Ostatnia aktualizacja: 2018-07-10

Atlas Fontium
ISSN 2353-9216

Admisje notarialne w diecezji płockiej u schyłku średniowiecza


Ewa Kobylińska, Biblioteka Narodowa


Niniejszy katalog stanowi uzupełnienie artykułu i dokumentuje zawarte w tekście informacje. Treść katalogu została uporządkowana geograficznie, tzn. notariusze zostali wymienieni pod miejscowościami, z których się pisali, te zaś ułożono alfabetycznie. Rozwinięciu pełnej informacji o notariuszy służy przycisk „+ czytaj więcej”. Oprócz informacji widocznych bezpośrednio na stronie istnieje również możliwość zapoznania się ze skanem oryginalnego wpisu o admisji po kliknięciu na hiperłącze w pozycji „Dokument admisyjny”.
Moduł wyszukujący pozwala dodatkowo na dowolne wyszukiwanie notariuszy wg imienia osoby, miejscowości, diecezji, sposobu kreacji i osoby admisjującej.

Wykaz skrótów

ADP – Archiwum Diecezjalne w Płocku
AGAD – Archium Główne Akt Dawnych
Ep – Akta biskupie w ADP
Of – Akta oficjała płockiego w ADP
ACap. Ploc. – Akta kapituły płockiej w ADP
ZDiLP – Zbiór dokumentów i listów miasta Płocka, t. 1–2, wyd. S.M. Szacherska, Warszawa 1975
SHGWar – Słownik historyczno-geograficznym ziemi warszawskiej w średniowieczu, oprac. A. Wolff, K. Pacuski, red. T. Jurek, do druku podały M. Piber-Zbieranowska, A. Salina, Warszawa 2013
SHGPł – Słownik historyczno-geograficznym województwa płockiego w średniowieczu, opr. Anna Borkiewicz-Celińska, z. 1–4, Wrocław 1980–2000
Księga święceń – Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Metrica ordinacionis presb[yte]rorum et clericorum per reveren[dum] olim patrem d[omi]num Petrum, [...] archidiaconum suffrageneum et can[oni]cum Plocen[sem]. Ab anno D[omi]ni 1515 usque ad 1530, rps sygn. 4874/I (Biblioteka Narodowa, mf. 36645)
AC – Acta capitulorum nec non iudiciorum ecclesiasticorum selecta, t. 1–3, wyd. B. Ulanowski, Kraków 1894–1908
PSB – Polski słownik Biograficzny
SHGLub – Słownik historyczno-geograficzny województwa lubelskiego w średniowieczu, oprac. S. Kuraś, Warszawa 1983.
Testamenta 1 – AGAD, Pułtuskie testamenta konsystorskie 1
Metryka czyli album – Metryka czyli album Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1509–1551, wyd. A. Gąsiorowski i in., Warszawa 2010

Skrócenia adresów bibliograficznych por. z bibliografią w artykule.


Brolino (Mazowsze, pow. nowomiejski – wieś szl.)


Jakub s. Stanisława z Brolina
+ czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji: Pułtusk
Rok admisji: 1480
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji: cesarska
Kto admisjonował: bp Kazimierz
Uwagi dotyczące znaku notarialnego:
Uwagi dotyczące admisji: brak własnoręcznego wpisu notariusza
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: S. Stanisława h. Pierzchała, brat Mikołaja Brolińskiego, 1489 altarysta płocki (P. Chojnacki, Dokumenty, s. 189), od 1504 r. kanonik płocki (ACap. Ploc. 50, k. 63v), w 1521 r. występuje jako zmarły (ACap. Ploc. 3, k. 29v).
Dokument admisyjny: Ep 2, s. 189
Znak notarialny:

Bromierz (Mazowsze, pow. bielski – wieś szl.)


Paweł s. Ścibora z Bromierza
+ czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji: Joniec
Rok admisji: 1479
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji: cesarska
Kto admisjonował: bp Kazimierz
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: znak z krzyżem i plecionką, napis: INRI
Uwagi dotyczące admisji:
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: Być może spokrewniony z Bartłomiejem Bromirskim kanonikiem płockim od 1523 r. (ACap. Ploc. 2, k. 167v) , w drugim dziesięcioleciu XVI w. występuje Dominik Bromirski – notariusz biskupi i prokurator (P. Chojnacki, Dokumenty, s. 190).
Dokument admisyjny: Ep 2, s. 185
Znak notarialny:

Chyczewo (Mazowsze, pow. raciąski – wieś szl.)


