Ostatnia aktualizacja: 2018-07-10

Atlas Fontium
ISSN 2353-9216Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w.


Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, nr 2
red. M. Słoń, Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla 2015Rejestr poborowy powiatu konińskiego 1565 r.


Źródło: ASK I 13, k. 7-30

Tytuł: Regestrum Contributionis Pub: In District Coninensis tempore Generosi Mathiae Skarszewski exactoris In Anno Domini 1565 (tytuł zajmuje górną część k. 7).

Treść: k. 7-26v rejestr podatków ze wsi; k. 27-28 rejestr podatków z miast; na k. 29v oddzielnie zapisany został rejestr podatkowy z Koła; k. 28v-29 czopowe z miast.

Uniwersał: VL, t. 2, s. 60-64; VC, t. 2, vol. 1, s. 185-190.

Opis: Rejestr w całości spisany został po łacinie. Wyróżnić można jedną rękę, choć w paru miejscach pojawiają się dopiski wprowadzone prawdopodobnie przez inną osobę. Pismo jest czytelne, nie ma trudności z odczytem. Wpisy poszczególnych osad zajmują przeważnie większą część karty. Nazwy miejscowości mają inny moduł. Po lewej stronie karty zaznaczone zostały miejscowości parafialne poprzez zapisanie przy nich skrótu „Parr”, po prawej stronie sumę zapłaconego podatku. Po każdej karcie na małych wklejkach zapisane zostało podsumowanie poszczególnych kategorii podatkowych oraz suma podatku zebranego z miejscowości zapisanych na tej karcie. Niniejszy rejestr tym wyróżnia się z innych konińskich rejestrów podatkowych z drugiej połowy XVI wieku, że przy niemal każdej miejscowości podana została data pobrania podatku.

Uwagi redakcyjne: W 1565 r. łany puste nie podlegały opodatkowaniu, informacje o ich istnieniu odnotowane zostały w kolumnie „Varia”.

Znana z późniejszego rejestru Wieś Grzymiszewska, nie została w niniejszym rejestrze wymieniona z nazwy. Pojawiła się natomiast nazwa miasta Grzymiszew. Niemniej przyjęte zostało, że opodatkowana została właśnie wieś, a nie miasto.

Marta Kuc-Czerep


Autorzy: Marta Kuc-Czerep, Jarosław Suproniuk, Urszula Zachara-Związek

Wpisanie rejestru i przygotowanie do edycji: Marta Kuc-Czerep
Skolacjonowanie: Jarosław Suproniuk
Korekta tekstów łacińskich: Urszula Zachara-Związek


Powiat koniński w drugiej połowie XVI w.

Źródło danych: Pobierz rejestry
Pobierz tabelę z miejscowściami ze strony Ziemie polskie Korony w XVI w. Przestrzenna baza danych
Pobierz geobazę

Licencja Creative Commons
Rejestry poborowe województwa kaliskiego z drugiej połowy XVI w. autorzy, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk i Pracownia Geoinformacji Historycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.