Pobierz listę miejscowości

Jeśli pobieranie nie rozpocznie się/nie nastąpi przeniesienie na właściwy adres, kliknij tutaj.

Pobierz listę miejscowości

Jeśli pobieranie nie rozpocznie się/nie nastąpi przeniesienie na właściwy adres, kliknij tutaj.

Pobierz warstwy źródłowe

Jeśli pobieranie nie rozpocznie się/nie nastąpi przeniesienie na właściwy adres, kliknij tutaj.

Pobierz warstwy źródłowe

Jeśli pobieranie nie rozpocznie się/nie nastąpi przeniesienie na właściwy adres, kliknij tutaj.

Aplikacja GIS

Jeśli pobieranie nie rozpocznie się/nie nastąpi przeniesienie na właściwy adres, kliknij tutaj.

Wyszukiwarka

Ziemie polskie Korony w XVI w. Przestrzenna baza danych

Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla

Pobierz pełną dokumentację

Jeśli pobieranie nie rozpocznie się/nie nastąpi przeniesienie na właściwy adres, kliknij tutaj.

Pobierz edycję: indeks toponimów

Jeśli pobieranie nie rozpocznie się/nie nastąpi przeniesienie na właściwy adres, kliknij tutaj.

Pobierz edycję: mapa (*.pdf, 67 MB)

Jeśli pobieranie nie rozpocznie się/nie nastąpi przeniesienie na właściwy adres, kliknij tutaj.

Usługi OGC

Cyfrowe edycje map dawnych: perspektywy i ograniczenia na przykładzie mapy Gaula/Raczyńskiego (1807-1812)

red. Tomasz Panecki, oprac. Tomasz Panecki, Piotr Kann

admisje_plockie

Announcements

Nowy adres email

W ostatnim czasie okazało się, że poprzedni adres email witryny (redakcja@atlasfontium.pl) przestał odbierać wysyłane do na niego wiadomości. Jeśli próbowaliście Państwo nawiązać przez niego kontakt w ciągu ostatnich kilku miesięcy, prosimy o ponowne przesłanie wiadomości na nowy adres atlasfontium@ihpan.edu.pl. Za niedogodności przepraszamy.

Nowa witryna

Witryna otrzymała nową szatę graficzną. Wszelkie dostrzeżone błędy proszę kierować na adres email: atlasfontium@ihpan.edu.pl.

Atlas of Sources and Materials

Cyfrowa edycja mapy Gaula/Raczyńskiego (1:125 000, 1807-1812)

Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, 2022, nr 1
Tomasz Panecki, Instytut Historii PAN

Religie i wyznania w Koronie w II połowie XVIII w.

Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, 2016, nr 1
Bogumił Szady, Pracownia Geoinformacji Historycznej KUL

Materiały do słownika historyczno-geograficznego ziemi liwskiej w średniowieczu i w XVI wieku

Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, 2015, nr 4
Kazimierz Pacuski; red. techniczni M. Gochna, B. Szady

Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa poznańskiego w XVI w.

Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, nr 3
red. M. Słoń, Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla 2015

Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w.

Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, nr 2
red. M. Słoń, Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla 2015

Corona Regni Poloniae. Mapa w skali 1:250 000

Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, 2014, nr 1
Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla

Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski

Cyfrowa edycja mapy Gaula/Raczyńskiego (1:125 000, 1807-1812)

Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, 2022, nr 1
Tomasz Panecki, Instytut Historii PAN

Religie i wyznania w Koronie w II połowie XVIII w.

Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, 2016, nr 1
Bogumił Szady, Pracownia Geoinformacji Historycznej KUL

Materiały do słownika historyczno-geograficznego ziemi liwskiej w średniowieczu i w XVI wieku

Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, 2015, nr 4
Kazimierz Pacuski; red. techniczni M. Gochna, B. Szady

Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa poznańskiego w XVI w.

Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, nr 3
red. M. Słoń, Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla 2015

Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w.

Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, nr 2
red. M. Słoń, Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla 2015

Corona Regni Poloniae. Mapa w skali 1:250 000

Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, 2014, nr 1
Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla

atlasfontium

azm2014

azm2015

azm2016

azm2022

azm2022

baza_korona

Bez kategorii

Atlas historyczny Polski XVI wieku – dopełnienie serii

NPRH nr 1aH 15 0373 83. Kierownik: dr hab. prof. IH PAN Marek Słoń, lata realizacji: 2016-2021

W projekcie została dokończona i uzupełniona seria wydawnicza “Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI w.”. Wykonane zostały następujące zadania:

 1. Podsumowaniem projektu jest przede wszystkim zbiorcza edycja całej serii w języku polskim1 i angielskim.2 Zbiorcza edycja Atlasu to także Ziemie polskie Korony w drugiej połowie XVI wieku. Baza danych przestrzennych – cyfrowa mapa historyczna oraz repozytorium danych przestrzennych.
 2. Opracowane zostały tomy Podlaski3 i Kujawski4 serii, a do tomu Pruskiego opracowanego przez M. Biskupa (1961) został wydany suplement.5 Tomy te dostępne są w księgarni Instytutu Historii PAN i w przyszłości będą udostępnione w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych.
 3. Opracowana została źródłowa baza danych z rejestrów poboru łanowego z drugiej połowy XVI w.6 w postaci tabelarycznej. Dla województw podlaskiego, kujawskich i pruskich obejmuje ona wszystkie pełne spisy podatkowe, podobnie jak to zostało wcześniej zrobione dla Wielkopolski. Z pozostałych ziem polskich Korony opracowano przynajmniej po jednym rejestrze dla każdego powiatu.
 4. Pozostałe spisy zostały przybliżone użytkownikom poprzez identyfikację każdej wspomnianej w nich miejscowości: powiązanie tego miejsca w rękopisie z bazą danych i na mapie za pomocą aplikacji INDXR. Większość rejestrów wydanych w rozbudowanej formie, a także pochodzących z innych okresów (XV w., pierwsza połowa XVI, wiek XVII) i spoza ziem polskich Korony została również opracowana za pomocą tego samego narzędzia; tu przedmiotem identyfikacji był jedynie sam spis, tj. jego rodzaj, zasięg terytorialny i czas poboru.
 5. Dodatkowo udostępniono materiały do słownika historyczno-geograficznego Kujawy i ziemi dobrzyńskiej.7
 6. Efektem projektu jest również seria monografii. Dwie spośród nich, Tomasza Paneckiego8 i Tomasza Związka9, są w druku, a 4 kolejne zostaną ukończone w 2022 r.
 7. Wyniki przeprowadzonych badań były również publikowane w czasopismach i w pracach zbiorowych oraz prezentowane w trakcie konferencji naukowych.Pobierz bibliografię projektu.

