Ostatnia aktualizacja: 2018-07-10

Atlas Fontium
ISSN 2353-9216Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa poznańskiego w XVI w.


Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, nr 3
red. M. Słoń, Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla 2015


Rejestr poborowy powiatu wałeckiego 1582 r.


Źródło: ASK I 6, k. 446-452

Tytuł: [Exact]io contributionis Regalis [in C]onventu Warsewiensis Anno Domini [158]2 in palatinatu Posnanensis [la]udatae. De villis ad castrum Walczense pertinentibus (tytuł znajduje się w górnej części k. 446)

Treść: : k. 446-452 rejestr podatków z miast i wsi, k. 450 suma podatku zebranego z powiatu wałeckiego

Uniwersał: VL, t. 2, s. 212-219; VC, t. 2, vol. 1, s. 455-463.

Opis: Rejestr w całości spisany został w języku polskim, jedną ręką. Pismo jest czytelne i nie sprawia trudności z odczytem. Jednak uszkodzenia występujące w górnej części kart 446v, 447, 447v, 448, 448v, 449, 449v, 451, 451v, 452 uniemożliwią uzyskanie całej informacji. W niektórych przypadkach dotyczy to nazw miejscowości, w innych wysokości zebranego podatku. Wpisy z opodatkowanych wsi i miast zajmują większą część karty i zawierają następujące informacje: nazwa, imię i nazwisko właściciela, kategorie podatkowe oraz suma zapłaconego podatku. Nazwy miejscowości nie zostały wyróżnione z całego wpisu, wyodrębniona została tylko jej pierwsza litera. W dolnej części karty znajduje się suma podatku zebranego z miejscowości wymienionych na danej karcie. Natomiast na karcie 450 podana została suma podatku zebranego z całego powiatu wałeckiego. Podobnie jak w pozostałych rejestrach poborowych z tego obszaru, tak i w rejestrze z 1582 r. brak jest podziałów parafialnych. Tak samo jak w rejestrach z 1577 i 1579 r. kryterium porządkującym miejscowości w tym źródle jest własność. Poniżej wsi i pojedynczych działów wsi należących do jednego właściciela, zapisana została suma zapłaconego przez niego podatku.

Uwagi redakcyjne: W oparciu o wysokość podatku zapłaconego za poszczególne kategorie podatkowe możliwe było doprecyzowanie rodzaju młynów wymienionych w rejestrze, a także ilości łanów będących w posiadaniu sołtysa. Fakt zapłacenia podatku od karczmarza został zinterpretowany jako równoznaczne z istnieniem karczmy w danej miejscowości. Zostało to zaznaczone w kolumnie „obiekty” oraz w odpowiedniej kolumnie liczbowej. Sytuacje nietypowe odnotowane zostały w kolumnie „Varia”. Znajdują się tam również informacje dotyczące sumy podatku zapłaconego przez poszczególnych właścicieli.

Marta Kuc-Czerep


Autorzy: Krzysztof Chłapowski, Marta Kuc-Czerep, Urszula Zachara-Związek

Wpisanie rejestru i przygotowanie do edycji: Marta Kuc-Czerep
Skolacjonowanie: Krzysztof Chłapowski
Korekta tekstów łacińskich: Urszula Zachara-Związek


Powiat wałecki w drugiej połowie XVI w.

Źródło danych: Pobierz rejestry
Pobierz tabelę z miejscowściami ze strony Ziemie polskie Korony w XVI w. Przestrzenna baza danych
Pobierz geobazę

Licencja Creative Commons
Rejestry poborowe województwa poznańskiego z drugiej połowy XVI w. autorzy, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk i Pracownia Geoinformacji Historycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.