Ostatnia aktualizacja: 2018-07-10

Atlas Fontium
ISSN 2353-9216

Religie i wyznania w Koronie w II połowie XVIII w.

Bogumił Szady, Pracownia Geoinformacji Historycznej KUL


Moduł wyszukującyWykaz skrótów / Abbreviations


AAGn. - Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie

AAL. - Archiwum Archidiecezjalne Lubelskie

AALw. - Archiwum Archidiecezji Lwowskiej w Lubaczowie, inaczej: Archiwum Arcybiskupa Eugeniusza Baziaka

AAP. - Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu

AAPrz. - Archiwum Archidiecezjalne w Przemyślu

+ czytaj więcej

Acta Congressus - Acta Congressus Generalis Judeorum Regni Poloniae (1580-1764), ed. I. Halperin, Jerozolima 1945

ADPel. - Archiwum Diecezjalne w Pelplinie

ADS. - Archiwum Diecezjalne Siedleckie

ADWł. - Archiwum Diecezjalne we Włocławku

AJZR. 5.2. - Архивъ Югозападной Россiи издаваемый временною коммиссiею для разбора древнихъ актовъ, часть 5. том II: Переписи еврейского населения в ЮгоЗападном крае в 1765—1791 гг., Кiевъ 1890

AKMK. - Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie

APL. - Archiwum Państwowe w Lublinie

APP. - Archiwum Państwowe w Przemyślu

arch - archidiakonat, oficjalat, namiestnictwo generalne

Bär, Kirchenbücher - Bär M., Die Kirchenbücher der Provinz Westpreussen, Danzig 1908

Barącz, Rys dziejów ormiańskich - Barącz S., Rys dziejów ormiańskich, Tarnopol 1869

beł - woj. bełskie

Bem, Zarys dziejów - Bem K., Zarys dziejów zboru ewangelicko-reformowanego w Piaskach Luterskich (Wielkich) koło Lublina, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce", 43 (1999), s. 86-98. BN. BOZ. - Biblioteka Narodowa. Biblioteka Ordynacji Zamojskich

Bóżnice Białostocczyzny - Wiśniewski T., Bóżnice Białostocczyzny. Żydzi w Europie Wschodniej do roku 1939, Białystok 1992.

BPANKr. - Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

brac - woj. bracławskie

brcz - bracia czescy

brzkuj - woj. brzeskokujawskie

BSSan. - Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu

Budzyński, Kresy - Budzyński Z., Kresy południowo-wschodnie w drugiej połowie XVIII wieku, t. 1-3, Przemyśl-Rzeszów 2006-2008.

Budzyński, Ludność, II - Budzyński Z., Ludność pogranicza polsko-ruskiego w drugiej połowie XVIII wieku, t. 2, Przemyśl-Rzeszów 1993

Budzyński, Struktura - Budzyński Z., Struktura terytorialna eparchii lwowskiej w świetle wizytacji ks. Mikołaja Szadurskiego (1758-1765), w: Religie-edukacja-kultura. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Litakowi, red. M. Surdacki, Lublin 2002, s. 127-142

byt - ziemia bytowska

Chachaj, Rozwój sieci świątyń katolickich - Chachaj J., Rozwój sieci świątyń katolickich obrządku łacińskiego na terenie diecezji kijowskiej do połowy XVII wieku, Ecclesia - Cultura - Potestas. Studia z dziejów kultury i społeczeństwa. Księga poświęcona s. prof. U. Borkowskiej OSU, red. P. Kras i in., Kraków 2006, s. 85-104

