Search temples

Search temples

Religions and Confessions in the Polish Crown in the 2nd half of the 18th Century

Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, 2016, no. 1
Bogumił Szady, Historical Geoinformation Laboratory, John Paul II Catholic University of Lublin

Abbreviations:
AAGn. – Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie
AAL. – Archiwum Archidiecezjalne Lubelskie
AALw. – Archiwum Archidiecezji Lwowskiej w Lubaczowie, inaczej: Archiwum Arcybiskupa Eugeniusza Baziaka
AAP. – Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu
AAPrz. – Archiwum Archidiecezjalne w Przemyślu

Show more

Acta Congressus – Acta Congressus Generalis Judeorum Regni Poloniae (1580-1764), ed. I. Halperin, Jerozolima 1945
ADPel. – Archiwum Diecezjalne w Pelplinie
ADS. – Archiwum Diecezjalne Siedleckie
ADWł. – Archiwum Diecezjalne we Włocławku
AJZR. 5.2. – Архивъ Югозападной Россiи издаваемый временною коммиссiею для разбора древнихъ актовъ, часть 5. том II: Переписи еврейского населения в ЮгоЗападном крае в 1765—1791 гг., Кiевъ 1890
AKMK. – Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie
APL. – Archiwum Państwowe w Lublinie
APP. – Archiwum Państwowe w Przemyślu
arch – archidiakonat, oficjalat, namiestnictwo generalne
Bär, Kirchenbücher – Bär M., Die Kirchenbücher der Provinz Westpreussen, Danzig 1908
Barącz, Rys dziejów ormiańskich – Barącz S., Rys dziejów ormiańskich, Tarnopol 1869
beł – woj. bełskie
Bem, Zarys dziejów – Bem K., Zarys dziejów zboru ewangelicko-reformowanego w Piaskach Luterskich (Wielkich) koło Lublina, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, 43 (1999), s. 86-98. BN. BOZ. – Biblioteka Narodowa. Biblioteka Ordynacji Zamojskich
Bóżnice Białostocczyzny – Wiśniewski T., Bóżnice Białostocczyzny. Żydzi w Europie Wschodniej do roku 1939, Białystok 1992.
BPANKr. – Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
brac – woj. bracławskie
brcz – bracia czescy
brzkuj – woj. brzeskokujawskie
BSSan. – Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu
Budzyński, Kresy – Budzyński Z., Kresy południowo-wschodnie w drugiej połowie XVIII wieku, t. 1-3, Przemyśl-Rzeszów 2006-2008.
Budzyński, Ludność, II – Budzyński Z., Ludność pogranicza polsko-ruskiego w drugiej połowie XVIII wieku, t. 2, Przemyśl-Rzeszów 1993
Budzyński, Struktura – Budzyński Z., Struktura terytorialna eparchii lwowskiej w świetle wizytacji ks. Mikołaja Szadurskiego (1758-1765), w: Religie-edukacja-kultura. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Litakowi, red. M. Surdacki, Lublin 2002, s. 127-142
byt – ziemia bytowska
Chachaj, Rozwój sieci świątyń katolickich – Chachaj J., Rozwój sieci świątyń katolickich obrządku łacińskiego na terenie diecezji kijowskiej do połowy XVII wieku, Ecclesia – Cultura – Potestas. Studia z dziejów kultury i społeczeństwa. Księga poświęcona s. prof. U. Borkowskiej OSU, red. P. Kras i in., Kraków 2006, s. 85-104
Chachaj, Stan i odbudowa – Chachaj J., Stan i odbudowa sieci kościelnej w łacińskiej diecezji kijowskiej w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 87 (2007), s. 5-62
che – woj. chełmińskie
CPAHU. – Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie
Czaykowski, Regestr – „Regestr diecezjów” Franciszka Czaykowskiego czyli właściciele ziemscy w Koronie 1783-1784, oprac. K. Chłapowski, S. Górzyński, Warszawa 2006
d – patronat duchowny
dek – dekanat, protopopia, namiestnictwo
Die kirchliche Organisation um 1785 – Die kirchliche Organisation um 1785, bearb. R. Ruprecht, B. Jähnig, w: Historisch-Geographischer Atlas des Preußenlandes, hrsg. H. Mortensen, G. Mor- tensen, R. Wenskus, Lieferung 2, Wiesbaden 1969
