Ostatnia aktualizacja: 2018-07-10

Atlas Fontium
ISSN 2353-9216Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa poznańskiego w XVI w.


Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, nr 3
red. M. Słoń, Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla 2015


Rejestr poborowy powiatu kościańskiego 1581 r.


Źródło: ASK I 6, k. 475-531v.

Tytuł: Regestrum Contributionis | Regni in Conventu G[e]n[er]ali | Warssovien[si] A[n]no Domini | 1581 laudatae sub Prae | fectura G[e]n[er]osi D[omini] Joannis | de Bloczischewo Gaiewsky | Viccecapitanei Posnaniesn[sis] percept[um]

W dolnej części strony napis czerwonym kolorem: No 894

Treść:k. 475-516v: wsie powiatu kościańskiego; k. 517-530: miasta powiatu kościańskiego; k. 531 niezapisana, k. 531v: podsumowanie wpłat.

Uniwersał: VC, t. 2, vol. 1; VL, t. 2, s. 1024-1039

Wydanie: ŹD, s. 59-96.

Opis: Rejestr spisany po łacinie pozbawiony jest dat dziennych. Miejscowości parafialne wpisane zostały - jaśniejszym atramentem (wyjątek to parafia Jutrosin leżąca w województwie kaliskim, k. 499) - w porządku alfabetycznym, pomimo iż w obrębie danej litery nie był on już konsekwentnie przestrzegany. Układ ten zachwiany jednak został po k. 489: po parafii Goniębice wpisano parafie Słupia, Szkaradowo, Strzelce Wielkie, Świerczyna, Siedlec, Śmigiel i Wieszczyczyn. Pisarz wpisując poszczególne kategorie odnotowywał nie tyko liczbę ale również i stawkę opodatkowania. Sumy z poszczególnych osad, czy działów majątkowych, zapisane są po prawej stronie wpisu, a suma wpłat z każdej strony znajduje się w jej prawym dolnym rogu. Pod wpisami znajduje się także podsumowanie wszystkich obiektów i kategorii podatkowych widocznych na obu stronach rejestru (verso lewej karty i recto prawej karty). Przy 23 nazwach brak jest wpisów. Miasta wpisane zostały tylko na stronach recto kart, pozostawiając verso niezapisane. Na k. 531v widnieje podsumowanie wpłat z powiatu kościańskiego: Summa Contributionis Civitatum et [wyraz nieczytelny] Districtus Costen[sis] Anni 1581except[is] Ducill[is] m[arcas] 1586, gr. 9. Sum[m]a Contributionis Villarum m[arcas] 4436, gr. 16, den. 9. Sum[m]a Summarum: m[arcas] 6022 / 25 / 9

Uwagi redakcyjne: Rejestr posiada przejrzysty układ, jest czytelny i nie sprawia kłopotów interpretacyjnych. W kolumnie "char_osady" w przypadku braku źródłowego określenia wpisany został w nawiasie kwadratowym domyślny charakter osady.

Jarosław Suproniuk


Autorzy: Arkadiusz Borek, Jarosław Suproniuk, Urszula Zachara-Związek

Wpisanie rejestru i przygotowanie do edycji: Jarosław Suproniuk
Skolacjonowanie: Arkadiusz Borek
Korekta tekstów łacińskich: Urszula Zachara-Związek


Powiat kościański w drugiej połowie XVI w.

Źródło danych: Pobierz rejestry
Pobierz tabelę z miejscowściami ze strony Ziemie polskie Korony w XVI w. Przestrzenna baza danych
Pobierz geobazę

Licencja Creative Commons
Rejestry poborowe województwa poznańskiego z drugiej połowy XVI w. autorzy, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk i Pracownia Geoinformacji Historycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.