Bernard s. Stanisława z Chyczewa
+ czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji: Czerwińsk
Rok admisji: 1492
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji: cesarska
Kto admisjonował: bp Piotr z Chotkowa
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: napisy: Jesus, Maria
Uwagi dotyczące admisji:
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze:
Dokument admisyjny: Ep 3, k. 59v
Znak notarialny:

Wojciech s. Pawła z Chyczewa
+ czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła: circumspectus magister
Miejsce admisji: Płock
Rok admisji: 1471
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji: cesarska
Kto admisjonował: bp Ścibor z Gościeńczyc
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: napisy: Maria, S. Adalberte, u p n (?), Anna
Uwagi dotyczące admisji: występuje wicekomes Stanisław s. Ninogniewa z Kryska, wpis częściowo uszkodzony
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: 1471 – mianowany notariuszem kancelarii bpa płockiego (SHGPł, s. 42).
Dokument admisyjny: Ep 1, k. 222v–223
Znak notarialny:

Ciechanów (Mazowsze, pow. ciechanowski – miasto d.)


Jan s. Mikołaja z Ciechanowa
+ czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji: Płock
Rok admisji: 1520
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji: papieska
Kto admisjonował: archidiakon Mikołaj z Wilkanowa
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: kształt kwiatu zwieńczonego krzyżem ze skrzyżowanymi kluczami, napis: semper dextra fides
Uwagi dotyczące admisji:
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: Zapisał się w 1510 r. na UK (Metryka czyli album, 1510e/015, s. 16). Nie należy go mylić z Janem z Ciechanowa, s. Macieja notariuszem biskupim (P. Chojnacki, Dokumenty, s. 190).
Dokument admisyjny: Ep 10, s. 554
Znak notarialny:

Ciechomice (Mazowsze, pow. gostyniński – wieś szl.)


Mikołaj s. Andrzeja z Ciechomic
+ czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji: Joniec
Rok admisji: 1494
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji: cesarska
Kto admisjonował: bp Piotr z Chotkowa
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: napisy: Jesus, Andreades
Uwagi dotyczące admisji:
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: Za pewne syn Andrzeja, podkomorzego, chorążego i sędziego ziemi gostynińskiej (M. Grzybowski, Parafia Ciechomice w przededniu swojego 600–lecia, „Studia Płockie”, 15, 1987, s. 216).
Dokument admisyjny: Ep 3, k. 140v
Znak notarialny:

Czaplice (Mazowsze, pow. przasnyski – wieś szl.)


Łazarz s. Mikołaja z Czaplic
+ czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji: Wyszków
Rok admisji: 1501
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji: papieska
Kto admisjonował: bp Wincenty Przerębski
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: napisy: INRI, Lazarus Nicolaides, zawiera wątek heraldyczny (K. Skupieński, Notariat, s. 216)
Uwagi dotyczące admisji:
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze:
Dokument admisyjny: Ep 4, k. 116v
Znak notarialny:

Dąbrówki (Mazowsze, pow. sierpecki – wieś, szl.)


Maciej s. Mikołaja z Dąbrówek
+ czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła: discretus
Miejsce admisji:
Rok admisji: 1471
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji: cesarska
Kto admisjonował: Maciej z Otocznej – administrator sede vacante
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: napisy: Jesus, M, Nicolaides
Uwagi dotyczące admisji: wpis częściowo uszkodzony
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: Działał w Płocku jeszcze w l. 1484–1488 (ZDiLP, t. 1, nr 226, 239, 242; ADP perg. 380; AGAD perg. 6723; SHGPł s. 54), byś może tożsamy z plebanem w Trzebowie z 1488 r. (AC, t. 3, nr 155).
Dokument admisyjny: Ep 1, k. 225, Ep 1, k. 225v
Znak notarialny:

Drozdowo (Mazowsze, pow. płoński – wieś szl.)


Jan s. Jakuba z Drozdowa
+ czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła: circumspectus
Miejsce admisji:
Rok admisji: 1486
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji: cesarska
Kto admisjonował: bp Piotr z Chotkowa
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: napis:SOPNS (?)
Uwagi dotyczące admisji: wymieniony komes Mikołaj s. Bogusława Łyczek, kanonik płocki
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: Być może krewny Jana z Drozdowa, plebana w Nowym Mieście od 1464 r., 1471–1474 kanonika warszawskiego (SHGPł, s. 66; Materiały do dziejów czytelnictwa i oświaty, s. 18).
Dokument admisyjny: Ep 2, s. 296
Znak notarialny:

Dzierzążna (Mazowsze, pow. płoński – wieś k., szl.)


