Ostatnia aktualizacja: 2018-07-10

Atlas Fontium
ISSN 2353-9216Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w.


Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, nr 2
red. M. Słoń, Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla 2015Rejestr poborowy powiatu konińskiego 1579 r.


Źródło: ASK I 13, k. 217-259

Tytuł: Regestrum Contributionum Publicar[um] Pro Anno 1579 de districtu Coninensis (tytuł zajmuje górną część k. 217)

Treść: k. 217 tytuł rejestru; k. 218-244 rejestr podatków ze wsi; k. 245-248v villianorum Ducilis alias czopo; k. 253-255v rejestr szosu z miast; k. 256-259 rejestr podatku od wyrobu i wyszynku napojów z miast i miasteczek;

Uniwersał: VL, t. 2, s. 191-198; VC, t. 2, vol. 1, s. 421-430.

Wydanie: ŹD, s. 223-245.

Opis: Rejestr spisany został w całości po łacinie, ręką jednego pisarza. Pismo jest czytelne i nie sprawia kłopotów z odczytem. Wpisy dotyczące kolejnych miejscowości zajmują środkową część karty. Po jej lewej stronie znajdują się oznaczenia miejscowości parafialnych poprzez zapisanie przy nich skrótu „Par:”. Natomiast po prawej stronie karty zapisana została suma podatku zebrana z danej wsi. Na dole znajduje się podsumowanie kwoty zebranej z miejscowości wymienionych na danej karcie. Nazwy wsi zostały wyróżnione większą czcionką. Układ rejestru jest następujący: wsie wymienione w ramach parafii ułożonych mniej więcej alfabetycznie. W końcowej części rejestru osobno spisane zostały miasta powiatu konińskiego.

Uwagi redakcyjne: Zgodnie z przyjętymi zasadami edycji rejestrów poborowych kolumna „varia” przeznaczona jest na dane nieopodatkowane oraz niezbędny komentarz. W przypadku omawianego rejestru wykorzystana ona została do zaznaczenia przypadków, kiedy podatek został pobrany zbiorczo z dwóch wsi lub z dwóch i trzech działów danej wsi.

Opodatkowanie łanów karczmarskich zostało przyjęte jako przesłanka o prawdopodobnym funkcjonowaniu w danej miejscowości karczmy. Zostało to zaznaczone w kolumnie „obiekty” poprzez wpisanie określenia „karczma” w nawiasie kwadratowym oraz odpowiedniej liczby w kolumnie „taberna”.

Znana z późniejszego rejestru Wieś Grzymiszewska, nie została w niniejszym rejestrze wymieniona z nazwy. Pojawiła się natomiast nazwa miasta Grzymiszew. Niemniej przyjęte zostało, że opodatkowana została właśnie wieś, a nie miasto.

Marta Kuc-Czerep


Autorzy: Anna Dunin-Wąsowicz, Marta Kuc-Czerep, Urszula Zachara-Związek

Wpisanie rejestru i przygotowanie do edycji: Marta Kuc-Czerep
Skolacjonowanie: Anna Dunin-Wąsowicz
Korekta tekstów łacińskich: Urszula Zachara-Związek


Powiat koniński w drugiej połowie XVI w.

Źródło danych: Pobierz rejestry
Pobierz tabelę z miejscowściami ze strony Ziemie polskie Korony w XVI w. Przestrzenna baza danych
Pobierz geobazę

Licencja Creative Commons
Rejestry poborowe województwa kaliskiego z drugiej połowy XVI w. autorzy, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk i Pracownia Geoinformacji Historycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.