diec – diecezja, eparchia
Domańska, Kamienne drzewo płaczu – Domańska H., Kamienne drzewo płaczu. Gminy żydowskie województwa gdańskiego, ich dzieje i zabytki, Gdańsk 1991
dr – świątynia drewniana drah – ziemia drahimska
Duh, Pawlyszyn, Spis parafii 1782 r. – Duh O., Pawlyszyn A., Spis parafii eparchii lwowskiej z 1782 r. (rękopis w posiadaniu Autora)
Dunin-Wąsowicz, Podziały administracyjne – Dunin-Wąsowicz A., Podziały administracyjne, w: Mazowsze w drugiej połowie XVI wieku, cz. 2, red. W. Pałucki, Warszawa 1973, s. 35-63
Ehrhardt – Presbyterologie des evangelischen Schlesiens, Bd. 1-4, Liegnitz 1780-1790
EJCP. – Pinkas hakehillot Polin, vol. 1-8, Jerusalem 1976-2005 (dostęp: Encyclopedia of Jewish Communities in Poland, http://www.jewishgen.org/Yizkor/, 8.02.2007)
EJL. – The Encyclopedia of Jewish Life before and during the Holocaust, vol. 1-3, ed. S. Spector, New York 2001
f – brak weryfikacji położenie świątyni
Fijałkowski, Kultura i sztuka religijna Żydów na Mazowszu – Fijałkowski P., Kultura i sztuka religijna Żydów na Mazowszu w XVI-XVIII wieku, „Kwartalnik Historii Żydów”, 2007, nr 2, s. 142-163
Fijałkowski, Żydzi w województwach łęczyckim i rawskim – Fijałkowski P., Żydzi w województwach łęczyckim i rawskim w XV-XVIII wieku, Warszawa 1999
Flaga, Zakony męskie – Flaga J., Zakony męskie w Polsce w 1772 roku. Duszpasterstwo, Lublin 1991
Gąsiorowski, Karaimi w Koronie i na Litwie – Gąsiorowski S. Karaimi w Koronie i na Litwie w XV- XVIII w., Kraków-Budapeszt 2008
Gil, Chełmska diecezja – Gil A., Chełmska diecezja unicka 1596-1810. Dzieje i organizacja, Lublin 2 0 05
Gil, Prawosławna eparchia – Gil A., Prawosławna eparchia chełmska do 1596 r., Lublin-Chełm 1999
gn – woj. gnieźnieńskie
grkat – katolicy ob. greckiego
Harnoch – Harnoch A., Chronik und Statistik der evanglischen Kirche, Neidenburg 1890
Heppner, Herzberg, Aus Vergangenheit und Gegenwart – Heppner A., Herzberg I., Aus Vergangenheit und Gegenwart der Juden und der judischen Gemeinden in den Posener Landen, Koschmin 1904
IJCP. – IAJGS International Jewish Cemetery Project (dostęp: http://www.iajgsjewishcemeteryproject.org/, 9 lipca 1010)
in – woj. inowrocławskie
Jabłonowski, Ziemie ruskie – Ziemie Ruskie Rzeczypospolitej: epoka z przełomu wieku XVI-go na XVII-sty, opracował A. Jabłonowski, Warszawa-Wiedeń 1889-1904 (Atlas historyczny Rzeczy- pospolitej Polskiej. Dział 2)
Janeczek, Osadnictwo – Janeczek A., Osadnictwo pogranicza polsko-ruskiego. Województwo bełskie od schyłku XIV do początku XVII wieku, Warszawa 1993
k – patronat królewski
kal – woj. kaliskie
kalw – kalwini
kar – karaimi
Karta dawnej Polski – Karta dawnej Polski z przyległymi okolicami krajów sąsiednich, opr. W. Chrzanowski, Paryż 1859
kij – woj. kijowskie
Kizik, Mennonici – Kizik E., Mennonici w Gdańsku, Elblągu i na Żuławach Wiślanych w II połowie XVII i w XVIII wieku, Gdańsk 1994
Klemp, Protestanci – Klemp A., Protestanci w dobrach prywatnych w Prusach Królewskich od drugiej połowy XVII do drugiej połowy XVIII wieku, Gdańsk-Wrocław 1994
kłs – kościół szpitalny
Kołbuk 1998 – Kołbuk W., Kościoły wschodnie w Rzeczypospolitej około 1772 r., Lublin 1998
Kondratiuk, Dżereła z istorii – Кондратюк Р.Ю., Джерела з історії уніатської церкви південно-східної Волині другої половини ХVIII ст., „Архіви України”, № 4-5 / 2001 (dostęp: http://www.archives.gov.ua/Publicat/AU/2001-4-5-5.php, 9 lipca 2010)
Kossowski, Protestantyzm – Kossowski A., Protestantyzm w Lublinie i w Lubelskiem w XVI-XVII wieku, Lublin 1933
