Ostatnia aktualizacja: 2018-07-10

Atlas Fontium
ISSN 2353-9216Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w.


Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, nr 2
red. M. Słoń, Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla 2015Rejestr poborowy powiatu kcyńskiego 1582 r.


Źródło: ASK I 4, k. 577-597v

Tytuł: Regestrum contributionis publicae in conventu generalis Regni Warszawiensis. Anno 1581 laudatae ad annum 1582. [Wpisany antykwą na górze karty 577.]

Treść: k. 577 tytuł; k. 577-593 pobór ze wsi; k. 593v-594 pobór z dóbr opata wągrowieckiego; k. 594v rejestr szlacht bezkmiecej; k. 594v-596 pobór z miast; k. 597v suma podatku z całego powiatu.

Uniwersał: VL, t. 2, s. 212-219; VC, t. 2, vol. 1, s. 455-463.

Opis: Rejestr spisano po łacinie, wyjątkami są tytuł końcowych fragmentów rejestru i kilka zwrotów rozsianych po całym rejestrze. Da się wyróżnić dwie ręce, podstawową i późniejszą (bardziej wyblakły atrament), która naniosła pewną ilość uzupełnień i poprawek (częste przekreślanie i zmiana z portio agri zagrodnicz na hortulani cum agro). Należy jednak zaznaczyć, że obie są dość podobne – używają italiki, stawiają wyraźne i czytelne litery, ale różnią się w ich detalach (np. zupełne inne wygięcie dolnych części laseczek „H”). Jedynie tytuł pierwszego wpisu (Par. Brzeskoristew) został potraktowany szczególnie i zapisany antykwą. W rejestrze nie występują uszkodzenia czy zanieczyszczenia utrudniające jego odczytanie. Rejestr ma strukturę tekstowo-tabelaryczną. Wsie są uszeregowane w ramach parafii, te zaś mają układ alfabetyczny. Warto zwrócić na dyscyplinę w przestrzeganiu układu graficznego przez pisarza oraz stałe używanie skróceń przez suspensję. Wszystkie te cechy wskazują na dążenia autora do zachowania jak największej przejrzystości rejestru przy oszczędności zapisu. W 12 wpisach nie podano żadnych informacji, w 4 odnotowano tylko właścicieli. Na każdej stronie znajduje się podsumowanie zapłaconego podatku.

Uwagi redakcyjne: Nieokreśloną nigdzie w rejestrze stawkę za wyszynk ustalono na podstawie analizy sum podatków na 6 gr.

  • [k. 594v] Szlachta od pługów.
  • Marcin Laskownicki: od pługa gr. 15, hortulani sine agro 2 – 23 gr.
  • Andreas Słupski: z Rzemieniewicz od pługa gr. 15, hortulani sine agro 2 – 23 gr.
  • Joannes Domasławski: od pługa gr. 15, hortulani sine agro 2 – 23 gr.
  • Laurentius Słupski: od pługa gr. 15, hortulani sine agro 2, deserti 1 – 1 fl. 3 gr.
  • Mattia Wybranowski: od pługa gr. 15, komornica bydła niema gr. 2 – 17 gr.
  • Jędrzej Włoszynowski: od pługa gr. 15 – 15 gr.

Arkadiusz Borek


Autorzy: Arkadiusz Borek, Marta Piber-Zbieranowska, Urszual Zachara-Związek

Wpisanie rejestru: Marta Piber-Zbieranowska
Skolacjonowanie i przygotowanie do edycji: Arkadiusz Borek
Korekta tekstów łacińskich: Urszula Zachara-Związek


Powiat kcyński w drugiej połowie XVI w. i zasady edycji jego rejestrów

Źródło danych: Pobierz rejestry
Pobierz tabelę z miejscowściami ze strony Ziemie polskie Korony w XVI w. Przestrzenna baza danych
Pobierz geobazę

Licencja Creative Commons
Rejestry poborowe województwa kaliskiego z drugiej połowy XVI w. autorzy, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk i Pracownia Geoinformacji Historycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.