Linki:

 1. Tomy “Atlasu historycznego Polski. Mapy szczegółowe XVI w.” w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych wydane do 2021 r. włącznie oraz edycja zbiorcza serii w wersji polskiej i angielskiej.
 2. Ziemie polskie Korony w drugiej połowie XVI wieku. Baza danych przestrzennych – cyfrowa mapa historyczna oraz repozytorium danych przestrzennych opracowane na podstawie danych z Atlasu.
 3. Cyfrowa edycja rejestrów poborowych z XVI w.
  a. Edycja tabelaryczna10
  b. Przeglądarka ksiąg w aplikacji INDXr
 4. Materiały do słownika historyczno-geograficznego Kujaw i ziemi dobrzyńskiej w średniowieczu przygotowane przez Zenona Guldona i uzupełnione przez Jacka Wijaczkę.
 1. Atlas historyczny polski. Ziemie polskie korony w drugiej połowie XVI wieku, pod red. Marka Słonia, Warszawa 2021 (Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku, wydanie zbiorcze serii), ss. 2014, 57 map i planów, indeksy.[]
 2. Historical Atlas of Poland. Polish Lands of the Crown in the Second Half of the Sixteenth Century, collective edition edited by Marek Słoń and Katarzyna Słomska-Przech [in print][]
 3. Województwo podlaskie w drugiej połowie XVI wieku, pod red. Michała Gochny i Bogumiła Szadego, Warszawa 2021 (Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku, t. 8), ss. 333, 8 map i planów, indeksy.[]
 4. Kujawy i ziemia dobrzyńska w drugiej połowie XVI wieku, pod red. Wiesławy Duży, współpr. Arkadiusz Borek, Michał Słomski, Warszawa 2021 (Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku, t. 6), ss. 274, 9 map i planów, indeksy.[]
 5. Prusy Królewskie w drugiej połowie XVI wieku. Suplement, pod red. Tomasza Paneckiego i Marka Słonia, Warszawa 2021 (Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku, Suplement), ss. 169, 8 map i planów, indeksy.[]
 6. Zostały zindeksowane następujące tomy działu I Archiwum Skarbu Koronnego: 1, 2, 3bis, 4, 7-22, 24-28, 33, 37-49, 62, 63, 78, 79, 81, 83-86, 89, 90, 92-94, 96, 97, 102, 103, 106-108, 112, 114, 117, 119-121, 123-127; łącznie są to 72 jednostki archiwalne o objętości około 77 000 stron rękopisu.[]
 7. Materiały do słownika historyczno-geograficznego Kujaw i ziemi dobrzyńskiej w średniowieczu, oprac. Z. Guldon, do druku przygotował J. Wijaczka, Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla.[]
 8. T. Panecki. Długie życie dawnych map. Opracowanie cyfrowej edycji mapy Gaula/Raczyńskiego (1:125 000, 1807–1812), Warszawa 2021., zob. też: atlasfontium.pl.[]
 9. T. Związek, Krajobrazy szesnastowiecznej Polski: las – ziemia – ruda darniowa – woda, Warszawa 2021.[]
 10. Województwa kujawskie i województwo podlaskie oraz Prusy Królewskie – wszystkie rejestry, pozostałe województwa koronne po jednym. Edycja rejestrów wielkopolskich dostępna jest osobno dla województwa kaliskiego i poznańskiego.[]

ceny_zboz

Contact Form 7

Formularz 1

Current works

dane18w

English

English

gaul

hauland

konsystorz_kls

ksiegozbory_wislica

ksiegozbory_wislica

liw_pacuski

main

main

Mapa wyznaniowa

Materials

Ziemie polskie Korony w XVI w. Przestrzenna baza danych

Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla

Stan pracy: ukończona, możliwa do dalszego rozwijania. Data aktualizacji: 13.12.2021

Księgi konsystorza kaliskiego 1504–1540

red. Arkadiusz Borek, oprc. Arkadiusz Borek, Iwona Krawczyk, Wojciech Lis, Konrad Szuba

Stan pracy: Wersja robocza. Data aktualizacji: 01.05.2021

Księgi sądowe powiatu kaliskiego 1587-1594

red. Michał Gochna, oprac. M. Gochna, Emil Kalinowski, Paweł Klint

Stan pracy: Wersja robocza. Data aktualizacji: 27.02.2019

Elektroniczne indeksy do ksiąg sądów szlacheckich powiatu kaliskiego (ok. 1470–1519)

red. T. Związek, oprac. Witold Brzeziński, Joanna Karczewska, Wojciech Lis, Michał Słomski, Urszula Zachara-Związek, T. Związek, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, 2018

Stan pracy: Wersja robocza. Data aktualizacji: 10.09.2018

Zestawienie zborów protestanckich w Rzeczypospolitej

red. Maciej Ptaszyński, Zespół Historii Kultury Staropolskiej, Instytut Historyczny UW

Stan pracy: Wersja robocza. Data aktualizacji: 31.12.2014

Księgozbiory parafialne prepozytury wiślickiej w II połowie XVIII w.

