Ostatnia aktualizacja: 2018-07-10

Atlas Fontium
ISSN 2353-9216Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w.


Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, nr 2
red. M. Słoń, Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla 2015Rejestr poborowy powiatu pyzdrskiego 1580 r.

Źródło: ASK I 11, s. 859–996.

Tytuł: REGESTRUM: CON|TRIBUTIONIS PUBLI|CAE WARSZAWIAE IN | Comitiis Regni Anno | Domini 15 occtuagesi|mo [1580] laudatae. Exactore Generoso domino | Georgio Dzierzanowsky | Succolectore nobili Ioanne | Gembarzewsky Districtus | Pysdresnsis.

Treść: rejestr łanowy (s. 861–980); rejestr szlachty bezkmiecej (s. 981–985); dane dotyczące miast powiatu (986–996).

Uniwersał: VL, t. 2, s. 198-206; VC, t. 2, vol. 1, s. 432-443.

Opis: Rejestr spisany zostały po polsku z nielicznymi wtrętami łacińskimi. Źródło notuje bardzo często datę opłacania podatku nadzwyczajnego ze wsi lub poszczególnych działów. Łany z miast zostały wciągnięte do głównej części rejestru, a nie były – jak to często praktykowano – wypisywane w spisie miast na końcu. Bardzo często sumowano łany kmiece i sołtysie, co zostało oznaczone w kolumnie „varia” odpowiednimi komentarzami.

Źródło zostały spisane w sposób staranny. Pisarze – dla lepszej przejrzystości tekstu – rozbijali wszystkie wymieniane na kartach rękopisu obiekty oraz osoby na poszczególne wiersze. Dzięki temu zabiegowi rejestr przegląda i czyta się bardzo szybko. Nie zaobserwowano używania rozbudowanego formularza pisarskiego.

Pisarz odnotowywał przy nazwach miejscowości ich status własnościowy zaznaczając to, czy były one w posiadaniu króla (regalis – 21 razy) czy kościoła (spiritualis – 37).

Bardzo często zapiski kończone były urwaną częścią formularzową Relacionem vide, która prawdopodobnie miała poświadczać zebranie podatku w określonym miejscu – najczęściej kościele parafialnym.

Uwagi redakcyjne: Informacje o statusie własnościowym wsi według pisarza skarbowego odnotowywano w kolumnie „nazwa_zrd” zaraz po nazwie źródłowej miejscowości, zaś znakami „{ }” oznaczano litery dodawane do nazw tychże miejscowości przez inne ręki w późniejszym czasie.

Tomasz Związek


Autorzy: Krzysztof Chłapowski, Urszula Zachara-Związek, Tomasz Związek

Wpisanie rejestru: Krzysztof Chłapowski
Skolacjonowanie: Tomasz Związek
Przygotowanie do edycji: Krzysztof Chłapowski, Tomasz Związek
Korekta tekstów łacińskich: Urszula Zachara-Związek


Powiat pyzdrski w drugiej połowie XVI w.

Źródło danych: Pobierz rejestry
Pobierz tabelę z miejscowściami ze strony Ziemie polskie Korony w XVI w. Przestrzenna baza danych
Pobierz geobazę

Licencja Creative Commons
Rejestry poborowe województwa kaliskiego z drugiej połowy XVI w. autorzy, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk i Pracownia Geoinformacji Historycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.