Parish libraries – search

Parish libraries – search

Parish libraries of Wiślica praeposite in the second half of the 18th century

Joanna Szady, Insitute of History, John Paul II Catholic University of Lublin

Abbreviations:
ADK – Archiwum Diecezjalne w Kielcach, Wizyta jeneralna kościołów na ostatniej karcie wypełnionych w r. 1782 przez ks. Kozickiego opisana (dekanat kijski), bez sygn.
AKK. AV56 – Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Akta wizyty generalnej z woli i nakazu J.O. Xiążecia Jm. Michała Ciołka Poniatowskiego, biskupa płockiego […] w czterech dekanatach: Pacanowskim, Opatowieckim, Witowskim i Sokolińskim […] roku Pańskiego 1783 odprawionej, sygn. AV 56

Show more

AKK, AV57 – Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Akta wizyty generalnej z woli i nakazu J.O. Xiążecia Jm. Michała Ciołka Poniatowskiego, biskupa płockiego […] u dwóch kolegiat mniejszych Szkalmierskiej i Wiślickiey […] 1785 odprawionej, sygn. AV 57
BJ – Katalog Podstawowy druków wydanych do roku 1949 Biblioteki Jagiellońskiej (http://www.bj.uj.edu.pl/)
The British Library – The British Library General Catalogue of Printed Books to 1975, Ed. J. Emmett, London 1979-1987
CCFR – Le Catalogue Collectif de France (http://www.bnf.fr/fr/collections_et_services/catalogues.html)
CGN – Catalogue général des livres imprimés de la Bibliothèque Nationale, Paris 1897-1981
DDB – Katalog der Deutschen Nationalbibliothek (http://www.dnb.de/DE/Kataloge/kataloge_node.html)
DdTC – Dictionnaire de théologie catholique, direct. A. Vacant, Paris 1930-1972
DdS – Dictionnaire de spiritualité ascétique et mystique, doctrine et histoire, direct. M. Viller, Paris 1937-1995
EC – Enciclopedia cattolica, com. dirett. G. Pizzardo, Citta del Vaticano, 1948-1954
EK – Encyklopedia Katolicka, red. F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, Z. Sułowski, Lublin 1995-2014
EKośc – Encyklopedia Kościelna, wyd. M. Nowodworski, Warszawa 1873-1933
EPOrgelb – Encyklopedia Powszechna, wyd. S. Orgelbrand, Warszawa 1859-1868
EPPWN – Encyklopedia Powszechna PWN 1983
Estreicher, cz. 2 – K. Estreicher, Bibliografia polska, cz. II. Zestawienie chronologiczne, Kraków 1882-1888, t. 8-9
Estreicher, cz. 3 – K. Estreicher, Bibliografia polska, cz. 3. Druki XV-XVIII w., Kraków 1891-2000, t. 12-34
Harvard – Harvard Libraries (http://library.harvard.edu/)
Ignatianum – Katalog Biblioteki Akademii Ignatianum w Krakowie (http://www.ignatianum.edu.pl/biblioteka)
Kapruk – W. Kapruk, Biblioteka Marianów w Puszczy Korabiewskiej (Mariańskiej) na podstawie inwentarza z 1845 r., „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 69 (1998), s. 171-398
KCSD – Katalog Centralny Starych Druków Biblioteki Narodowej
Kórnik – Katalog Starych Druków Biblioteki Kórnickiej (www.bkpan.poznan.pl)
KSD – Katalog Starych Druków Biblioteki Uniwersyteckiej KUL
KVK – Karlsruhe Virtual Catalog (http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk_en.html)
LfTK – Lexicon für Theologie und Kirche, Hrsh. W. Kasper et al., Freiburg im Breisgau 1993-2001
Nowy Korbut – Bibliografia literatury polskiej Nowy Korbut. Piśmiennictwo staropolskie, red. K. Budzyk, Warszawa 1963-1965, t. 1-3
Pacevicius – A. Pacevičius, Žemaičių Kalvarijos dominikonų bibliotekos autoriai ir knygos 1820 metais, „Knygotyra” 36 (2000), s. 290-309
PEK – Podręczna Encyklopedia Kościelna, oprac. ks. S. Gall, Warszawa 1904-1916
Pelczar – J.S. Pelczar, Zarys dziejów kaznodziejstwa w Polsce, Kraków 1917
Pelczar, t. – Zarys dziejów kaznodziejstwa w Kościele katolickim, cz. 1-3, Kraków 1896-1900
SBN – Instituto Centrale per il Catalogo Unico (http://opac.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/free.jsp)
Schuppe – F. Schuppe, Katalog der Bibliothec der katholischen Stadtpfarrei zu Neisse, Neisse 1965
SPAntycz – Słownik pisarzy antycznych, red. A. Świderkówna, Warszawa 1982
SPH – A. Witkowska, J. Nastalska, Staropolskie piśmiennictwo hagiograficzne, t. 1: Słownik hagiografów staropolskich, t. 2: Bibliografia hagiografii staropolskiej, Lublin 2007
SPTK – Słownik polskich teologów katolickich, red. H.F. Wyczawski, Warszawa 1981-1983
Volsciana – Volsciana. Katalog. Renesansowego księgozbioru Piotra Dunin-Wolskiego biskupa płockiego, oprac. A. Otrębski, Kraków 1999
Watykan – Biblioteka Apostolica Vaticana (https://www.vatlib.it)
Show less

Licencja Creative Commons
Text of the publication “Parish libraries of Wiślica praeposite in the second half of the 18th century”, authors and Institute for the Historical Geography of the Church in Poland is licenced under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.
Licencja Creative Commons
Data of the publication “Parish libraries of Wiślica praeposite in the second half of the 18th century”, authors and Institute for the Historical Geography of the Church in Poland is licenced under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.