Joanna Szady, Instytut Historii KUL

Data aktualizacji: 31.12.2014

Materiały do słownika historyczno-geograficznego Kujaw i ziemi dobrzyńskiej w średniowieczu

oprac. Z. Guldon, do druku przygotował J. Wijaczka

Stan prac: bez planów dalszego rozwoju

Materiały

Ziemie polskie Korony w XVI w. Przestrzenna baza danych

Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla

Stan pracy: ukończona, możliwa do dalszego rozwijania. Data aktualizacji: 13.12.2021

Księgi konsystorza kaliskiego 1504–1540

red. Arkadiusz Borek, oprc. Arkadiusz Borek, Iwona Krawczyk, Wojciech Lis, Konrad Szuba

Stan pracy: Wersja robocza. Data aktualizacji: 01.05.2021

Księgi sądowe powiatu kaliskiego 1587-1594

red. Michał Gochna, oprac. M. Gochna, Emil Kalinowski, Paweł Klint

Stan pracy: Wersja robocza. Data aktualizacji: 27.02.2019

Elektroniczne indeksy do ksiąg sądów szlacheckich powiatu kaliskiego (ok. 1470–1519)

red. T. Związek, oprac. Witold Brzeziński, Joanna Karczewska, Wojciech Lis, Michał Słomski, Urszula Zachara-Związek, T. Związek, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, 2018

Stan pracy: Wersja robocza. Data aktualizacji: 10.09.2018

Zestawienie zborów protestanckich w Rzeczypospolitej

red. Maciej Ptaszyński, Zespół Historii Kultury Staropolskiej, Instytut Historyczny UW

Stan pracy: Wersja robocza. Data aktualizacji: 31.12.2014

Księgozbiory parafialne prepozytury wiślickiej w II połowie XVIII w.

Joanna Szady, Instytut Historii KUL

Data aktualizacji: 31.12.2014

Materiały do słownika historyczno-geograficznego Kujaw i ziemi dobrzyńskiej w średniowieczu

oprac. Z. Guldon, do druku przygotował J. Wijaczka

Stan prac: bez planów dalszego rozwoju

materialy_kujawskie

mk126

Navigation

Nawigacja

Ogłoszenia

Nowy adres email

W ostatnim czasie okazało się, że poprzedni adres email witryny (redakcja@atlasfontium.pl) przestał odbierać wysyłane do na niego wiadomości. Jeśli próbowaliście Państwo nawiązać przez niego kontakt w ciągu ostatnich kilku miesięcy, prosimy o ponowne przesłanie wiadomości na nowy adres atlasfontium@ihpan.edu.pl. Za niedogodności przepraszamy.

Nowa witryna

Witryna otrzymała nową szatę graficzną. Wszelkie dostrzeżone błędy proszę kierować na adres email: atlasfontium@ihpan.edu.pl.