Marcin s. Klemensa z Dzierzążni
+ czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła: honorabilis
Miejsce admisji: Czerwińsk
Rok admisji: 1466
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji: cesarska
Kto admisjonował: bp Ścibor z Gościeńczyc
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: napis: Jesus i rysunek lilii (K. Skupieński, Notariat, s. 187)
Uwagi dotyczące admisji:
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: Zapisał się na UK w 1462 r. (Metryka Uniwersytetu, 1462e/105, s. 297), 1464 bakałarz (Księga Promocji Wydziału Sztuk Uniwersytetu Krakowskiego, wyd. A. Gąsiorowski, Kraków 2000, 64/55, s. 54); prawdopodobnie krewny kanonika pułtuskiego z 1449 r. o tym samym imieniu.
Dokument admisyjny: Ep 1, k. 177v
Znak notarialny:

Gadnowo (Mazowsze, pow. ciechanowski – wieś szl.)


Paweł s. Adama z Gadnowa
+ czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła: honorabilis
Miejsce admisji:
Rok admisji: 1508
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji:
Kto admisjonował: bp Erazm Ciołek
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: brak własnoręcznego wpisu notariusza
Uwagi dotyczące admisji: brak własnoręcznego wpisu notariusza
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: Zapisał się na UK w 1488 r. (88e/040, s. 468), admisja w Gnieźnie w 1488 ( A. Gąsiorowski, Notariusze, nr 507). W 1509 r. występuje jako pleban w Gzach i świadek wpisania testamentu do księgi (Testamenta 1, s. 782; podobnie w 1511 r., tamże, s. 801), w 1512 r. również występuje z tytułem plebana w Gzach (Ep 9, s. 309), być może w 1510 oskarżony o przywłaszczenie pieniędzy na wykupienie szlachcica z niewoli (AC, t. 3,nr 307), 1513 – występuje jako prokurator (AC, t. 3, nr 367).
Dokument admisyjny: Ep 9, s. 41, Ep 9, s. 42
Znak notarialny:

Galiny (Mazowsze, pow. bialski – wieś sz.)


Piotr s. Goworka z Galin
+ czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji: Pułtusk
Rok admisji: 1448
Diecezja pochodzenia: diecezja poznańska
Sposób kreacji: papieska
Kto admisjonował: bp Paweł Giżycki
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: napis: Goworkonides, swastyka w centrum głowicy (K. Skupieński, Notariat, s. 192)
Uwagi dotyczące admisji:
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: 1464 – notariusz biskupi, 1458 – pleban w Pomiechowie, 1465 – instygator biskupi, 1466 – podskarbi biskupi, 1467 – wikariusz płocki, 1484–1497 – kanonik płocki, zm. przed 1497 r. (P.Chojnacki, Dokumenty, s. 191).
Dokument admisyjny: Ep 1, k. 11v
Znak notarialny:

Gostynin (Mazowsze, pow. gostyniński – miasto k.)


Piotr s. Stanisława Ornaph (?) z Gostynina
+ czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji: Czerwińsk
Rok admisji: 1492
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji: papieska
Kto admisjonował: bp Piotr z Chotkowa
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: znak z wyobrażeniem kwiatów, napis: salva sancta parens
Uwagi dotyczące admisji:
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: Zapisał się na UK w 1483 r. (Metryka Uniwersytetu, 83h/275, s. 432), w 1491 r. działał w Gnieźnie (AC, t. 2, nr 694).
Dokument admisyjny: Ep 3, k. 60v
Znak notarialny:

Góra (Mazowsze, pow. płoński – wieś szl.)


Paweł s. Stanisława z Góry
+ czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji: Pułtusk
Rok admisji: 1461
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji: cesarska
Kto admisjonował: bp Paweł Giżycki
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: napis: adrire?
Uwagi dotyczące admisji:
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: Notariusz kurii biskupiej (AC, t. 3, nr 25 – 1453, określony jako nobilis, nr 26 – 1457, nr 28 – 1457, nr 54 – 1465 już notariusz publiczny), 1460 – przy admisji Daćboga z Pułtuska wystąpił jako notariusz, 1461 – pleban w Klukowie (SHGPł, s. 90), 1464 – kanonik pułtuski (Ep 1, k. 137). Działał jako notariusz zanim przeprowadził admisję (P. Chojnacki, Biskup, s. 135, 138).
Dokument admisyjny: Ep 1, k. 119v
Znak notarialny:

Grabionna (Wielkopolska, pow. nakielski – wieś szl.)


Piotr s. Mikołaja z Grabionej
+ czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła: circumspectus
Miejsce admisji: Borzyszewo
Rok admisji: 1451
Diecezja pochodzenia: diecezja gnieźnieńska
Sposób kreacji: cesarska
Kto admisjonował: bp Paweł Giżycki
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: napis: S. Margaretha (K. Skupieński, Notariat, s. 211, 222)
Uwagi dotyczące admisji: wymieniony komes Jan, który działał też w Gnieźnie (K. Skupieński, Notariat, s. 89)
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze:
Dokument admisyjny: Ep 1, k. 53v–54
Znak notarialny:

Gzy (Mazowsze, pow. nowomiejski – wieś szl.)