kr – woj. krakowskie
Kriegseisen, Ewangelicy – Kriegseisen W., Ewangelicy polscy i litewscy w epoce saskiej (1696-1763), Warszawa 1996
Królik – Królik L., Organizacja diecezji łuckiej i brzeskiej od XVI do XVIII wieku, Lublin 1983
Kryczyński, Tatarzy – Kryczyński S., Tatarzy litewscy: próba monografii historyczno-etnograficznej, Warszawa 1938
Krykun – Крикун М., Адміністративно-територіальний устрій Правобережної України в XV-XVIII ст.: Кордони воєводств у світлі джерел, Київ 1993
Kumor, Archidiakonat – Kumor B., Archidiakonat sądecki. Opracowanie materiałów źródłowych do Atlasu Historycznego Kościoła w Polsce, «Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne», 8-9 (1964-1965), s. 271-304, 93-286
Kumor, Prepozytura – Kumor B., Prepozytura tarnowska. Opracowanie materiałów źródłowych do Atlasu Historycznego Kościoła w Polsce, «Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne», 12 (1966), s. 207-288
Kus, Inwentarz starostwa grodowego – Kus J., Inwentarz starostwa grodowego chełmskiego z 1769 r., «Rocznik Chełmski», 2 (1996), s. 371-382
Kuwałek, Lubelskie synagogi – Kuwałek R., Lubelskie synagogi (dostęp: http://www.tnn.lublin.pl, 3.04.2007)
kż – patronat książęcy
LB 1787 – Liber ecclesiarum, beneficiorum, parochialium, monasteriorum dioecesis Cracoviensis in tres partes divisus — anno Domini 1787, AKapMK. Reg. C. 14
Leszczyński, Sejm Żydów Korony – Leszczyński A., Sejm Żydów Korony 1623-1764, Warszawa 1994
lęb – ziemia lęborska
Liczba głów – Liczba głów żydowskich w Koronie z taryf roku 1765, wyd. J. Kleczyński, F. Kulczycki, „Archiwum Komisji Historycznej”, 8 (1898), s. 388-407
Litak 1996 – Litak S., Kościół łaciński w Rzeczypospolitej około 1772 r. Struktury administracyjne, Lublin 1996
Litak 2006 – Litak S., Atlas Kościoła łacińskiego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVIII wieku, Lublin 2006
lub – woj. lubelskie
lut – luteranie
łęcz – woj. łęczyckie
m – miasto
malb – woj. malborskie
Mapa diecezji chełmskiej i bełskiej, 1782 r. – Mappa dioeceseos Chełmensis et Bełzensis, quam iussu excelsi caesareo regii gubernii in regnis Galliciae et Lodomeriae illustrissimus excellentissimus ac reverendissimus dominus dominus Maximilianus Ryło episcopus Chełmensis et Bełzensis ritus graeco-catholici — curavit anno 1782, Biblioteka Uniwersytecka KUL
Materiały – Materiały do słownika historyczno-geograficznego województwa krakowskiego w dobie Sejmu Czteroletniego (1788-1792), red. W. Semkowicz, z. 1-2, Wrocław-Warszawa-Kraków 1960
maz – woj. mazowieckie
men – mennonici
Mennonite Encyclopedia – Global Anabaptist Mennonite Encyclopedia Online (dostęp: http://www.gameo.org/encyclopedia, 11.07.2010)
Merczyng, Zbory – Merczyng H., Zbory i senatorowie protestanccy w dawnej Polsce, w: Krasiński W., Zarys dziejów powstania i upadku reformacji w Polsce, Warszawa 1905
Mironowicz, Monastery prawosławne – Mironowicz A., Monastery prawosławne na terenie diecezji chełmsko-bełskiej, w: Zakony i klasztory w Europie Środkowo-Wschodniej. X-XX , red. H. Gapski, J. Kłoczowski, Lublin 1999, s. 337-364
mk – patronat mieszczański
mojż – mojżeszowi, żydzi mr – świątynia murowana
Müller, Die Evangelischen Geistlichen Pommerns – Müller E., Die Evangelischen Geistlichen Pommerns von der Reformation bis zur Gegenwart, t. 2, Stettin 1912
Muszyńska, Żydzi – Żydzi w miastach województwa sandomierskiego i lubelskiego w XVIII w. Studium osadnicze, Kielce 1998
muz – muzułmanie
MZP. – Materiały do dziejów ziemi płockiej, t. 1-10, wyd. M.M. Grzybowski, Płock 1981-1999