pll_5af9d04190719

pll_5af9d0fb49029

pll_5af9d0fb49070

pll_5af9d0fb490b7

pll_5af9d0fb490fe

pll_5af9d0fb49144

pll_5af9d0fb49189

pll_5af9d0fb491e7

pll_5af9d0fb4922e

pll_5af9d0fb49274

pll_5af9d4283a57d

pll_5af9d44fc8f80

pll_5af9d4941be59

pll_5af9d51480196

pll_5afdcbdb11090

pll_5afdce686a999

pll_5aff3ac6ab79a

pll_5aff449fd210a

pll_5aff46db712e0

pll_5b04712e622c7

pll_5b0471a9a1bcb

pll_5b0473040fc22

pll_5b0487a271c06

pll_5b048930901ee

pll_5b04893109e32

pll_5b048a86036d4

pll_5b048da2ae091

pll_5b048da310df2

pll_5b048da343bd6

pll_5b048dc097528

pll_5b048e4b34c40

pll_5b048eb1b403f

pll_5b048f2b97655

pll_5b048f2bf26a9

pll_5b048f9620d1c

pll_5b049022e0434

pll_5b04906821c84

pll_5b0490687e680

pll_5b049068bf896

pll_5b0490e7a9632

pll_5b049118a413a

pll_5b04915bed347

pll_5b04915c5eb68

pll_5b0491b6540d6

pll_5b0491e7c1c36

pll_5b0492621e422

pll_5b04929b87f90

pll_5b2689b683d38

pll_5b280a3724002

pll_5b280a7204fb0

pll_5b2814181deb8

pll_5b282891b5ca7

pll_5b3f012766e15

pll_5b3f63dcac20c

pll_5b3f64ae3f241

pll_5b3f65f8f1c61

pll_5b3f66a5a3e16

pll_5b3f7830bb08e

pll_5b3f7a8759003

pll_5b3f884ab1904

pll_5b3f9537de5d2

pll_5b3fa796b5db4

pll_5b3fbf2fd417c

pll_5b3fc09684d16

pll_5b3fc1b2b3467

pll_5b3fc2e4ae551

pll_5b3fca4d946ac

pll_5b3fcbd377c17

pll_5b3fcbe39b975

pll_5b3fd2339a150

pll_5b3fd24b7b829

pll_5b3fd2f8b30c4

pll_5b4234b65d390

pll_5b43075ad12c9

pll_5b450d762e269

pll_5b450dfbd0531

pll_5b450e1cce022

pll_5b4518ddd55a7

pll_5b4518de4e7f8

pll_5b451b4488720

pll_5b451c4b3ae9f

pll_5d80c636645d0

pll_5d8cae7da6e7b

pll_5d8cae7daa928

pll_5d8cae7db852f

pll_5d8cae7dc9edd

pll_5d8cae7dcd70d

pll_5d8cae7dd1639

pll_5d8cae7dd6834

pll_5d8cae7dd9fbf

pll_5d8cae7de790b

pll_5d8cae7e375d3

pll_5d8cae7e3ba33

pll_5d8cae7e3f2ea

pll_5d8cae7e42f70

pll_5d8cae7e472de

pll_5d8cae7e4ab7c

pll_5d8cae7e51bd8

pll_5d8cae7e58e0d

pll_5d8cae7e63608

pll_5d8cae7e675b6

pll_5d8cae7e6e850

pll_5d8cae7e71d5e

pll_5d8cae7e75630

pll_5d8cae7e794a3

pll_5d8cae7e7d44b

pll_5d8cae7e80449

pll_5d8cae7e86db7

pll_5d8cae7e8a4f4

pll_5d8cae7e9372b

pll_5d8cae7e96b18

pll_5d8cae7e9cabd

pll_5d8cae7e9ff4c

pll_5e6a7e0a1e30a

pll_5e83929eba720

pll_5e874494a3fdd

pll_5e8746c72862a

pll_5e87479947359

pll_5e89f8fa96dcc

pll_5e8ca97a19b12

pll_5eb2e88dbe755

pll_5eb302f4aff2b

pll_5eb308c0bfc67

pll_5eb309bc26371

pll_5fcfb16c8e6f2

pll_5fcfb5f69d1f7

pll_5fcfb60825082

pll_5fd0d0ea36e3a

pll_5fd0d9ca54fa4

pll_5fd0da132a292

pll_5fd7994be0235

pll_5fd7a723e0894

pll_5fd7a79f6c59c

pll_5fd7ac5e41006

pll_5fd7da097fde5

pll_5fd90ef24b7ab

pll_5fd90f138ee8d

pll_5fd90fffc04f6

pll_5fd9101cda36b

pll_5fd9108a39808

pll_5fd910e529f7c

pll_5fd9110e79edb

pll_5fd9113699acd

pll_5fd9115014a96

pll_5fe020246e0de

pll_5fe03177336a6

pll_604134f84e08e

pll_609424362872c

pll_6094679b7870f

pll_617c16ecaa5ad

pll_61976fec9d031

pll_619770e042ce3

pll_61c2002c38be3

pll_61c201309c4d6

pll_61e7ed09482d6

pll_620a2a601a499

pll_620a2dbac38ff

pll_62317f29e2492

pll_6231816b9b9b4

pll_624a892d0af80

pll_624a898b318a0

pll_6257cfbc84218

Polski

Polski

Prace w toku

prace_w_toku

prowizje

Publications

Publikacje

redirection

reforma_1944

rej_kls

rej_pzn

sad_kalisz_15/16

sad_kalisz_16

schematy_kadetow

search

Secondary menu pl

sgh5

sgh6

sgh6

sgh7

sgh9

skip_en

skip_pl

Social Links Menu

Studia Geohistorica

Studia Geohistorica 5

Atlas Fontium

Marek Słoń, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Studia Geohistorica 5, 2017, s. 201–203
Strona domowa czasopisma z arykułem

Studia Geohistorica 6

Studia Geohistorica 7

Studia Geohistorica 9

Aplikacja INDXR jako narzędzie udostępniania treści Metryki Koronnej – przykład księgi MK 126 z czasów Stefana Batorego

Patrycja Szwedo-Kiełczewska, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

Studia Geohistorica 9, 2021, s. 181–191
Strona domowa czasopisma z arykułem

Schematy zakwaterowania Korpusu Kadetów. Opracowanie i cyfrowa edycja

Joanna Ziółkowska-Krzywda, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Studia Geohistorica 9, 2021, s. 192–208
Strona domowa czasopisma z arykułem

Studia Geohistorica

Top Menu

Uncategorized

Pobierz listę miejscowości

Jeśli pobieranie nie rozpocznie się/nie nastąpi przeniesienie na właściwy adres, kliknij tutaj.

Pobierz warstwy źródłowe

Jeśli pobieranie nie rozpocznie się/nie nastąpi przeniesienie na właściwy adres, kliknij tutaj.

Wyszukiwarka

Ziemie polskie Korony w XVI w. Przestrzenna baza danych

Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla

Aplikacja GIS

Jeśli pobieranie nie rozpocznie się/nie nastąpi przeniesienie na właściwy adres, kliknij tutaj.

Katalog admisji

Admisje notarialne w diecezji płockiej u schyłku średniowiecza

Ewa Kobylińska, Biblioteka Narodowa

Studia Geohistorica 5, 2017, s. 204–222

Wyszukiwarka notariuszy

Admisje notarialne w diecezji płockiej u schyłku średniowiecza

Ewa Kobylińska, Biblioteka Narodowa

Studia Geohistorica 5, 2017, s. 204–222

Skróty bibliograficzne

Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa poznańskiego w XVI w.

Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, nr 3
red. M. Słoń, Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla 2015

Aplikacja GIS

Jeśli pobieranie nie rozpocznie się/nie nastąpi przeniesienie na właściwy adres, kliknij tutaj.

Ziemia wschowska

Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa poznańskiego w XVI w.

Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, nr 3
red. M. Słoń, Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla 2015

Powiat wałecki

Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa poznańskiego w XVI w.

Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, nr 3
red. M. Słoń, Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla 2015

usunięte

wschowa

wyznania18

zakonczone

zbory

Pobierz listę miejscowości

Jeśli pobieranie nie rozpocznie się/nie nastąpi przeniesienie na właściwy adres, kliknij tutaj.