Chachaj, Stan i odbudowa - Chachaj J., Stan i odbudowa sieci kościelnej w łacińskiej diecezji kijowskiej w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne", 87 (2007), s. 5-62

che - woj. chełmińskie

CPAHU. - Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie

Czaykowski, Regestr - „Regestr diecezjów" Franciszka Czaykowskiego czyli właściciele ziemscy w Koronie 1783-1784, oprac. K. Chłapowski, S. Górzyński, Warszawa 2006

d - patronat duchowny

dek - dekanat, protopopia, namiestnictwo

Die kirchliche Organisation um 1785 - Die kirchliche Organisation um 1785, bearb. R. Ruprecht, B. Jähnig, w: Historisch-Geographischer Atlas des Preußenlandes, hrsg. H. Mortensen, G. Mor- tensen, R. Wenskus, Lieferung 2, Wiesbaden 1969

diec - diecezja, eparchia

Domańska, Kamienne drzewo płaczu - Domańska H., Kamienne drzewo płaczu. Gminy żydowskie województwa gdańskiego, ich dzieje i zabytki, Gdańsk 1991

dr - świątynia drewniana drah - ziemia drahimska

Duh, Pawlyszyn, Spis parafii 1782 r. - Duh O., Pawlyszyn A., Spis parafii eparchii lwowskiej z 1782 r. (rękopis w posiadaniu Autora)

Dunin-Wąsowicz, Podziały administracyjne - Dunin-Wąsowicz A., Podziały administracyjne, w: Mazowsze w drugiej połowie XVI wieku, cz. 2, red. W. Pałucki, Warszawa 1973, s. 35-63

Ehrhardt - Presbyterologie des evangelischen Schlesiens, Bd. 1-4, Liegnitz 1780-1790

EJCP. - Pinkas hakehillot Polin, vol. 1-8, Jerusalem 1976-2005 (dostęp: Encyclopedia of Jewish Communities in Poland, http://www.jewishgen.org/Yizkor/, 8.02.2007)

EJL. - The Encyclopedia of Jewish Life before and during the Holocaust, vol. 1-3, ed. S. Spector, New York 2001

f - brak weryfikacji położenie świątyni

Fijałkowski, Kultura i sztuka religijna Żydów na Mazowszu - Fijałkowski P., Kultura i sztuka religijna Żydów na Mazowszu w XVI-XVIII wieku, „Kwartalnik Historii Żydów", 2007, nr 2, s. 142-163

Fijałkowski, Żydzi w województwach łęczyckim i rawskim - Fijałkowski P., Żydzi w województwach łęczyckim i rawskim w XV-XVIII wieku, Warszawa 1999

Flaga, Zakony męskie - Flaga J., Zakony męskie w Polsce w 1772 roku. Duszpasterstwo, Lublin 1991

Gąsiorowski, Karaimi w Koronie i na Litwie - Gąsiorowski S. Karaimi w Koronie i na Litwie w XV- XVIII w., Kraków-Budapeszt 2008

Gil, Chełmska diecezja - Gil A., Chełmska diecezja unicka 1596-1810. Dzieje i organizacja, Lublin 2 0 05

Gil, Prawosławna eparchia - Gil A., Prawosławna eparchia chełmska do 1596 r., Lublin-Chełm 1999

gn - woj. gnieźnieńskie

grkat - katolicy ob. greckiego

Harnoch - Harnoch A., Chronik und Statistik der evanglischen Kirche, Neidenburg 1890

Heppner, Herzberg, Aus Vergangenheit und Gegenwart - Heppner A., Herzberg I., Aus Vergangenheit und Gegenwart der Juden und der judischen Gemeinden in den Posener Landen, Koschmin 1904

IJCP. - IAJGS International Jewish Cemetery Project (dostęp: http://www.iajgsjewishcemeteryproject.org/, 9 lipca 1010)

in - woj. inowrocławskie

Jabłonowski, Ziemie ruskie - Ziemie Ruskie Rzeczypospolitej: epoka z przełomu wieku XVI-go na XVII-sty, opracował A. Jabłonowski, Warszawa-Wiedeń 1889-1904 (Atlas historyczny Rzeczy- pospolitej Polskiej. Dział 2)

