Historyczne podziały administracyjno-polityczne

Historyczne podziały administracyjno-polityczne

Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla

Stan pracy: rozwijana na bieżąco. Data aktualizacji: 26.06.2023

Zakład Atlasu Historycznego Instytutu Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla od lat sześćdziesiątych XX wieku pracował nad serią “Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku”. Projekt ten zakończył się w 2021 roku, a jednym z jego efektów jest rekonstrukcja podziałów administracyjnych ziem polskich Korony. Następnie w ramach projektu “Atlas historyczny Polski 2.0” przystąpiliśmy do dalszych prac mających na celu efektywne udostępnienie tych danych oraz opracowanie nowych o charakterze uzupełniającym. W odpowiedzi na postulaty środowiska naukowego opracowaliśmy szereg warstw z podziałami polityczno-administracyjnymi Polski, m.in. dla Prus po III rozbiorze (Prusy Zachodnie, Południowe, Nowowschodnie), Księstwa Warszawskiego, Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Prezentowane dane nie były harmonizowane, ani pod względem atrybutów (nazwy jednostek) ani geometrii. Różnice, szczególnie przestrzenne, które między nimi wynikają są skutkiem braku tej harmonizacji i różnych źródeł opracowania danych. Harmonizacja zasobu będzie częścią kolejnych prac. Szczegóły dotyczące poszczególnych warstw znajdują się w ich metadanych. Planujemy także dalszy rozwój zasobu i opracowanie innych jednostek polityczno-administracyjnych historycznych ziem polskich.

Uwagi czy propozycje uzupełnień prosimy zgłaszać na adres: atlasfontium@ihpan.edu.pl.

Zobacz wszystkie warstwy.

Prace zostały sfinansowane z projektu “Atlas historyczny Polski 2.0” (MNiSW, SONP/SP/466930/2020).

Tomasz Panecki