Pobierz listę miejscowości

Jeśli pobieranie nie rozpocznie się/nie nastąpi przeniesienie na właściwy adres, kliknij tutaj.

Pobierz warstwy źródłowe

Jeśli pobieranie nie rozpocznie się/nie nastąpi przeniesienie na właściwy adres, kliknij tutaj.

Pobierz warstwy źródłowe

Jeśli pobieranie nie rozpocznie się/nie nastąpi przeniesienie na właściwy adres, kliknij tutaj.

Aplikacja GIS

Jeśli pobieranie nie rozpocznie się/nie nastąpi przeniesienie na właściwy adres, kliknij tutaj.

Wyszukiwarka

Ziemie polskie Korony w XVI w. Przestrzenna baza danych

Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla

Pobierz pełną dokumentację

Jeśli pobieranie nie rozpocznie się/nie nastąpi przeniesienie na właściwy adres, kliknij tutaj.

Pobierz edycję: indeks toponimów

Jeśli pobieranie nie rozpocznie się/nie nastąpi przeniesienie na właściwy adres, kliknij tutaj.

Pobierz edycję: mapa (*.pdf, 67 MB)

Jeśli pobieranie nie rozpocznie się/nie nastąpi przeniesienie na właściwy adres, kliknij tutaj.

Usługi OGC

Cyfrowe edycje map dawnych: perspektywy i ograniczenia na przykładzie mapy Gaula/Raczyńskiego (1807-1812)

red. Tomasz Panecki, oprac. Tomasz Panecki, Piotr Kann

admisje_plockie

Announcements

Nowy adres email

W ostatnim czasie okazało się, że poprzedni adres email witryny (redakcja@atlasfontium.pl) przestał odbierać wysyłane do na niego wiadomości. Jeśli próbowaliście Państwo nawiązać przez niego kontakt w ciągu ostatnich kilku miesięcy, prosimy o ponowne przesłanie wiadomości na nowy adres atlasfontium@ihpan.edu.pl. Za niedogodności przepraszamy.

Nowa witryna

Witryna otrzymała nową szatę graficzną. Wszelkie dostrzeżone błędy proszę kierować na adres email: atlasfontium@ihpan.edu.pl.

Atlas of Sources and Materials

Cyfrowa edycja mapy Gaula/Raczyńskiego (1:125 000, 1807-1812)

Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, 2022, nr 1
Tomasz Panecki, Instytut Historii PAN

Religie i wyznania w Koronie w II połowie XVIII w.

Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, 2016, nr 1
Bogumił Szady, Pracownia Geoinformacji Historycznej KUL

Materiały do słownika historyczno-geograficznego ziemi liwskiej w średniowieczu i w XVI wieku

Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, 2015, nr 4
Kazimierz Pacuski; red. techniczni M. Gochna, B. Szady

Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa poznańskiego w XVI w.

Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, nr 3
red. M. Słoń, Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla 2015

Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w.

Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, nr 2
red. M. Słoń, Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla 2015

Corona Regni Poloniae. Mapa w skali 1:250 000

Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, 2014, nr 1
Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla

Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski

Cyfrowa edycja mapy Gaula/Raczyńskiego (1:125 000, 1807-1812)

Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, 2022, nr 1
Tomasz Panecki, Instytut Historii PAN

Religie i wyznania w Koronie w II połowie XVIII w.

Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, 2016, nr 1
Bogumił Szady, Pracownia Geoinformacji Historycznej KUL

Materiały do słownika historyczno-geograficznego ziemi liwskiej w średniowieczu i w XVI wieku

Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, 2015, nr 4
Kazimierz Pacuski; red. techniczni M. Gochna, B. Szady

Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa poznańskiego w XVI w.

Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, nr 3
red. M. Słoń, Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla 2015

Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w.

Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, nr 2
red. M. Słoń, Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla 2015

Corona Regni Poloniae. Mapa w skali 1:250 000

Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, 2014, nr 1
Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla

atlasfontium

azm2014

azm2015

azm2016

azm2022

azm2022

baza_korona

Bez kategorii

Atlas historyczny Polski XVI wieku – dopełnienie serii

NPRH nr 1aH 15 0373 83. Kierownik: dr hab. prof. IH PAN Marek Słoń, lata realizacji: 2016-2021

W projekcie została dokończona i uzupełniona seria wydawnicza “Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI w.”. Wykonane zostały następujące zadania:

 1. Podsumowaniem projektu jest przede wszystkim zbiorcza edycja całej serii w języku polskim1 i angielskim.2 Zbiorcza edycja Atlasu to także Ziemie polskie Korony w drugiej połowie XVI wieku. Baza danych przestrzennych – cyfrowa mapa historyczna oraz repozytorium danych przestrzennych.
 2. Opracowane zostały tomy Podlaski3 i Kujawski4 serii, a do tomu Pruskiego opracowanego przez M. Biskupa (1961) został wydany suplement.5 Tomy te dostępne są w księgarni Instytutu Historii PAN i w przyszłości będą udostępnione w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych.
 3. Opracowana została źródłowa baza danych z rejestrów poboru łanowego z drugiej połowy XVI w.6 w postaci tabelarycznej. Dla województw podlaskiego, kujawskich i pruskich obejmuje ona wszystkie pełne spisy podatkowe, podobnie jak to zostało wcześniej zrobione dla Wielkopolski. Z pozostałych ziem polskich Korony opracowano przynajmniej po jednym rejestrze dla każdego powiatu.
 4. Pozostałe spisy zostały przybliżone użytkownikom poprzez identyfikację każdej wspomnianej w nich miejscowości: powiązanie tego miejsca w rękopisie z bazą danych i na mapie za pomocą aplikacji INDXR. Większość rejestrów wydanych w rozbudowanej formie, a także pochodzących z innych okresów (XV w., pierwsza połowa XVI, wiek XVII) i spoza ziem polskich Korony została również opracowana za pomocą tego samego narzędzia; tu przedmiotem identyfikacji był jedynie sam spis, tj. jego rodzaj, zasięg terytorialny i czas poboru.
 5. Dodatkowo udostępniono materiały do słownika historyczno-geograficznego Kujawy i ziemi dobrzyńskiej.7
 6. Efektem projektu jest również seria monografii. Dwie spośród nich, Tomasza Paneckiego8 i Tomasza Związka9, są w druku, a 4 kolejne zostaną ukończone w 2022 r.
 7. Wyniki przeprowadzonych badań były również publikowane w czasopismach i w pracach zbiorowych oraz prezentowane w trakcie konferencji naukowych.Pobierz bibliografię projektu.