Janeczek, Osadnictwo - Janeczek A., Osadnictwo pogranicza polsko-ruskiego. Województwo bełskie od schyłku XIV do początku XVII wieku, Warszawa 1993

k - patronat królewski

kal - woj. kaliskie

kalw - kalwini

kar - karaimi

Karta dawnej Polski - Karta dawnej Polski z przyległymi okolicami krajów sąsiednich, opr. W. Chrzanowski, Paryż 1859

kij - woj. kijowskie

Kizik, Mennonici - Kizik E., Mennonici w Gdańsku, Elblągu i na Żuławach Wiślanych w II połowie XVII i w XVIII wieku, Gdańsk 1994

Klemp, Protestanci - Klemp A., Protestanci w dobrach prywatnych w Prusach Królewskich od drugiej połowy XVII do drugiej połowy XVIII wieku, Gdańsk-Wrocław 1994

kłs - kościół szpitalny

Kołbuk 1998 - Kołbuk W., Kościoły wschodnie w Rzeczypospolitej około 1772 r., Lublin 1998

Kondratiuk, Dżereła z istorii - Кондратюк Р.Ю., Джерела з історії уніатської церкви південно-східної Волині другої половини ХVIII ст., „Архіви України", № 4-5 / 2001 (dostęp: http://www.archives.gov.ua/Publicat/AU/2001-4-5-5.php, 9 lipca 2010)

Kossowski, Protestantyzm - Kossowski A., Protestantyzm w Lublinie i w Lubelskiem w XVI-XVII wieku, Lublin 1933

kr - woj. krakowskie

Kriegseisen, Ewangelicy - Kriegseisen W., Ewangelicy polscy i litewscy w epoce saskiej (1696-1763), Warszawa 1996

Królik - Królik L., Organizacja diecezji łuckiej i brzeskiej od XVI do XVIII wieku, Lublin 1983

Kryczyński, Tatarzy - Kryczyński S., Tatarzy litewscy: próba monografii historyczno-etnograficznej, Warszawa 1938

Krykun - Крикун М., Адміністративно-територіальний устрій Правобережної України в XV-XVIII ст.: Кордони воєводств у світлі джерел, Київ 1993

Kumor, Archidiakonat - Kumor B., Archidiakonat sądecki. Opracowanie materiałów źródłowych do Atlasu Historycznego Kościoła w Polsce, «Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne», 8-9 (1964-1965), s. 271-304, 93-286

Kumor, Prepozytura - Kumor B., Prepozytura tarnowska. Opracowanie materiałów źródłowych do Atlasu Historycznego Kościoła w Polsce, «Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne», 12 (1966), s. 207-288

Kus, Inwentarz starostwa grodowego - Kus J., Inwentarz starostwa grodowego chełmskiego z 1769 r., «Rocznik Chełmski», 2 (1996), s. 371-382

Kuwałek, Lubelskie synagogi - Kuwałek R., Lubelskie synagogi (dostęp: http://www.tnn.lublin.pl, 3.04.2007)

kż - patronat książęcy

LB 1787 - Liber ecclesiarum, beneficiorum, parochialium, monasteriorum dioecesis Cracoviensis in tres partes divisus -- anno Domini 1787, AKapMK. Reg. C. 14

Leszczyński, Sejm Żydów Korony - Leszczyński A., Sejm Żydów Korony 1623-1764, Warszawa 1994

lęb - ziemia lęborska

Liczba głów - Liczba głów żydowskich w Koronie z taryf roku 1765, wyd. J. Kleczyński, F. Kulczycki, „Archiwum Komisji Historycznej", 8 (1898), s. 388-407

Litak 1996 - Litak S., Kościół łaciński w Rzeczypospolitej około 1772 r. Struktury administracyjne, Lublin 1996

