Ostatnia aktualizacja: 2018-07-10

Atlas Fontium
ISSN 2353-9216Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w.


Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, nr 2
red. M. Słoń, Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla 2015Rejestr poborowy powiatu konińskiego 1564 r.


Źródło: ASK I 5, k. 784v-807

Tytuł: Brak tytułu rejestru poborowego. Na k. 1784v widnieje zapis "A. 1564". Powtórzony on został na początku k. 785.

Treść: k. 784v data spisania rejestru poborowego; k. 1785-803v rejestr podatków ze wsi; k. 804-805v rejestr podatków z miast; k. 805v-807 spis podatku czopowego z miast.

Uniwersał: VL, t. 2, s. 37-42; VC, t. 2, vol. 1, s. 146-152.

Opis: Jest to pierwszy spis podatkowy powiatu konińskiego w drugiej połowie XVI wieku. Rejestr poborowy obejmuje 283 punkty osadnicze. Wśród wymienionych w końcowej części rejestru miast brak Ślesina i Grzymiszewa. W tym drugim przypadku, miasto to zostało wymienione w rejestrze na wcześniejszej pozycji. W kolejnych rejestrach poborowych w to miejsce wpisana została Wieś Grzymiszewska, zaś miasto zanotowane zostało obok innych ośrodków miejskich.

Rejestr w całości spisany został po łacinie. Pismo jest staranne i wyraźne, nie pojawiają się problemy z jego odczytem. W przypadku tego rejestru brak też zanieczyszczeń i uszkodzeń utrudniających odczyt źródła. Nazwy miejscowości zostały wyróżnione większym i pogrubionym pismem. Wpisy dotyczące poszczególnych osad zajmują 2/3 długości karty. Można przypuszczać, że wolne miejsce w dolnej części karty przeznaczone było na podsumowanie danych. Na pierwszych kartach rejestru (k. 785, k. 785v, k. 786, k. 787v, k. 786v) pojawia się w tym miejscu podsumowanie kwoty zebranej z osad wymienionych na danej karcie oraz zsumowanie poszczególnych kategorii podatkowych. Na kolejnych kartach zsumowany został jedynie zebrany podatek (k. 786v, k. 787v, k. 788, k. 788v, k. 789, k. 789v, k. 790, k. 792, k. 794, k. 794v, k. 795, k. 795v). Na kolejnych kartach takich adnotacji brak. Po lewej stronie wpisu zaznaczone zostały miejscowości parafialne, po prawej stronie zapisane zostały liczby łanów oraz stawki podatku pobranego za poszczególne kategorie, tj. łany, obiekty gospodarcze, rzemieślnicy, zagrodnicy, komornicy. Kilka wsi w tym rejestrze wymienionych zostało jedynie z nazwy.

Uwagi redakcyjne: Zgodnie z przyjętym założeniem edycji rejestrów poborowych, w kolumnach dotyczących łanów, obiektów gospodarczych, rzemieślników, zagrodników i komorników wpisane zostały dane wynikające z opodatkowania. Kolumna "varia" przeznaczona została na dane nieopodatkowane oraz niezbędny komentarz.

W rejestrze z 1564 r. na k. 796v zapisana została miejscowość parafialna Ostrowąż, znajdująca się w granicach powiatu gnieźnieńskiego. Na kolejnej karcie wymieniona została miejscowość parafialna "Ostrova" znajdująca się również poza granicami powiatu konińskiego. W edycji tego rejestru przyjęto, że jest to pomyłka poborcy i w tym drugim przypadku chodzi również o parafię Ostrowąż.

Marta Kuc-Czerep


Autorzy: Anna Dunin-Wąsowicz, Marta Kuc-Czerep, Urszula Zachara-Związek

Wpisanie rejestru i przygotowanie do edycji: Marta Kuc-Czerep
Skolacjonowanie: Anna Dunin-Wąsowicz
Korekta tekstów łacińskich: Urszula Zachara-Związek


Powiat koniński w drugiej połowie XVI w.

Źródło danych: Pobierz rejestry
Pobierz tabelę z miejscowściami ze strony Ziemie polskie Korony w XVI w. Przestrzenna baza danych
Pobierz geobazę

Licencja Creative Commons
Rejestry poborowe województwa kaliskiego z drugiej połowy XVI w. autorzy, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk i Pracownia Geoinformacji Historycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.