Linki:

 1. Tomy “Atlasu historycznego Polski. Mapy szczegółowe XVI w.” w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych wydane do 2021 r. włącznie oraz edycja zbiorcza serii w wersji polskiej i angielskiej.
 2. Ziemie polskie Korony w drugiej połowie XVI wieku. Baza danych przestrzennych – cyfrowa mapa historyczna oraz repozytorium danych przestrzennych opracowane na podstawie danych z Atlasu.
 3. Cyfrowa edycja rejestrów poborowych z XVI w.
  a. Edycja tabelaryczna10
  b. Przeglądarka ksiąg w aplikacji INDXr
 4. Materiały do słownika historyczno-geograficznego Kujaw i ziemi dobrzyńskiej w średniowieczu przygotowane przez Zenona Guldona i uzupełnione przez Jacka Wijaczkę.
 1. Atlas historyczny polski. Ziemie polskie korony w drugiej połowie XVI wieku, pod red. Marka Słonia, Warszawa 2021 (Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku, wydanie zbiorcze serii), ss. 2014, 57 map i planów, indeksy.[]
 2. Historical Atlas of Poland. Polish Lands of the Crown in the Second Half of the Sixteenth Century, collective edition edited by Marek Słoń and Katarzyna Słomska-Przech [in print][]
 3. Województwo podlaskie w drugiej połowie XVI wieku, pod red. Michała Gochny i Bogumiła Szadego, Warszawa 2021 (Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku, t. 8), ss. 333, 8 map i planów, indeksy.[]
 4. Kujawy i ziemia dobrzyńska w drugiej połowie XVI wieku, pod red. Wiesławy Duży, współpr. Arkadiusz Borek, Michał Słomski, Warszawa 2021 (Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku, t. 6), ss. 274, 9 map i planów, indeksy.[]
 5. Prusy Królewskie w drugiej połowie XVI wieku. Suplement, pod red. Tomasza Paneckiego i Marka Słonia, Warszawa 2021 (Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku, Suplement), ss. 169, 8 map i planów, indeksy.[]
 6. Zostały zindeksowane następujące tomy działu I Archiwum Skarbu Koronnego: 1, 2, 3bis, 4, 7-22, 24-28, 33, 37-49, 62, 63, 78, 79, 81, 83-86, 89, 90, 92-94, 96, 97, 102, 103, 106-108, 112, 114, 117, 119-121, 123-127; łącznie są to 72 jednostki archiwalne o objętości około 77 000 stron rękopisu.[]
 7. Materiały do słownika historyczno-geograficznego Kujaw i ziemi dobrzyńskiej w średniowieczu, oprac. Z. Guldon, do druku przygotował J. Wijaczka, Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla.[]
 8. T. Panecki. Długie życie dawnych map. Opracowanie cyfrowej edycji mapy Gaula/Raczyńskiego (1:125 000, 1807–1812), Warszawa 2021., zob. też: atlasfontium.pl.[]
 9. T. Związek, Krajobrazy szesnastowiecznej Polski: las – ziemia – ruda darniowa – woda, Warszawa 2021.[]
 10. Województwa kujawskie i województwo podlaskie oraz Prusy Królewskie – wszystkie rejestry, pozostałe województwa koronne po jednym. Edycja rejestrów wielkopolskich dostępna jest osobno dla województwa kaliskiego i poznańskiego.[]

ceny_zboz

Contact Form 7

Formularz 1

Current works

dane18w

English

English

gaul

hauland

konsystorz_kls

ksiegozbory_wislica

ksiegozbory_wislica

liw_pacuski

main

main

Mapa wyznaniowa

Materials

Ziemie polskie Korony w XVI w. Przestrzenna baza danych

Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla

Stan pracy: ukończona, możliwa do dalszego rozwijania. Data aktualizacji: 13.12.2021

Księgi konsystorza kaliskiego 1504–1540

red. Arkadiusz Borek, oprc. Arkadiusz Borek, Iwona Krawczyk, Wojciech Lis, Konrad Szuba

Stan pracy: Wersja robocza. Data aktualizacji: 01.05.2021

Księgi sądowe powiatu kaliskiego 1587-1594

red. Michał Gochna, oprac. M. Gochna, Emil Kalinowski, Paweł Klint

Stan pracy: Wersja robocza. Data aktualizacji: 27.02.2019

Elektroniczne indeksy do ksiąg sądów szlacheckich powiatu kaliskiego (ok. 1470–1519)

red. T. Związek, oprac. Witold Brzeziński, Joanna Karczewska, Wojciech Lis, Michał Słomski, Urszula Zachara-Związek, T. Związek, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, 2018

Stan pracy: Wersja robocza. Data aktualizacji: 10.09.2018

Zestawienie zborów protestanckich w Rzeczypospolitej

red. Maciej Ptaszyński, Zespół Historii Kultury Staropolskiej, Instytut Historyczny UW

Stan pracy: Wersja robocza. Data aktualizacji: 31.12.2014

Księgozbiory parafialne prepozytury wiślickiej w II połowie XVIII w.

