Ostatnia aktualizacja: 2018-07-10

Atlas Fontium
ISSN 2353-9216Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa poznańskiego w XVI w.


Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, nr 3
red. M. Słoń, Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla 2015


Rejestr poborowy powiatu kościańskiego 1563 r.


Źródło: ASK I 4, k. 140-214

Tytuł: Anno 1563 | Regestrum Districtus | Costnensis exacti tributi | in commiciis Piotrkoviensibus | ad foestum S[ancti] Joannis Ba | ptistae imperati | Jacobo Rokossowsky Subiu | dice et Exactore palat[inatus] | Poznaniensis.

Treść:k. 141-211v: Costnensis Districtus oppidorum et villarum iuxta Parrochias (powiat kościański, miasta i wsie według parafii); k. 212: czopowe; k. 212v: Żydzi; k. 213-213v: Szotowie; k. 214: summa summarum

Uniwersał: VC, t. 2, vol. 1, s. 112-117 (z 20 marca 1563 r.) oraz W. Pałucki, Uniwersały poborowe z 1563 roku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. XIV, 1966, nr 3, s. 519-533.

Opis: Rejestr pisany po łacinie zachowany jest w dobrym stanie. Wioski i miasta wpisano razem bez podziału na wsie i miasta. Miejscowości parafialne ułożone są w porządku alfabetycznym, który tylko w jednym miejscu został naruszony: między parafiami Przemęt a Przewóz wpisano parafię Świętopietrze (k. 185-186). Przy 21 osadach nie ma wpisanych danych i pozostawiono puste miejsca (np. k. 147v nie ma żadnego wpisu). Pod nazwą osady podana jest data dzienna, a po prawej stronie wpisu kwota zapłaconego podatku. U dołu każdej strony podana jest dodatkowo suma kwot z danej strony. Pisarz rejestru nie był konsekwentny jeśli chodzi o podawanie kwot przy działach majątkowych: raz podawał sumy z każdego działu (np. k. 149), innym razem łączną kwotę z całej wsi (np. k. 154v). Rejestr kończy (k. 214) podsumowanie wpłat z powiatu kościańskiego (fl. 5314, gr. 19, den. 9) oraz podpis: "Jacobus Rokosowski proiudex et exactor palatinatus posnaniensis manu propria" wraz z odciśniętą pieczęcią.

Uwagi redakcyjne: Rejestr posiada przejrzysty układ, jest czytelny i nie sprawia kłopotów interpretacyjnych. W kolumnie "char_osady" w przypadku braku źródłowego określenia wpisany został w nawiasie kwadratowym domyślny charakter osady.

Jarosław Suproniuk


Autorzy: Krzysztof Chłapowski, Jarosław Suproniuk, Urszula Zachara-Związek

Wpisanie rejestru i przygotowanie do edycji: Jarosław Suproniuk
Skolacjonowanie: Krzysztof Chłapowski
Korekta tekstów łacińskich: Urszula Zachara-Związek


Powiat kościański w drugiej połowie XVI w.

Źródło danych: Pobierz rejestry
Pobierz tabelę z miejscowściami ze strony Ziemie polskie Korony w XVI w. Przestrzenna baza danych
Pobierz geobazę

Licencja Creative Commons
Rejestry poborowe województwa poznańskiego z drugiej połowy XVI w. autorzy, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk i Pracownia Geoinformacji Historycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.