Litak 2006 - Litak S., Atlas Kościoła łacińskiego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVIII wieku, Lublin 2006

lub - woj. lubelskie

lut - luteranie

łęcz - woj. łęczyckie

m - miasto

malb - woj. malborskie

Mapa diecezji chełmskiej i bełskiej, 1782 r. - Mappa dioeceseos Chełmensis et Bełzensis, quam iussu excelsi caesareo regii gubernii in regnis Galliciae et Lodomeriae illustrissimus excellentissimus ac reverendissimus dominus dominus Maximilianus Ryło episcopus Chełmensis et Bełzensis ritus graeco-catholici -- curavit anno 1782, Biblioteka Uniwersytecka KUL

Materiały - Materiały do słownika historyczno-geograficznego województwa krakowskiego w dobie Sejmu Czteroletniego (1788-1792), red. W. Semkowicz, z. 1-2, Wrocław-Warszawa-Kraków 1960

maz - woj. mazowieckie

men - mennonici

Mennonite Encyclopedia - Global Anabaptist Mennonite Encyclopedia Online (dostęp: http://www.gameo.org/encyclopedia, 11.07.2010)

Merczyng, Zbory - Merczyng H., Zbory i senatorowie protestanccy w dawnej Polsce, w: Krasiński W., Zarys dziejów powstania i upadku reformacji w Polsce, Warszawa 1905

Mironowicz, Monastery prawosławne - Mironowicz A., Monastery prawosławne na terenie diecezji chełmsko-bełskiej, w: Zakony i klasztory w Europie Środkowo-Wschodniej. X-XX , red. H. Gapski, J. Kłoczowski, Lublin 1999, s. 337-364

mk - patronat mieszczański

mojż - mojżeszowi, żydzi mr - świątynia murowana

Müller, Die Evangelischen Geistlichen Pommerns - Müller E., Die Evangelischen Geistlichen Pommerns von der Reformation bis zur Gegenwart, t. 2, Stettin 1912

Muszyńska, Żydzi - Żydzi w miastach województwa sandomierskiego i lubelskiego w XVIII w. Studium osadnicze, Kielce 1998

muz - muzułmanie

MZP. - Materiały do dziejów ziemi płockiej, t. 1-10, wyd. M.M. Grzybowski, Płock 1981-1999

Nowacki II - Nowacki J., Dzieje archidiecezji poznańskiej, t. 2, Poznań 1964

obsł. zak - kościół obsługiwany przez zakonników

ormkat - katolicy ob. ormiańskiego

Pawłowicz, Kościoły - Pawłowicz K., Kościoły Gdańska i Sopotu, Gdańsk 1992

Perthees, Mappa szczegulna, 1786 r. - Karol de Perthées, Mappa szczegulna województwa lubelskiego, 1786

Piechotkowie 1996 - Piechotka M., Piechotka K., Bramy nieba: bóżnice drewniane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 1996

Piechotkowie 1999 - Piechotka M., Piechotka K., Bramy Nieba. Bożnice murowane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 1999

Plan Kołłątajowski - Planta Miasta Krakowa z przedmieściami Roku MDCCLXXXV zrobiona (tzw. Plan kołłątajowski Krakowa z 1785 r.), Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

pł - woj. płockie

Pochilewicz - Похилевич Л., Сказания о населенных местностях Киевской губернии, Киев 1864

pod - woj. podolskie podl - woj. podlaskie pom - woj. pomorskie

Popek, Świątynie Wołynia - Popek L., Świątynie Wołynia, t. 1, Lublin 1997

poz - woj. poznańskie

pr - kościół wybudowany w stylu pruskim (szkieletowym)

praw - prawosławni prep - prepozytura raw - woj. rawskie

Relationes - Relationes status dioecesium in Magno Ducatu Lituaniae, ed. P. Rabikauskas, t. 1-2, Romae 1971-1978

Rhesa II - Kurzgefasste Nachrichten von allen seit der Reformation an den evangelischen Kirchen in Westpreussen angestellten Predigern, Königsberg 1834