Joanna Szady, Instytut Historii KUL

Data aktualizacji: 31.12.2014

Materiały do słownika historyczno-geograficznego Kujaw i ziemi dobrzyńskiej w średniowieczu

oprac. Z. Guldon, do druku przygotował J. Wijaczka

Stan prac: bez planów dalszego rozwoju

Materiały

Ziemie polskie Korony w XVI w. Przestrzenna baza danych

Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla

Stan pracy: ukończona, możliwa do dalszego rozwijania. Data aktualizacji: 13.12.2021

Księgi konsystorza kaliskiego 1504–1540

red. Arkadiusz Borek, oprc. Arkadiusz Borek, Iwona Krawczyk, Wojciech Lis, Konrad Szuba

Stan pracy: Wersja robocza. Data aktualizacji: 01.05.2021

Księgi sądowe powiatu kaliskiego 1587-1594

red. Michał Gochna, oprac. M. Gochna, Emil Kalinowski, Paweł Klint

Stan pracy: Wersja robocza. Data aktualizacji: 27.02.2019

Elektroniczne indeksy do ksiąg sądów szlacheckich powiatu kaliskiego (ok. 1470–1519)

red. T. Związek, oprac. Witold Brzeziński, Joanna Karczewska, Wojciech Lis, Michał Słomski, Urszula Zachara-Związek, T. Związek, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, 2018

Stan pracy: Wersja robocza. Data aktualizacji: 10.09.2018

Zestawienie zborów protestanckich w Rzeczypospolitej

red. Maciej Ptaszyński, Zespół Historii Kultury Staropolskiej, Instytut Historyczny UW

Stan pracy: Wersja robocza. Data aktualizacji: 31.12.2014

Księgozbiory parafialne prepozytury wiślickiej w II połowie XVIII w.

Joanna Szady, Instytut Historii KUL

Data aktualizacji: 31.12.2014

Materiały do słownika historyczno-geograficznego Kujaw i ziemi dobrzyńskiej w średniowieczu

oprac. Z. Guldon, do druku przygotował J. Wijaczka

Stan prac: bez planów dalszego rozwoju

materialy_kujawskie

mk126

Navigation

Nawigacja

Ogłoszenia

Nowy adres email

W ostatnim czasie okazało się, że poprzedni adres email witryny (redakcja@atlasfontium.pl) przestał odbierać wysyłane do na niego wiadomości. Jeśli próbowaliście Państwo nawiązać przez niego kontakt w ciągu ostatnich kilku miesięcy, prosimy o ponowne przesłanie wiadomości na nowy adres atlasfontium@ihpan.edu.pl. Za niedogodności przepraszamy.

Nowa witryna

Witryna otrzymała nową szatę graficzną. Wszelkie dostrzeżone błędy proszę kierować na adres email: atlasfontium@ihpan.edu.pl.

