Ostatnia aktualizacja: 2018-07-10

Atlas Fontium
ISSN 2353-9216Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa poznańskiego w XVI w.


Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, nr 3
red. M. Słoń, Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla 2015


Rejestr poborowy powiatu wałeckiego 1579 r.


Źródło: ASK I 3, k. 692-698

Tytuł: Exactio Contributionis Regalis in Conventu Warszewiensis laudatae ex pagis ad Castrum Valczense pertinentibus per Generosum Dominum Andream Bilenczki sive Karchowski exactorem in Annum Domini 1579

Treść: k. 692-696v rejestr podatków z miast i wsi, k. 697 rejestr podatku czopowego z powiatu wałeckiego z roku 1579, k. 698 suma podatku zebranego z miast i wsi powiatu wałeckiego

Uniwersał: VL, t. 2, s. 191-198; VC, t. 2, vol. 1, s. 421-430.

Wydanie: ŹD, s. 103-107.

Opis: Rejestr w całości spisany został w języku polskim, jedną ręką (poborcą podatkowym był Andreas Bileńcki inaczej Karchowski). Pismo jest czytelne i nie sprawia trudności z odczytem. Wpisy dotyczące opodatkowanych wsi i miast zajmują większą część karty. Zawierają one nazwę osady, imię i nazwisko właściciela, kategorie podatkowe oraz umieszczoną po prawej stronie karty sumę zapłaconego podatku. Cała kwota zebrana z powiatu wałeckiego znajduje się na k. 698. Podobnie jak w przypadku innych rejestrów z tego obszaru, nie występują w nim podziały parafialne. W rejestrze z 1577 r. miejscowości ułożone zostały w zależności od własności. Poniżej wsi i pojedynczych działów wsi należących do jednego właściciela, zapisana została suma zapłaconego przez niego podatku.

Uwagi redakcyjne: Niedoprecyzowane w rejestrze informacje o rodzaju młynów, ilości łanów posiadanych przez sołtysa, czy też rodzaju zagrodnika, określane zostały na podstawie wysokości zapłaconego podatku. Wszelkie wynikające z tego wątpliwości zostały zamieszczone z kolumnie „Varia”. Fakt opodatkowania karczmarza został uznany za równoznaczny z istnieniem w danej miejscowości karczmy. Zostało to zaznaczone w kolumnie „obiekty” oraz w odpowiedniej kolumnie liczbowej.

Marta Kuc-Czerep


Autorzy: Krzysztof Chłapowski, Marta Kuc-Czerep, Urszula Zachara-Związek

Wpisanie rejestru i przygotowanie do edycji: Marta Kuc-Czerep
Skolacjonowanie: Krzysztof Chłapowski
Korekta tekstów łacińskich: Urszula Zachara-Związek


Powiat wałecki w drugiej połowie XVI w.

Źródło danych: Pobierz rejestry
Pobierz tabelę z miejscowściami ze strony Ziemie polskie Korony w XVI w. Przestrzenna baza danych
Pobierz geobazę

Licencja Creative Commons
Rejestry poborowe województwa poznańskiego z drugiej połowy XVI w. autorzy, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk i Pracownia Geoinformacji Historycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.