Piotr s. Więcesława z Gzów
+ czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji: Pułtusk
Rok admisji: 1461
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji: cesarska
Kto admisjonował: bp Paweł Giżycki
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: znak w kształcie gwiazdy, bez napisów
Uwagi dotyczące admisji:
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: W 1466 r. jest określony jako honorabilis i notariusz konsystorza pułtuskiego (Ep 1, s. 322), być może tożsamy z plebanem w Kocku, który w 1474 r. zamienił się na beneficja ze Stefanem z Mniszewa, plebanem w Różanie, 1479–88 ponownie pleban w Kocku, miał pozostawić po sobie majątek wartości ok. 200 dukatów (SHGLub, s. 104).
Dokument admisyjny: Ep 1, k. 121
Znak notarialny:

Kawieczyno (Mazowsze, pow. przasnyski – wieś szl.)


Stanisław s. Jana z Kawieczyna
+ czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji:
Rok admisji: 1466
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji:
Kto admisjonował: bp Ścibor z Gościeńczyc
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: napis: Johanides de Kavyeczino
Uwagi dotyczące admisji:
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: AC, t. 3, nr 50 – 1465, jako notariusz publiczny spisuje dokument dla mnichów z Płocka, określony jako circumspectus.
Dokument admisyjny: Ep 1, k. 177
Znak notarialny:

Klukowo (Mazowsze, pow. nowomiejski – wieś szl.)


Mikołaj s. Pawła z Klukowa
+ czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła: discretus
Miejsce admisji: Pułtusk
Rok admisji: 1492
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji:
Kto admisjonował: bp Piotr z Chotkowa
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: napisy: Jesus, Maria
Uwagi dotyczące admisji: wpis częściowo uszkodzony
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: Był wikarym w Klukowie, w 1508 i 1509 r. spisywał testamenty (Testamenta 1, s. 783, 787), zachował się jego testament z 1513 r., gdzie jest określony jako syn dziedzica Klukowa (tamże, s. 843).
Dokument admisyjny: Ep 3, k. 59
Znak notarialny:

Lelewo (Mazowsze, pow. nowomiejski – wieś szl.)


Jakub s. Jana z Lelewa
+ czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji: Mąkolin
Rok admisji: 1508
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji: papieska
Kto admisjonował:
Uwagi dotyczące znaku notarialnego:
Uwagi dotyczące admisji: Wpis zatytułowany „kreacja i admisja” – opisano akt kreacji na notariusza dokonany przez Mikołaja Brolińskiego, który był wicekomesem papieskim.
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: Syn szl. Jana zw. Ziemak, h. Junosza, 1508 – notariusz biskupa (P. Chojnacki, Dokumenty, s. 194), zapisał się na UK w 1502 r. (Metryka Uniwersytetu, 1502e/129, s. 589).
Dokument admisyjny: Ep 4, k. 283
Znak notarialny:

Lewiczyn (Mazowsze, pow. szreński – wieś szl.)


Jan s. Mikołaja z Lewiczyna
+ czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła: discretus
Miejsce admisji: Płock
Rok admisji: 1510
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji: papieska
Kto admisjonował:
Uwagi dotyczące znaku notarialnego:
Uwagi dotyczące admisji: Nie jest to admisja tylko dokument opisujący kreację notarialną, której dokonał Mikołaj Broliński, wicekomes, wtedy jeszcze licencjat dekretów.
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: Zapisał się na UK w 1506 r. (Metryka Uniwersytetu, 1506h/361, s. 630), już w roku admisji przepisuje dokumenty jako notariusz publiczny (Of 180, k. 247v), a także prowadzi księgę oficjała (tamże, k. 254v); późniejszy kantor katedralny płocki, łaciński pisarz w litewskiej kancelarii królewskiej (1524), kanonik płocki, opat czerwiński (1539) (SHGPŁ, s. 166; A. Boniecki, Herbarz polski, t. 14, Warszawa 1911, s. 184).
Dokument admisyjny: Of 180, k. 201
Znak notarialny:

Łomża (Mazowsze, pow. łomżyński – miasto k.)


Piotr s. Jana z Łomży
+ czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji: Pułtusk
Rok admisji: 1482
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji: cesarska
Kto admisjonował: bp Piotr z Chotkowa
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: znak z kwiatami i literą S, napisy: Ihe[sus], Ma[r]ia, Pe[trus] Jo[hannis] de Lom[sa]
Uwagi dotyczące admisji:
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: Zapisał się na UK w 1473 r. (Metryka Uniwersytetu, 73e/029, s. 358).
Dokument admisyjny: Ep 2, s. 225
Znak notarialny:

Łowicz (Mazowsze, pow. sochaczewski – miasto d.)