pll_5af9d04190719

pll_5af9d0fb49029

pll_5af9d0fb49070

pll_5af9d0fb490b7

pll_5af9d0fb490fe

pll_5af9d0fb49144

pll_5af9d0fb49189

pll_5af9d0fb491e7

pll_5af9d0fb4922e

pll_5af9d0fb49274

pll_5af9d4283a57d

pll_5af9d44fc8f80

pll_5af9d4941be59

pll_5af9d51480196

pll_5afdcbdb11090

pll_5afdce686a999

pll_5aff3ac6ab79a

pll_5aff449fd210a

pll_5aff46db712e0

pll_5b04712e622c7

pll_5b0471a9a1bcb

pll_5b0473040fc22

pll_5b0487a271c06

pll_5b048930901ee

pll_5b04893109e32

pll_5b048a86036d4

pll_5b048da2ae091

pll_5b048da310df2

pll_5b048da343bd6

pll_5b048dc097528

pll_5b048e4b34c40

pll_5b048eb1b403f

pll_5b048f2b97655

pll_5b048f2bf26a9

pll_5b048f9620d1c

pll_5b049022e0434

pll_5b04906821c84

pll_5b0490687e680

pll_5b049068bf896

pll_5b0490e7a9632

pll_5b049118a413a

pll_5b04915bed347

pll_5b04915c5eb68

pll_5b0491b6540d6

pll_5b0491e7c1c36

pll_5b0492621e422

pll_5b04929b87f90

pll_5b2689b683d38

pll_5b280a3724002

pll_5b280a7204fb0

pll_5b2814181deb8

pll_5b282891b5ca7

pll_5b3f012766e15

pll_5b3f63dcac20c

pll_5b3f64ae3f241

pll_5b3f65f8f1c61

pll_5b3f66a5a3e16

pll_5b3f7830bb08e

pll_5b3f7a8759003

pll_5b3f884ab1904

pll_5b3f9537de5d2

pll_5b3fa796b5db4

pll_5b3fbf2fd417c

pll_5b3fc09684d16

pll_5b3fc1b2b3467

pll_5b3fc2e4ae551

pll_5b3fca4d946ac

pll_5b3fcbd377c17

pll_5b3fcbe39b975

pll_5b3fd2339a150

pll_5b3fd24b7b829

pll_5b3fd2f8b30c4

pll_5b4234b65d390

pll_5b43075ad12c9

pll_5b450d762e269

pll_5b450dfbd0531

pll_5b450e1cce022

pll_5b4518ddd55a7

pll_5b4518de4e7f8

pll_5b451b4488720

pll_5b451c4b3ae9f

pll_5d80c636645d0

pll_5d8cae7da6e7b

pll_5d8cae7daa928

pll_5d8cae7db852f

pll_5d8cae7dc9edd

pll_5d8cae7dcd70d

pll_5d8cae7dd1639

pll_5d8cae7dd6834

pll_5d8cae7dd9fbf

pll_5d8cae7de790b

pll_5d8cae7e375d3

pll_5d8cae7e3ba33

pll_5d8cae7e3f2ea

pll_5d8cae7e42f70

pll_5d8cae7e472de

pll_5d8cae7e4ab7c

pll_5d8cae7e51bd8

pll_5d8cae7e58e0d

pll_5d8cae7e63608

pll_5d8cae7e675b6

pll_5d8cae7e6e850

pll_5d8cae7e71d5e

pll_5d8cae7e75630

pll_5d8cae7e794a3

pll_5d8cae7e7d44b

pll_5d8cae7e80449

pll_5d8cae7e86db7

pll_5d8cae7e8a4f4

pll_5d8cae7e9372b

pll_5d8cae7e96b18

pll_5d8cae7e9cabd

pll_5d8cae7e9ff4c

pll_5e6a7e0a1e30a

pll_5e83929eba720

pll_5e874494a3fdd

pll_5e8746c72862a

pll_5e87479947359

pll_5e89f8fa96dcc

pll_5e8ca97a19b12

pll_5eb2e88dbe755

pll_5eb302f4aff2b

pll_5eb308c0bfc67

pll_5eb309bc26371

pll_5fcfb16c8e6f2

pll_5fcfb5f69d1f7

pll_5fcfb60825082

pll_5fd0d0ea36e3a

pll_5fd0d9ca54fa4

pll_5fd0da132a292

pll_5fd7994be0235

pll_5fd7a723e0894

pll_5fd7a79f6c59c

pll_5fd7ac5e41006

pll_5fd7da097fde5

pll_5fd90ef24b7ab

pll_5fd90f138ee8d

pll_5fd90fffc04f6

pll_5fd9101cda36b

pll_5fd9108a39808

pll_5fd910e529f7c

pll_5fd9110e79edb

pll_5fd9113699acd

pll_5fd9115014a96

pll_5fe020246e0de

pll_5fe03177336a6

pll_604134f84e08e

pll_609424362872c

pll_6094679b7870f

pll_617c16ecaa5ad

pll_61976fec9d031

pll_619770e042ce3

pll_61c2002c38be3

pll_61c201309c4d6

pll_61e7ed09482d6

pll_620a2a601a499

pll_620a2dbac38ff

pll_62317f29e2492

pll_6231816b9b9b4

pll_624a892d0af80

pll_624a898b318a0

pll_6257cfbc84218

Polski

Polski

Prace w toku

prace_w_toku

prowizje

Publications

Publikacje

redirection

reforma_1944

rej_kls

rej_pzn

sad_kalisz_15/16

sad_kalisz_16

schematy_kadetow

search

Secondary menu pl

sgh5

sgh6

sgh6

sgh7

sgh9

skip_en

skip_pl

Social Links Menu

Studia Geohistorica

Studia Geohistorica 5

Atlas Fontium

Marek Słoń, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Studia Geohistorica 5, 2017, s. 201–203
Strona domowa czasopisma z arykułem

Studia Geohistorica 6

Studia Geohistorica 7

Studia Geohistorica 9

Aplikacja INDXR jako narzędzie udostępniania treści Metryki Koronnej – przykład księgi MK 126 z czasów Stefana Batorego

Patrycja Szwedo-Kiełczewska, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

Studia Geohistorica 9, 2021, s. 181–191
Strona domowa czasopisma z arykułem

Schematy zakwaterowania Korpusu Kadetów. Opracowanie i cyfrowa edycja

Joanna Ziółkowska-Krzywda, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Studia Geohistorica 9, 2021, s. 192–208
Strona domowa czasopisma z arykułem

Studia Geohistorica

Top Menu

Uncategorized

Pobierz listę miejscowości

Jeśli pobieranie nie rozpocznie się/nie nastąpi przeniesienie na właściwy adres, kliknij tutaj.

Pobierz warstwy źródłowe

Jeśli pobieranie nie rozpocznie się/nie nastąpi przeniesienie na właściwy adres, kliknij tutaj.

Wyszukiwarka

Ziemie polskie Korony w XVI w. Przestrzenna baza danych

Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla

Aplikacja GIS

Jeśli pobieranie nie rozpocznie się/nie nastąpi przeniesienie na właściwy adres, kliknij tutaj.

Katalog admisji

Admisje notarialne w diecezji płockiej u schyłku średniowiecza

Ewa Kobylińska, Biblioteka Narodowa

Studia Geohistorica 5, 2017, s. 204–222

Wyszukiwarka notariuszy

Admisje notarialne w diecezji płockiej u schyłku średniowiecza

Ewa Kobylińska, Biblioteka Narodowa

Studia Geohistorica 5, 2017, s. 204–222

Skróty bibliograficzne

Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa poznańskiego w XVI w.

Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, nr 3
red. M. Słoń, Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla 2015

Aplikacja GIS

Jeśli pobieranie nie rozpocznie się/nie nastąpi przeniesienie na właściwy adres, kliknij tutaj.

Ziemia wschowska

Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa poznańskiego w XVI w.

Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, nr 3
red. M. Słoń, Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla 2015

Powiat wałecki

Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa poznańskiego w XVI w.

Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, nr 3
red. M. Słoń, Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla 2015

usunięte

wschowa

wyznania18

zakonczone

zbory

Rozmiar czcionki/Font resize
Kontrast/Contrast