Ostatnia aktualizacja: 2018-07-10

Atlas Fontium
ISSN 2353-9216Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa poznańskiego w XVI w.


Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, nr 3
red. M. Słoń, Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla 2015


Rejestr poborowy powiatu wałeckiego 1563 r.


Źródło: ASK I 5, k. 200-203

Tytuł: Districtus Walcensis Anno Domini 1563 (tytuł znajduje się w górnej części k. 200)

Treść: k. 200-203 rejestr podatków ze wsi i miast; k. 203 podsumowanie zebranego podatku wraz z podpisem poborcy, Jakuba Rokusowskiego.

Uniwersał: VC, t. 2, vol. 1, s. 112-119 oraz W. Pałucki, Uniwersały poborowe z 1563 roku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. XIV, 1966, nr 3, s. 519-533.

Opis: Jest to pierwszy rejestr powiatu wałeckiego z drugiej połowy XVI wieku. W całości spisany został po łacinie, jedną ręką. Nie występują w nim żadne zanieczyszczenia ani uszkodzenia utrudniające odczytanie źródła. Wpisy z poszczególnych miejscowości zajmują znaczną część karty, zaś po jej prawej stronie zapisana została suma podatku zebranego z danej wsi lub miasta. Każda zapiska składa się z wyróżnionej większą czcionką nazwy osady oraz poszczególnych kategorii objętych opodatkowaniem. Na ostatniej karcie rejestru podana została suma podatku zebranego w całym powiecie wałeckim. W przypadku rejestrów poborowych powiatu wałeckiego regułą jest brak występowania w nich podziałów parafialnych. W rezultacie w każdym z zachowanych rejestrów miejscowości wymienione zostały w różnej kolejności i w innym układzie. W przypadku rejestru z 1563 r. podkreślone zostało znaczenie miast. Wymienione one zostały kolejno, a wraz z nimi powiązane z nimi wsie, np. Wałcz i wsie należące do starostwa wałeckiego: Rozwałd, Skrzatusz, Witkowo.

Uwagi redakcyjne: W rejestrze brak doprecyzowania rodzaju zagrodników wymienionych w kolejnych wsiach. Zostało to określone na podstawie stawki zapłaconego podatku. Podobnie w przypadku sołtysów, wysokość zapłaconego podatku, była podstawą do wyliczenia liczby posiadanych przez nich łanów.

Marta Kuc-Czerep


Autorzy: Krzysztof Chłapowski, Marta Kuc-Czerep, Urszula Zachara-Związek

Wpisanie rejestru i przygotowanie do edycji: Marta Kuc-Czerep
Skolacjonowanie: Krzysztof Chłapowski
Korekta tekstów łacińskich: Urszula Zachara-Związek


Powiat wałecki w drugiej połowie XVI w.

Źródło danych: Pobierz rejestry
Pobierz tabelę z miejscowściami ze strony Ziemie polskie Korony w XVI w. Przestrzenna baza danych
Pobierz geobazę

Licencja Creative Commons
Rejestry poborowe województwa poznańskiego z drugiej połowy XVI w. autorzy, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk i Pracownia Geoinformacji Historycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.