Stanisław s. Jana z Łowicza
+ czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji: Płock
Rok admisji: 1513
Diecezja pochodzenia: diecezja gnieźnieńska
Sposób kreacji: papieska
Kto admisjonował: bp Erazm Ciołek
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: napisy: INRI, Sancta Maria Virgo
Uwagi dotyczące admisji: wpis częściowo uszkodzony
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: Raczej nie jest tożsamy z nr 616 u Gąsiorowskiego (Admisje – adm. 1491 r., bak. 1482, znak inny), być może zapisany na UK w 1511 r. (Metryka czyli album, 1511e/148, s. 29) – późniejszy humanista, doktor medycyny, profesor Akademii Krakowskiej (M. Michalewicz, Stanisław z Łowicza).
Dokument admisyjny: Ep 9, s. 407
Znak notarialny:

Łyczewo (Mazowsze, pow. raciąski – wieś szl.)


Stanisław s. Pawła z Łyczewa
+ czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji:
Rok admisji: 1510
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji: papieska
Kto admisjonował: oficjał Jakub Ciołek z Lipowca
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: napis: INRI
Uwagi dotyczące admisji: jako wicekomes wymieniony został Jakub Broliński (kanonik płocki, curatus w Nasielsku)
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: Być może miał objąć rektorat w Górze (SHGPł, s. 180).
Dokument admisyjny: Of 180, k. 290
Znak notarialny:

Magnuszew (Mazowsze, pow. makowski – wieś szl.)


Jakub s. Tomasza z Magnuszewa
+ czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji: Pułtusk
Rok admisji: 1493
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji: cesarska i papieska
Kto admisjonował: bp Piotr z Chotkowa
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: napis: INIS (?)
Uwagi dotyczące admisji:
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: Zapisał się na UK w 1489 r. (Metryka Uniwersytetu, 89e/081, s. 477), być może spokrewniony z kanonikiem pułtuskim i płockim Janem Magnuszewskim.
Dokument admisyjny: Ep 3, k. 117
Znak notarialny:

Mierzyniec (Mazowsze, pow. nowomiejski – wieś szl.)


Bernard s. Świętego z Mierzyńca
+ czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji: [Mąkolin]
Rok admisji: 1461
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji: cesarska
Kto admisjonował: bp Paweł Giżycki
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: znak w kształcie romboidalnym ( K. Skupieński, Notariat, s. 214), napis: Ave Maria
Uwagi dotyczące admisji:
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze:
Dokument admisyjny: Ep 1, k. 118v
Znak notarialny:

Jan s. Krystyna z Mierzyńca
+ czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji: Masthyno (?)
Rok admisji: 1476
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji: cesarska
Kto admisjonował: bp Kazimierz
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: napisy: Cristinides, Jesus Christus, Maria
Uwagi dotyczące admisji: świadkiem wpisu Dawid z Mirzyńca, penitencjariusz w Białej i notariusz kurii, późniejszy kanonik płocki
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: Admitowany też w Gnieźnie w 1473 r. (A. Gąsiorowski, Notariusze, nr 183; K. Skupieński, Notariat, s. 107), notariusz tamtejszego konsystorza, 1482 – notariusz biskupa płockiego i prokurator w sądzie biskupim (P. Chojnacki, Dokumenty, s. 195), 1487 – pleban w Barcicach (Ep 2, s. 530).
Dokument admisyjny: Ep 2, s. 161
Znak notarialny:

Mirowice (Mazowsze, pow. tarczyński – wieś szl.)


Stanisław s. Mikołaja z Mirowic
+ czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła: discretus
Miejsce admisji:
Rok admisji: 1524
Diecezja pochodzenia: diecezja poznańska
Sposób kreacji: papieska
Kto admisjonował: oficjał Jan Wityński
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: znak z żołędziami, napisy: SN,S, INRI, deus protector meus
Uwagi dotyczące admisji: kreowany przez Łukasza z Ciechanowa
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: Spokrewniony prawdopodobnie ze Stanisławem z Mirowic scholastykiem płockim i Mikołajem z Mirowic dziekanem płockim (SHGWar, s. 156–157).
Dokument admisyjny: Of 184, k. 41v, Of 184, k. 42
Znak notarialny:

Mniszewo? (Mazowsze, pow. nowomiejski – wieś szl.)


Stanisław z Niszewa (Mniszewa? Miszewa?)
+ czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła: discretus
Miejsce admisji:
Rok admisji: 1510
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji:
Kto admisjonował: bp Erazm Ciołek
Uwagi dotyczące znaku notarialnego:
Uwagi dotyczące admisji: brak własnoręcznego wpisu notariusza
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: Jeżeli pochodził z Miszewa, to mógł się zapisać na AK w 1506 r. (Metryka Uniwersytetu, 1506e/096, s. 623).
Dokument admisyjny: Ep 9, s. 143
Znak notarialny:

Nowy Dwór (Mazowsze, pow. warszawski – miasto szl.)