Nowacki II – Nowacki J., Dzieje archidiecezji poznańskiej, t. 2, Poznań 1964
obsł. zak – kościół obsługiwany przez zakonników
ormkat – katolicy ob. ormiańskiego
Pawłowicz, Kościoły – Pawłowicz K., Kościoły Gdańska i Sopotu, Gdańsk 1992
Perthees, Mappa szczegulna, 1786 r. – Karol de Perthées, Mappa szczegulna województwa lubelskiego, 1786
Piechotkowie 1996 – Piechotka M., Piechotka K., Bramy nieba: bóżnice drewniane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 1996
Piechotkowie 1999 – Piechotka M., Piechotka K., Bramy Nieba. Bożnice murowane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 1999
Plan Kołłątajowski – Planta Miasta Krakowa z przedmieściami Roku MDCCLXXXV zrobiona (tzw. Plan kołłątajowski Krakowa z 1785 r.), Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
pł – woj. płockie
Pochilewicz – Похилевич Л., Сказания о населенных местностях Киевской губернии, Киев 1864
pod – woj. podolskie podl – woj. podlaskie pom – woj. pomorskie
Popek, Świątynie Wołynia – Popek L., Świątynie Wołynia, t. 1, Lublin 1997
poz – woj. poznańskie
pr – kościół wybudowany w stylu pruskim (szkieletowym)
praw – prawosławni prep – prepozytura raw – woj. rawskie
Relationes – Relationes status dioecesium in Magno Ducatu Lituaniae, ed. P. Rabikauskas, t. 1-2, Romae 1971-1978
Rhesa II – Kurzgefasste Nachrichten von allen seit der Reformation an den evangelischen Kirchen in Westpreussen angestellten Predigern, Königsberg 1834
Rizzi-Zannoni, Carte generale – Józef Aleksander Jabłonowski, Giovanni Antonio Rizzi Zannoni, Carte de la Pologne, 1772 (1:692000)
Rose, Kirchenbücher – Rose R., Die Kirchenbücher der evangelischen Kirchen Ost- und West- Preußen: nebst einem Verzeichnis der Militär-Kirchenbücher der Provinz West- Preußen und der katolischen Kirchenbücher der Diözese Ermland, 1909
rus – woj. ruskie
rzkat – katolicy ob. łacińskiego
s – patronat szlachecki
san – woj. sandomierskie
SGKP. – Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Waleski, t. 1-15, Warszawa 1880-1914
sier – woj. sieradzkie
Skoczylas, Diecezja turowo-pińska – Skoczylas I., Spis cerkwii unickiej diecezji turowo-pińskiej w II połowie XVIII w., Lwów 2005 (maszynopis w posiadaniu Autora)
Skoczylas, Generalne wizytacje – Скочиляс І., Генеральні візитації Київської унійної митрополії ХУІІ-ХУІІІ століть: Львівсько-Галицько-Кам’янецька єпархія, т. 2: Протоколи генеральних візитацій, Львів 2004
Skoczylas, Niedatowanyj rejestr – Скочиляс І., Недатований реєстр духовенства, церков і монастирів Львівської єпархії за владицтва Йосифа Шумлянського, „Записки НТШ. Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін”, 240 (2000), s. 530-589
Skoczylas, Oficjalat Bar – Skoczylas I., Spis cerkwi unickiej archidiecezji lwowskiej w II połowie XVIII w. Oficjalat Bar, Lwów 2005 (maszynopis w posiadaniu Autora)
Skoczylas, Oficjalat Brzeżany – Skoczylas I., Spis cerkwi unickiej archidiecezji lwowskiej w II połowie XVIII w. Oficjalat Brzeżany, Lwów 2005 (maszynopis w posiadaniu Autora)
Skoczylas, Oficjalat Halicz – Skoczylas I., Spis cerkwi unickiej archidiecezji lwowskiej w II połowie XVIII w. Oficjalat Halicz, Lwów 2005 (maszynopis w posiadaniu Autora)
Skoczylas, Oficjalat Kamieniec Podolski – Skoczylas I., Spis cerkwi unickiej archidiecezji lwowskiej w II połowie XVIII w. Oficjalat Kamieniec Podolski, Lwów 2005 (maszynopis w posiadaniu Autora)
Skoczylas, Oficjalat Lwów – Skoczylas I., Spis cerkwi unickiej archidiecezji lwowskiej w II połowie XVIII w. Oficjalat Lwów, Lwów 2005 (maszynopis w posiadaniu Autora)
