Ostatnia aktualizacja: 2018-07-10

Atlas Fontium
ISSN 2353-9216Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w.


Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, nr 2
red. M. Słoń, Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla 2015Rejestr poborowy powiatu pyzdrskiego 1577 r.

Źródło: ASK I 11, k. 283–414.

Tytuł: Regestrum exactionis contri|bucionum publicarum per senatores | et ordines Regni ac Nuncios terrarum | in Colo in Conventu Maioris Polo|niae Generali Anno Domini 1577o | laudatarum. Districtus Piisdrensis (s. 283).

Treść: właściwa część rejestru (s. 285–382); dane z miast (s. 401–414); rejestr czopowego – w tym na wsiach (Anni Milessimi | Quingentesimi septimagesimi septimi [1577], s. 383–400).

Uniwersał: VL, t. 2, s. 176-181; VC, t. 2, vol. 1, s. 397-403.

Opis: Rejestr rozpisywany alfabetycznie parafiami, w formie tekstowo-tabelarycznej. Jest to pierwszy z dotychczasowych spisów, w którym – w miarę regularnie – notowano daty dzienne pobrania podatku. Miejsca, w których zabrakło odpowiedniej informacji lub te niepewne oznaczono odpowiednimi uwagami redaktorskimi w arkuszu kalkulacyjnym w kolumnie „data”.

Warte odnotowania jest to, że rejestr 1577 roku zawiera dużo dodatkowych informacji dotyczących klęsk żywiołowych – zdecydowanie więcej niż w spisie z poprzedniego roku. Tym razem można pozyskać informacje mówiące o zgonach chłopów wywołanych wyładowaniami elektrycznymi czy pożarach pół uprawnych i wsi.

Uwagi redakcyjne: Źródło zostało spisane po polsku, a pisarz korzystał z łaciny praktycznie tylko przy zapisywaniu dat dziennych. W rękopisie wiodąca jest jedna ręka; nie zaobserwowano obcych wtrętów.

Tomasz Związek


Autorzy: Krzysztof Chłapowski, Urszula Zachara-Związek, Tomasz Związek

Wpisanie rejestru i przygotowanie do edycji: Tomasz Związek
Skolacjonowanie: Krzysztof Chłapowski
Korekta tekstów łacińskich: Urszula Zachara-Związek


Powiat pyzdrski w drugiej połowie XVI w.

Źródło danych: Pobierz rejestry
Pobierz tabelę z miejscowściami ze strony Ziemie polskie Korony w XVI w. Przestrzenna baza danych
Pobierz geobazę

Licencja Creative Commons
Rejestry poborowe województwa kaliskiego z drugiej połowy XVI w. autorzy, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk i Pracownia Geoinformacji Historycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.