Wawrzyniec s. Jana z Nowego Dworu
+ czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji:
Rok admisji: 1487
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji: papieska
Kto admisjonował: bp Piotr z Chotkowa
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: znak z rysunkiem kluczy, napisy: S. Maria, S. Barbara, Johannides
Uwagi dotyczące admisji:
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: Zapisał się na UK w 1483 r. (Metryka Uniwersytetu, 83e/248, s. 431).
Dokument admisyjny: Ep 2, s. 532
Znak notarialny:

Obidzino (Mazowsze, pow. ciechanowski – wieś szl.)


Mikołaj s. Macieja z Obidzina
+ czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła: discretus
Miejsce admisji: Pułtusk
Rok admisji: 1491
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji:
Kto admisjonował: bp Piotr z Chotkowa
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: napis: Iesus, Maria
Uwagi dotyczące admisji: zawiera dopisek notariusza kurii
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: 1488 – zapisał się na UK (Metryka Uniwersytetu, 88h/189, s. 473), 1506 – pleban w Miączynie, oskarżony o zabójstwo sługi (ZDiLP, t. 1, nr 239; AC, t. 3, nr 247), 1509 – spisywał dokument między biskupem Erazmem a opatem czerwińskim w 1509 r. (ACap. Ploc. 50, k. 95), 1513 – kanonik płocki (ACap. Ploc. 2, k. 58).
Dokument admisyjny: Ep 3, k. 10v
Znak notarialny:

Oborniki (Wielkopolska, pow. poznański – miasto d.)


Marcin s. Mikołaja z Obornik
+ czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji:
Rok admisji: 1514
Diecezja pochodzenia: diecezja poznańska
Sposób kreacji: papieska
Kto admisjonował: oficjał Jakub Ciołek z Lipowca
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: znak z plecionką z węży, napis: INRI, Nicolaides
Uwagi dotyczące admisji: jako wicekomes wymieniony Tomasz z Obidzina
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: Raczej nie tożsamy z admitowanym w Poznaniu w 1481 r. (A. Gąsiorowski, Notariusze, nr 327, imp. auctoritate i inny znak).
Dokument admisyjny: Of 134, k. 181v
Znak notarialny:

Oględa (Mazowsze, pow. przasnyski – wieś szl.)


Andrzej s. Andrzeja z Oględy
+ czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji:
Rok admisji: 1508
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji: cesarska
Kto admisjonował: bp Erazm Ciołek
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: napis: Tutior nusquam fides
Uwagi dotyczące admisji:
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: W 1510 r. był świadkiem wpisania testamentu do księgi konsystorza pułtuskiego, a w 1516 r. sam już wpisuje testament do księgi konsystorza (Testamenta 1, s. 823, 858 ), 1515 – przyjął święcenia prezbitera (Księga święceń, k. 16v). Procesował się z bratem Daćbogiem w l. 20, określony jako actupresbiter (Ep 204, k. 84v, 234).
Dokument admisyjny: Ep 4, k. 263
Znak notarialny:

Ojrzenie (Mazowsze, pow. ciechanowski – wieś szl.)


Stanisław s. Mikołaja z Ojrzenia
+ czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji:
Rok admisji: 1478
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji: cesarska
Kto admisjonował: bp Kazimierz
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: napisy: Stanislaides, Virgo Maria
Uwagi dotyczące admisji:
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: Zapisał się na UK w 1473 r. (Metryka Uniwersytetu, 73h/289, s. 365), w tym samym czasie co jego bracia Jasczołt i Przybysław (Kartoteka SHG), admitowany też w Gnieźnie w 1481 r. (A. Gąsiorowski, Notariusze, nr 635; K. Skupieński, Notariat, s. 107), być może tożsamy z plebanem w Rogotworsku (1489) i w Świelicach (1490), prokuratorem przed sądem biskupim w latach 90, skazanym na przeniesienie na Ruś w 1496 r. ze względu na skandaliczne zachowanie. W źródłach występuje też szlachetny Stanisław s. Mikołaja zw. Męcikał z Ojrzenia, ojciec Piotra z Ojrzenia, notariusza biskupiego, trudno jednoznacznie powiedzieć, z którą z tych osób możnaby połączyć tego notariusza publicznego (zob. Kartoteka SHG).
Dokument admisyjny: Ep 2, s. 182
Znak notarialny:

Pabierowice (Mazowsze, pow. tarczyński – wieś szl.)