Rizzi-Zannoni, Carte generale - Józef Aleksander Jabłonowski, Giovanni Antonio Rizzi Zannoni, Carte de la Pologne, 1772 (1:692000)

Rose, Kirchenbücher - Rose R., Die Kirchenbücher der evangelischen Kirchen Ost- und West- Preußen: nebst einem Verzeichnis der Militär-Kirchenbücher der Provinz West- Preußen und der katolischen Kirchenbücher der Diözese Ermland, 1909

rus - woj. ruskie

rzkat - katolicy ob. łacińskiego

s - patronat szlachecki

san - woj. sandomierskie

SGKP. - Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Waleski, t. 1-15, Warszawa 1880-1914

sier - woj. sieradzkie

Skoczylas, Diecezja turowo-pińska - Skoczylas I., Spis cerkwii unickiej diecezji turowo-pińskiej w II połowie XVIII w., Lwów 2005 (maszynopis w posiadaniu Autora)

Skoczylas, Generalne wizytacje - Скочиляс І., Генеральні візитації Київської унійної митрополії ХУІІ-ХУІІІ століть: Львівсько-Галицько-Кам'янецька єпархія, т. 2: Протоколи генеральних візитацій, Львів 2004

Skoczylas, Niedatowanyj rejestr - Скочиляс І., Недатований реєстр духовенства, церков і монастирів Львівської єпархії за владицтва Йосифа Шумлянського, „Записки НТШ. Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін", 240 (2000), s. 530-589

Skoczylas, Oficjalat Bar - Skoczylas I., Spis cerkwi unickiej archidiecezji lwowskiej w II połowie XVIII w. Oficjalat Bar, Lwów 2005 (maszynopis w posiadaniu Autora)

Skoczylas, Oficjalat Brzeżany - Skoczylas I., Spis cerkwi unickiej archidiecezji lwowskiej w II połowie XVIII w. Oficjalat Brzeżany, Lwów 2005 (maszynopis w posiadaniu Autora)

Skoczylas, Oficjalat Halicz - Skoczylas I., Spis cerkwi unickiej archidiecezji lwowskiej w II połowie XVIII w. Oficjalat Halicz, Lwów 2005 (maszynopis w posiadaniu Autora)

Skoczylas, Oficjalat Kamieniec Podolski - Skoczylas I., Spis cerkwi unickiej archidiecezji lwowskiej w II połowie XVIII w. Oficjalat Kamieniec Podolski, Lwów 2005 (maszynopis w posiadaniu Autora)

Skoczylas, Oficjalat Lwów - Skoczylas I., Spis cerkwi unickiej archidiecezji lwowskiej w II połowie XVIII w. Oficjalat Lwów, Lwów 2005 (maszynopis w posiadaniu Autora)

Skoczylas, Religia ta kultura - Скочиляс І., Релігія та культура Західної Волині на початку XVIII ст. За матеріялами Володимирського собору 1715 р., Львів 2008

Skorowidz - Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej z oznaczeniem terytorialnie im właściwych urzędów oraz urządzeń komunikacyjnych, pod red. T. Bystrzyckiego, Przemyśl Warszawa [1933]

Skorowidz - Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej z oznaczeniem terytorialnie im właściwych urzędów oraz urządzeń komunikacyjnych, pod red. T. Bystrzyckiego, Przemyśl- Warszawa [1933]

Smirnow, Katedra ormiańska - Smirnow J., Katedra ormiańska we Lwowie. Dzieje archidiecezji ormiańskiej lwowskiej, Lwów 2002

Socjografia - Socjografia kościoła greckokatolickiego na bracławszczyźnie i kijowszczyźnie w 1782 r., oprac. M. Radwan, Lublin 2004

