Ostatnia aktualizacja: 2018-07-10

Atlas Fontium
ISSN 2353-9216Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w.


Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, nr 2
red. M. Słoń, Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla 2015Rejestr poborowy powiatu kaliskiego 1565 r.


Źródło: ASK I 13, k. 75-124v

Tytuł: REGESTRU[M] | CONTRIBUCIONIS PUBLI | Cae Ad annum 1565 in | convencio[n]e g[e]n[er]ali Petricovien[si] lau | dat[um] per me Matthiam Skarssew | ski Calissien[sis] et Coninen[sis] distri | ctuum t[er]restrem exactorem exact[um] | et percept[um] foeliciter incipit.

Treść: k. 75-119v: Districtus Calissien[sis] villaru[m] co[n]signacio (wsie powiatu kaliskiego), k. 120-120v – niezapisane, k. 121-124v: Exactio Civilis Anni 1565 (miasta powiatu kaliskiego)

Uniwersał: VC, t. 2, vol. 1, s. 185-190; VL, t. 2, s. 710-718.

Opis: Rejestr napisany po łacinie, zachowany jest w dobrym stanie. Na lewym marginesie kart widnieją daty wpisu poszczególnych miejscowości lub działów majątkowych (sporadycznie brak jest daty przy niektórych działach bądź osadach), natomiast na prawym marginesie karty wpisywane były poszczególne sumy wpłat (floreny, grosze, denary). Po karcie 76 pojawiają się dodatkowe wklejki (po każdej karcie aż do karty 120, za wyjątkiem karty 119) na których wpisane zostały liczby łanów kmiecych i sołtysich, kół młyńskich, karczem, rzemieślników, zagrodników, komorników oraz wpłacone sumy z poszczególnych stron rejestru (numer karty z oznaczeniem "a" i "av"). Zdecydowana większość miejscowości i działów majątkowych posiada wpisane nazwiska (wraz z imieniem) właścicieli do których należały, bądź osób, które wpłaciły należne kwoty. Nazwy miejscowości napisane zostały ciemniejszym atramentem niż pozostałe informacje takie jak daty wpłaty, właściciel, liczba łanów, poszczególne kategorie zawodowe, czy obiekty gospodarcze. Przy 72 wpisanych nazwach pozostawiono puste miejsca, bez żadnych danych. Miejscowości parafialne ułożono według alfabetu, jednak układ ten został zachwiany: między parafiami Karmino a Kucharki Rycerskie występuje parafia Chodecz (k. 84v), a między parafiami Kościół a Kuczkowo wpisano parafie: Chełmcza, Dobrzec, Dobrzyca, Droszewo, Dzierzbino, Głogowa, Grodzisko, Gołuchowo, Gorzno, Góra, Gostyczyna, Giżyce, Gać Powężowa, Godzieszewy Duże, Goliszewo, Iwanowice, Jankowo, Jastrzębniki i Jedlec (k. 89-97). W obrębie danej litery również nie przestrzegano porządku alfabetycznego, np.: Kalisz po Kuczkowie i Kretkowie, Odolanów po Opatówku, Szymanowice przed Sowiną Kościelną, czy Skalmierzyce przed Szczurami.

Uwagi redakcyjne: Gdy w rejestrze nie był podany charakter osady, informację taką (jako prawdopodobną) podawaliśmy w nawiasach kwadratowych. Podobnie w nawiasach kwadratowych oznaczyliśmy rok przy dziennych datach zapłaty podatku. W przypadku miast, gdy nie było możliwe określenie ilości poszczególnych grup ludności według zapłaconego podatku, w kolumnie "Varia" wpisana została wpłacona suma. Tylko w przypadku miejscowości Ostrów (k. 94v) podano informację o zagrodniku z bydłem i bez bydła - pozostałe wpisy dotyczące tej grupy ludności zostały wpisane (za źródłem) do kolumny "zagr_niesprec".

Jarosław Suproniuk


Autorzy: Marta Kuc, Jarosław Suproniuk, Urszula Zachara-Związek

Wpisanie rejestru i przygotowanie do edycji: Jarosław Suproniuk
Skolacjonowanie: Marta Kuc
Korekta tekstów łacińskich: Urszula Zachara-Związek


Powiat kaliski w drugiej połowie XVI w.

Źródło danych: Pobierz rejestry
Pobierz tabelę z miejscowściami ze strony Ziemie polskie Korony w XVI w. Przestrzenna baza danych
Pobierz geobazę

Licencja Creative Commons
Rejestry poborowe województwa kaliskiego z drugiej połowy XVI w. autorzy, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk i Pracownia Geoinformacji Historycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.