Piotr s. Jakuba z Pabirowic
+ czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji: Pułtusk
Rok admisji: 1477
Diecezja pochodzenia: diecezja poznańska
Sposób kreacji: cesarska
Kto admisjonował: bp Kazimierz
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: znak z rysunkiem lilii (K. Skupieński, Notariat, s. 187), napis: Sancta Maria
Uwagi dotyczące admisji:
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: Zapisał się na UK w 1470 r. (Metryka Uniwersytetu, s. 359), być może tożsamy z plebanem w miejscowości Byalytarzek (?) (Kartoteka SHG).
Dokument admisyjny: Ep 2, s. 166
Znak notarialny:

Parzniewo (Mazowsze, pow. błoński – wieś szl.)


Jan s. Stanisława z Parzniewa
+ czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji:
Rok admisji: 1479
Diecezja pochodzenia: diecezja poznańska
Sposób kreacji: cesarska
Kto admisjonował: bp Kazimierz
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: znak z trzema kwiatami w wazonie (K. Skupieński, Notariat, s. 183, 216) i literą s przebijającą szyję znaku (K. Skupieński, Notariat, s. 204), napis: INRI, Stanislaides
Uwagi dotyczące admisji:
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: 1488 – pleban w Sierpcu (SHGWar, s. 201), 1503 – kanonik lwowski, płocki i pułtuski (Ep 4, k. 183v), 1507 – archidiakon włocławski, 1515 – wikariusz in spiritualibus włocławski, 1516 – oficjał włocławski, 1525 – prepozyt włocławski (P. Chojnacki, Dokumenty, s. 197).
Dokument admisyjny: Ep 2, s. 184
Znak notarialny:

Płock (Mazowsze, pow. płocki – miasto k.)


Bartłomiej s. Marcina z Płocka
+ czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji:
Rok admisji: 1501
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji: papieska
Kto admisjonował: bp Wincenty Przerębski
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: kształt kwatowy, napisy: Martinides, mater dei memento mei, INRI
Uwagi dotyczące admisji:
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: Zapisał się na UK w 1502 r. (Metryka Uniwersytetu, 1502e/223, s. 591).
Dokument admisyjny: Ep 4, k. 114v
Znak notarialny:

Jan s. Macieja z Płocka
+ czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji:
Rok admisji: 1509
Diecezja pochodzenia: diecezja plockiej
Sposób kreacji: cesarska
Kto admisjonował: bp Erazm Ciołek
Uwagi dotyczące znaku notarialnego:
Uwagi dotyczące admisji: brak własnoręcznego wpisu notariusza
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: Zapisał się na UK w 1506 r. (Metryka Uniwersytetu, 1506h/316, s. 629), 1510 – bakałarz, 1515 – mistrz sztuk, altarysta w Sandomierzu (Statuta nec non liber promotionum philosophorum ordinis in universitate studiorum Jagellonica ab anno 1402 ad annum 1849, wyd. J. Muczkowski, Kraków 1849, s. 150, 160).
Dokument admisyjny: Ep 9, s. 39
Znak notarialny:

Mikołaj s. Jakuba z Płocka
+ czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji: [Pułtusk]
Rok admisji: 1461
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji: cesarska
Kto admisjonował: bp Paweł Giżycki
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: romb na stopie znaku (K. Skupieński, Notariat, s. 193)
Uwagi dotyczące admisji:
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: Zapisał się na UK w 1447 r. (Metryka Uniwersytetu, 47e/043, s. 215), zachowały się jego instrumenty notarialne z 1460 r. (Ep 4, k. 238v–239 – inf. od dr. H. Wajsa).
Dokument admisyjny: Ep 1, k. 119
Znak notarialny:

Wit s. Stanisława z Płocka
+ czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji:
Rok admisji: 1515
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji: papieska
Kto admisjonował: oficjał Jakub Ciołek z Lipowca
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: napisy: SV, Jesus, Maria, S. Anna
Uwagi dotyczące admisji: wymieniony wicekomes Piotr z Kossobud
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze:
Dokument admisyjny: Of 134, k. 189
Znak notarialny:

Polikowo Piotrowice (Mazowsze, pow. liwski – wieś szl.)


Paweł s. Andrzeja Piotrowski z Polikowa
+ czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji: Wyszków
Rok admisji: 1493
Diecezja pochodzenia: diecezja poznańska
Sposób kreacji: cesarska
Kto admisjonował: bp Piotr z Chotkowa
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: znak o kształcie kwiatowym, napis: Sancta Katherina (K. Skupieński, Notariat, s. 221)
Uwagi dotyczące admisji:
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: Zapisał się na UK w 1471 r. jako Paweł s. Andrzeja z Piotrowic (Metryka Uniwersytetu, 71h/181, s. 354), 1482 – pisarz ziemski liwski, 1493 – pleban w Korytnicy, syn Andrzeja Plichty z Polikowa h. Korab (K. Pacuski, Materiały do słownika historyczno–geograficznego ziemi liwskiej w średniowieczu i XVI wieku, „Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski”, 4, 2015, s. 139).
Dokument admisyjny: Ep 3, k. 104
Znak notarialny:

Poniaty (Mazowsze, pow. nowomiejski – wieś szl.)