Šoltés, Spiš v dejinách gréckokatolíckej cirkvi - Šoltés P., Spiš v dejinách gréckokatolíckej cirkvi v 18. storočí, w: Terra Scepusiensis. Stan badań nad dziejami Spiszu, Levoča-Wrocław 2003, s. 615-636

sp - ziemia spiska

Spirydonow, Białoruś - Спиридонов М.Ф., Закрепощение крестьянства Беларуси (XV-XVI вв.), Мińsk 1993

Spis żydów - Spis żydów województwa krakowskiego z roku 1765, wyd. A. Czuczyński, „Archiwum Komisji Historycznej", 8 (1898), s. 408-427

Spis Żydów i Karaitów - Spis Żydów i Karaitów ziemi halickiej i powiatów trembowelskiego i kołomyjskiego w roku 1765, wyd. M. Bałaban, „Archiwum Komisji Historycznej", 11 (1909-1913), s. 11-32

Stockij, Monastyr - Стоцький Я., Монастир Отців Василіян Чесного Хреста Господнього в Бучачі 1712-1996, Львів 1997

Stopka, Ormianie - Ormianie w Polsce dawnej i dzisiejszej, Kraków 2000

śwgł - świątynia główna (np. kościół parafialny, cerkiew parafialna, synagoga kahalna)

śwpom - świątynia pomocnicza (np. kościół filialny, w tym zakonny nieparafialny, cerkiew filialna, bożnica)

t - położenie świątyni dokładne i zweryfikowane

Thomas, Altes und Neues - Thomas Ch.S., Altes und Neues vom Zustande der Evangelisch-Lutherischen Kirchen im Königreiche Polen, b.m. 1754

Tieodorowicz - Теодорович H.И, Историко-статистическое описание церквей и приходов Волынской епархии, т. I-V, Почаев 1888-1903

UJ - patronat Uniwersytetu Jagiellońskiego

Verbin, Wooden synagogues - Verbin M., Wooden Synagogues of Poland in the 17 and 18 Century, Herzliya Museum 1990.

w - wieś

war - Warmia

Wawryk - Ваврик М., Нарис розвитку і стану Василіянського Чинa XVII—XX ст., Рим 1979

Wehrmann, Die Kirchenbücher in Pommern - Wehrmann M., Die Kirchenbücher in Pommern, «Baltische Studien», 42 (1892), s. 201-280.

Wereda, Kolatorowie - Wereda D., Kolatorowie parafii unickiej diecezji brzeskiej w XVIII wieku, „Roczniki Humanistyczne", 48 (2000), z. 2, s. 113-143.

Wereda, Unicka diecezja - Wereda D., Unicka diecezja brzeska w latach 1720-1795, Lublin 2000 (rozprawa doktorska KUL).

Werner, Geschichte der evangelischen Parochien - Werner A., Geschichte der evangelischen Parochien in der Provinz Posen, Lissa 1904.

Wiśniowski, Prepozytura - Wiśniowski E., Prepozytura wiślicka do schyłku XVIII wieku. Materiały do struktury organizacyjnej, Lublin 1976.

Wizytacje generalne - Wizytacje generalne parafii unickich w województwie kijowskim i bracławskim po 1782 roku, wyd. M. Radwan, Lublin 2004.

woł - woj. wołyńskie

zak - kościół zakonny

Żydowski Akropol - „Żydowski Akropol". Dawna dzielnica Rzeszowa, oprac. A. Szela, Rzeszów 1994

Żydzi ziemi lwowskiej - Żydzi ziemi lwowskiej i powiatu żydaczowskiego w r. 1765, wyd. F. Bostel, „Archiwum Komisji Historycznej", 6 (1891), s. 357-378

Wyznanie:
Diecezja/Eparchia/Konsystorz:
Archidiakonat/Oficjalat/Inspekcja:
Dekanat/Namiestnictwo/Seniorat:

Nazwa (mapa) Typ Wezwanie Źródło Odmianki nazw

Licencja Creative Commons
Religie i wyznania w Koronie w II połowie XVIII w. autorzy i Pracownia Geoinformacji Historycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.