Ostatnia aktualizacja: 2018-07-10

Atlas Fontium
ISSN 2353-9216Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w.


Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, nr 2
red. M. Słoń, Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla 2015Rejestr poborowy powiatu kaliskiego 1581 r.


Źródło: ASK I 6, k. 614-677v

Tytuł: Regestru[m] exacti | onis contributionu[m] publi | carum Anni Domini 1 | 1581 | Districtus Calissien[sis]

Po karcie tytułowej na karcie 614a czerwony napis: Calissien | 1581 | No 895

Treść: k. 615-671v: wsie powiatu kaliskiego; k. 672-677v: miasta i miasteczka powiatu kaliskiego.

Uniwersał: VC, t. 2, vol. 1, s. 455-4463; VL, t. 2, s. 1024-1039.

Opis: Rejestr spisany po łacinie. Brak jest dat przy miejscowościach jak i nazwisk właścicieli. Wyjątkiem są działy majątkowe przy których widnieją imiona i nazwiska (z lewej strony wpisu) , często oddzielone kreską od siebie co ma ukazać, która osoba płaci za jaką część. Kwoty zapłaconego podatku podane są na końcu zapisu dotyczącego danej osady, po prawej stronie, a suma kwot z poszczególnych stron zapisana jest u dołu każdej strony. Przy wpisywaniu kwot z poszczególnych działów pisarz nie był konsekwentny: raz poddawał sumę z całej wsi, innym razem wpisywał sumy z poszczególnych działów, bądź sumy z dwóch lub trzech działów. W rejestrze tym nie ma wpisanych stawek podatkowych przy poszczególnych wpisach, a jedynie widnieją cyfry określające ilość poszczególnych kategorii podatkowych. Przy 13 nazwach brak jest jakichkolwiek wpisów. Wydaje się, że miejscowości parafialne ułożono w porządku alfabetycznym jednak układ ten jest mocno rozbity: po parafii Chorzewo (k. 618v) następują parafie: Koryta, Skrzebowa, Słupia, Skalmierzyce, Szczury, Staw, Stawiszyn, Sulmierzyce, Tursko Małe, Turek, Twardowo, Tłokinia, Tykadłowo, Wysocko, by po parafii Wysocko (k. 627v) nastąpiły parafie: Giżyce, Gać Powężowa, Godzieszewy, itd. aby ponownie po parafii Kościół (k. 637v) pojawiły się: Chełmcza, Dobrzec, Droszewo, Dzierzbino, itd., po parafii Kowalewo (k. 644) występują parafie: Czermino, Chlewo, po parafii Sobótka Wielka (k. 658v) następują parafie: Liskowo, Lippe, Lewkowo, Lutynia.

Od karty 678 do karty 750 pojawia się inny rejestr powiatu kaliskiego, który nie posiada ani karty tytułowej ani początku rejestru. Wszyty zapewne został do tomu jako "kolejny" rejestr poborowy bądź kontynuacja dotychczasowego rejestr. Charakter pisma różni się znacznie od pisma z 1581 r. chociaż pozostały podobne oddzielenia działów majątkowych linią, bądź kreską. Na obecnym stanie badań trudno jest określić z jakiego roku pochodzi dołączony niekompletny rejestr powiatu kaliskiego.

Uwagi redakcyjne: Rejestr posiada przejrzysty układ, jest czytelny i nie sprawia kłopotów interpretacyjnych. W kolumnie "char_osady" w przypadku braku źródłowego określenia wpisany został w nawiasie kwadratowym domyślny charakter osady.

Jarosław Suproniuk


Autorzy: Marta Kuc, Jarosław Suproniuk, Urszula Zachara-Związek

Wpisanie rejestru i przygotowanie do edycji: Jarosław Suproniuk
Skolacjonowanie: Marta Kuc
Korekta tekstów łacińskich: Urszula Zachara-Związek


Powiat kaliski w drugiej połowie XVI w.

Źródło danych: Pobierz rejestry
Pobierz tabelę z miejscowściami ze strony Ziemie polskie Korony w XVI w. Przestrzenna baza danych
Pobierz geobazę

Licencja Creative Commons
Rejestry poborowe województwa kaliskiego z drugiej połowy XVI w. autorzy, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk i Pracownia Geoinformacji Historycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.