Ostatnia aktualizacja: 2018-07-10

Atlas Fontium
ISSN 2353-9216Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w.


Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, nr 2
red. M. Słoń, Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla 2015Rejestr poborowy powiatu konińskiego 1576 r.


Źródło: ASK I 12, k. 606-612

Tytuł: Regestr na ellectii Stephana krola w Warsewie w roku millesimo quingentesimo septuagesimo sexto uchwaloni na dań poborową: a na Convocatii Jedrzeiowskii od wsech stanow pothwierdzeni z dobr w powieczie koninskim bedączich przez Urodzonego Mikolaia Gloginskiego Poborcze Woiewostwa Wsistkiego Kaliskiego Wibrani (tytuł znajduje się w środkowej części k. 606v).

Treść: k. 606v tytuł rejestru; k. 607-613v rejestr podatków ze wsi; k. 614 pusty rejestr szlachty bezkmiecej; k. 614v rejestr szosu z miast; k. 615 rejestr podatków z miast; k. 615v rejestr czopowego z miast; k. 616 vary z miast;

Uniwersał: VL, t. 2, s.141; VC, t. 2, vol. 1, s. 343.

Opis: W rejestrze wymienione zostały 292 punkty osadnicze, w tym 14 ośrodków miejskich. Rejestr spisany został po łacinie, jedną ręką (podpisany został przez poborcę: "Mikolai Glogikski reka wlasną"). Pismo jest czytelne i nie stwarza problemów z odczytem. Cechą wyróżniającą ten rejestr jest jego tabelaryczna forma. W wierszu pierwszym od góry i w pierwszym od dołu wymienione zostały poszczególne kategorie podatkowe. W pierwszej kolumnie po lewej stronie zapisane zostały kolejne miejscowości. W dwóch ostatnich kolumnach po prawej stronie poborca zanotował kwoty pobranego podatku. Pod tabelą znajduje się podsumowanie kwot zebranych z osad wymienionych na danej karcie, a także podsumowanie znajdujących się w nich łanów, karczem, młynów, rzemieślników, zagrodników, itp. W odróżnieniu od innych rejestrów poborowych powiatu konińskiego, w rejestrze z 1576 r. nie odnotowani zostali właściciele opodatkowanych miejscowości. W porównaniu z innymi rejestrami inny jest też zasięg poszczególnych parafii. Ponadto jako miejscowości parafialne zaznaczono wsie, które takiej roli nie spełniały, jak np. Chrząblice. Kilka wsi w rejestrze wymieniono jedynie z nazwy.

Na k. 614 znajduje się rejestr szlachty bezkmiecej, tytuł: Sequuntur mansi Nobilium Culture Cum Hortulanis. Ustanowiona została w nim stawka 12 gr. za łan. Rejestr jest pusty, jedynie przy Czyżewie zapisana została informacja o 1 łanie i 2 zagrodnikach.

Uwagi redakcyjne: Zgodnie z przyjętym założeniem edycji rejestrów poborowych, w kolumnach dotyczących łanów, obiektów gospodarczych, rzemieślników, zagrodników i komorników wpisane zostały dane wynikające z opodatkowania. Kolumna "varia" przeznaczona została na dane nieopodatkowane oraz niezbędny komentarz.

W rejestrze poborowym z 1576 r. pojawiły się osobne wpisy dotyczące młynów znajdujących się przy Kazimierzu, Lądzie oraz Koninie, które znajdowały się na terenie wymienionych miast. W edycji tego rejestru zostały one wyróżnione osobnym rekordem.

Marta Kuc-Czerep


Autorzy: Anna Dunin-Wąsowicz, Marta Kuc-Czerep, Urszula Zachara-Związek

Wpisanie rejestru i przygotowanie do edycji: Marta Kuc-Czerep
Skolacjonowanie: Anna Dunin-Wąsowicz
Korekta tekstów łacińskich: Urszula Zachara-Związek


Powiat koniński w drugiej połowie XVI w.

Źródło danych: Pobierz rejestry
Pobierz tabelę z miejscowściami ze strony Ziemie polskie Korony w XVI w. Przestrzenna baza danych
Pobierz geobazę

Licencja Creative Commons
Rejestry poborowe województwa kaliskiego z drugiej połowy XVI w. autorzy, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk i Pracownia Geoinformacji Historycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.