Skoczylas, Religia ta kultura – Скочиляс І., Релігія та культура Західної Волині на початку XVIII ст. За матеріялами Володимирського собору 1715 р., Львів 2008
Skorowidz – Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej z oznaczeniem terytorialnie im właściwych urzędów oraz urządzeń komunikacyjnych, pod red. T. Bystrzyckiego, Przemyśl Warszawa [1933]
Skorowidz – Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej z oznaczeniem terytorialnie im właściwych urzędów oraz urządzeń komunikacyjnych, pod red. T. Bystrzyckiego, Przemyśl- Warszawa [1933]
Smirnow, Katedra ormiańska – Smirnow J., Katedra ormiańska we Lwowie. Dzieje archidiecezji ormiańskiej lwowskiej, Lwów 2002
Socjografia – Socjografia kościoła greckokatolickiego na bracławszczyźnie i kijowszczyźnie w 1782 r., oprac. M. Radwan, Lublin 2004
Šoltés, Spiš v dejinách gréckokatolíckej cirkvi – Šoltés P., Spiš v dejinách gréckokatolíckej cirkvi v 18. storočí, w: Terra Scepusiensis. Stan badań nad dziejami Spiszu, Levoča-Wrocław 2003, s. 615-636
sp – ziemia spiska
Spirydonow, Białoruś – Спиридонов М.Ф., Закрепощение крестьянства Беларуси (XV-XVI вв.), Мińsk 1993
Spis żydów – Spis żydów województwa krakowskiego z roku 1765, wyd. A. Czuczyński, „Archiwum Komisji Historycznej”, 8 (1898), s. 408-427
Spis Żydów i Karaitów – Spis Żydów i Karaitów ziemi halickiej i powiatów trembowelskiego i kołomyjskiego w roku 1765, wyd. M. Bałaban, „Archiwum Komisji Historycznej”, 11 (1909-1913), s. 11-32
Stockij, Monastyr – Стоцький Я., Монастир Отців Василіян Чесного Хреста Господнього в Бучачі 1712-1996, Львів 1997
Stopka, Ormianie – Ormianie w Polsce dawnej i dzisiejszej, Kraków 2000
śwgł – świątynia główna (np. kościół parafialny, cerkiew parafialna, synagoga kahalna)
śwpom – świątynia pomocnicza (np. kościół filialny, w tym zakonny nieparafialny, cerkiew filialna, bożnica)
t – położenie świątyni dokładne i zweryfikowane
Thomas, Altes und Neues – Thomas Ch.S., Altes und Neues vom Zustande der Evangelisch-Lutherischen Kirchen im Königreiche Polen, b.m. 1754
Tieodorowicz – Теодорович H.И, Историко-статистическое описание церквей и приходов Волынской епархии, т. I-V, Почаев 1888-1903
UJ – patronat Uniwersytetu Jagiellońskiego
Verbin, Wooden synagogues – Verbin M., Wooden Synagogues of Poland in the 17 and 18 Century, Herzliya Museum 1990.
w – wieś
war – Warmia
Wawryk – Ваврик М., Нарис розвитку і стану Василіянського Чинa XVII—XX ст., Рим 1979
Wehrmann, Die Kirchenbücher in Pommern – Wehrmann M., Die Kirchenbücher in Pommern, «Baltische Studien», 42 (1892), s. 201-280.
Wereda, Kolatorowie – Wereda D., Kolatorowie parafii unickiej diecezji brzeskiej w XVIII wieku, „Roczniki Humanistyczne”, 48 (2000), z. 2, s. 113-143.
Wereda, Unicka diecezja – Wereda D., Unicka diecezja brzeska w latach 1720-1795, Lublin 2000 (rozprawa doktorska KUL).
Werner, Geschichte der evangelischen Parochien – Werner A., Geschichte der evangelischen Parochien in der Provinz Posen, Lissa 1904.
Wiśniowski, Prepozytura – Wiśniowski E., Prepozytura wiślicka do schyłku XVIII wieku. Materiały do struktury organizacyjnej, Lublin 1976.
Wizytacje generalne – Wizytacje generalne parafii unickich w województwie kijowskim i bracławskim po 1782 roku, wyd. M. Radwan, Lublin 2004.
woł – woj. wołyńskie
zak – kościół zakonny
Żydowski Akropol – „Żydowski Akropol”. Dawna dzielnica Rzeszowa, oprac. A. Szela, Rzeszów 1994
Żydzi ziemi lwowskiej – Żydzi ziemi lwowskiej i powiatu żydaczowskiego w r. 1765, wyd. F. Bostel, „Archiwum Komisji Historycznej”, 6 (1891), s. 357-378
Show less