawy) i edycję wyboru inwentarzy dóbr (Podlasie). Natomiast uzupełnienie serii obejmie rozciągnięcie tejże zasady na wydane wcześniej tomy oraz włączenie do niej Prus Królewskich. Dla całego obszaru ziem polskich Korony zostanie opracowana jednolita mapa szczegółowa, tj. w skali 1:250 000 w postaci drukowanej, oraz mapa GIS połączona z bazą danych.

Kartografia w służbie reform państwa epoki stanisławowskiej – krytyczne opracowanie »Geograficzno-statystycznego opisania parafiów Królestwa Polskiego« oraz map województw koronnych Karola Perthéesa

NPRH nr 11H 18 0122 87. Kierownik: dr hab. prof. IH PAN Bogumił Szady

Głównym celem projektu jest krytyczne opracowanie oraz publikacja w internecie „Geograficzno-statystycznego opisania parafiów Królestwa Polskiego” oraz map specjalnych województw koronnych Karola Perthéesa. Są to podstawowe i niezwykle cenne źródła dla badań krajobrazu kulturowego oraz historyczno-politycznego ziem polskich w II połowie XVIII w. Opracowanie takie będzie miało dwa walory. Po pierwsze, w wymiarze badań dokumentacyjno-kartograficznych, przyniesie obraz sieci osadniczej oraz podziałów administracyjnych Korony (w granicach sprzed II rozbioru). Po drugie, w wymiarze badań problemowych, zgromadzony materiał będzie główną podstawą źródłową opracowania monograficznego na temat „Kartografia w służbie reform państwa epoki stanisławowskiej”.

Projekty zakończone

 

Cyfrowe edycje map dawnych: perspektywy i ograniczenia na przykładzie „Mapy geograficzno-wojskowej i statystycznej Wielkopolski” (1807-1812)

NCN nr 2015/17/N/HS3/01267. Kierownik: dr Tomasz Panecki

Wyniki: zob. tutaj

Elektroniczna edycja ksiąg sądowych powiatu kaliskiego 1587-1593

NCN nr 2014/13/N/HS3/04421. Kierownik: mgr Michał Gochna

Wyniki: zob. tutaj

Cyfrowa edycja kaliskich ksiąg ziemskich i grodzkich z przełomu XV i XVI wieku

NCN nr 2014/13/N/HS3/04428. Kierownik: dr Tomasz Związek

Wyniki: zob. tutaj

Księgi konsystorza kaliskiego z lat 1504-1534

NCN nr 2014/13/N/HS3/04425. Kierownik: mgr Arkadiusz Borek

Wyniki: zob. tutaj

Atlas Historyczny Polski. Wielkopolska w II poł. XVI wieku

NPRH nr NPRH 11H.11.004080. Kierownik: dr hab. prof. IH PAN Marek Słoń.

Wyniki: zob. tutaj: 1, 2

Hitorical Atlas of Poland in the second half of 16. century

NPRH nr NPRH 11H.11.004080. Kierownik: dr hab. prof. IH PAN Marek Słoń.

Wyniki: zob. tutaj

Ontologiczne podstawy budowy historycznych systemów informacji geograficznej

NPRH nr 2bH 15 0216 83. Kierownik: dr hab. prof. IH PAN Bogumił Szady

Głównym celem projektu Ontologiczne podstawy budowy historycznych systemów informacji geograficznej jest rozwiązanie problemów związanych z gromadzeniem i integracją informacji o charakterze geograficzno-historycznym.

Przedmiotem ontologii dziedzinowej (geograficzno-historycznej) są:

  1. typy miejscowości oraz jednostek osadniczych
  2. typy jednostek administracji terytorialnej (państwowej i kościelnej), tzw. podziałów podstawowych, które występowały na ziemiach polskich do 1939 r.

Ontologia dziedzinowa będzie podstawą modelu logicznego oraz fizycznego bazy wiedzy, do której zostaną zaimportowane dane zgromadzone w trakcie realizacji projektu oraz inne zasoby geograficzno-historyczne (np. zasoby Atlasu historycznego Polski). Funkcjonujący moduł bazodanowy zostanie zaimplementowany w środowisku Postgresql/Postgis. Ontologia dziedzinowa oraz zgromadzone dane będą dostępne dla użytkowników zewnętrznych także poprzez usługę SPARQL EndPoint.

Zadania projektu, realizowane we współpracy historyków, geografów, ontologów i informatyków, będą dotyczyły teoretycznych założeń oraz metod gromadzenia informacji w taki sposób, aby możliwa była integracja zbiorów pochodzących z różnych źródeł, dotyczących różnych okresów oraz posiadających odmienną zawartość treściową.

Wyniki: zob. tutaj


Ostatnie wpisy

Kontakt email:

Przejdź do:

Rozmiar czcionki/Font resize
Kontrast/Contrast