Jan s. Jakuba z Poniat
+ czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji:
Rok admisji: 1482
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji: cesarska
Kto admisjonował: bp Piotr z Chotkowa
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: znak z rysunkiem kwiatu, napis: Jesus, Maria
Uwagi dotyczące admisji: tekst fragmentami uszkodzony, imię niewyraźne
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: 1490 – notariusz ap. i imp. auctoritate (AGAD, perg. 235), 1494 r. – wikariusz wieczysty płocki, notariusz kurii (Ep 3, k. 81), prokurator Katarzyny z Obrębu (AC III, nr 168), 1496 – instygator oficii (AC, t. 3, nr 171), curatus w Kocku (SHGLub, s. 104), 1499 – pleban w Pomnichowie (P. Chojnacki, Dokumenty, s. 198), kanonik pułtuski (Ep 4, k. 7).
Dokument admisyjny: Ep 2, s. 271
Znak notarialny:

Popowo (Mazowsze, pow. nowomiejski – wieś szl.)


Maciej s. Tomasza z Popowa
+ czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji: Pułtusk
Rok admisji: 1503
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji: cesarska
Kto admisjonował:
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: znak w kształcie kwiatu, napisy: Ω, Jesus, Maria, Thomides
Uwagi dotyczące admisji:
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: Notariusz konsystorza pułtuskiego (AC, t. 3, nr 150, 366).
Dokument admisyjny: Ep 4, k. 191
Znak notarialny:

Prażmów (Mazowsze, pow. grójecki – wieś szl.)


Michał s. Piotra z Prażmowa
+ czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła: honorabilis
Miejsce admisji: Pułtusk
Rok admisji: 1465
Diecezja pochodzenia: diecezja poznańska
Sposób kreacji: cesarska
Kto admisjonował: bp Ścibor z Gościeńczyc
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: napisy: Ω, C, IHS, M
Uwagi dotyczące admisji: dopisek notariusza kurii przy admisji
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: Syn kasztelana liwskiego i sędziego warszawskiego, krewny biskupa Ścibora, 1457 – zapisał się na UK, 1461 – bakałarz sztuk, ok. 1489 – doktor praw w Rzymie, 1463 – kanonik kolegiaty św. Michała, 1465–1470 – notariusz kapituły płockiej, 1466 – kanclerz biskupi, 1468 – wikariusz wieczysty płocki, 1469 – kanonik płocki, 1479–1485 – archidiakon płocki, 1498 – kanonik gnieźnieński, 1501 – prepozyt płocki (T. Żebrowski, Prażmowski Michał; P. Chojnacki, Dokumenty, s. 199).
Dokument admisyjny: Ep 1, k. 153
Znak notarialny:

Promna (Mazowsze, pow. grójecki – wieś szl.)


Jan s. Mikołaja z Promnej
+ czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji: Joniec
Rok admisji: 1496
Diecezja pochodzenia: diecezja poznańska
Sposób kreacji: cesarska
Kto admisjonował: bp Piotr z Chotkowa
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: napis: Nicolaides
Uwagi dotyczące admisji:
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: 1495 – admitowany w Poznaniu (A. Gąsiorowski, Notariusze, nr 685; K. Skupieński, Notariat, s. 107).
Dokument admisyjny: Ep 3, k. 104
Znak notarialny:

Proszewo (Mazowsze, pow. liwski – wieś szl.)


Jan s. Wielisława z Proszewa
+ czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła: circumspectus magister
Miejsce admisji: Mąkolin
Rok admisji: 1469
Diecezja pochodzenia: diecezja poznańska
Sposób kreacji: cesarska
Kto admisjonował: bp Ścibor z Gościeńczyc
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: jest, bez napisów
Uwagi dotyczące admisji: wymieniony komes (Zygmunt s. Jana z Janiszewa)
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze:
Dokument admisyjny: Ep 1, k. 205v
Znak notarialny:

Prusinowice (Mazowsze, pow. nowomiejski – wieś szl.)


Maciej z Prusinowic
+ czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła: honorabilis
Miejsce admisji:
Rok admisji: 1509
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji:
Kto admisjonował: bp Erazm Ciołek
Uwagi dotyczące znaku notarialnego:
Uwagi dotyczące admisji: brak własnoręcznego wpisu notariusza
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: 1504 – notariusz biskupi (P. Chojnacki, Dokumenty, s. 199), późniejszy notariusz konsystorza (Of 134, k. 185), 1512 – kanonik chełmiński? (Materiały do dziejów czytelnictwa i oświaty, s. 332), 1513 – kapelan biskupi (P. Chojnacki, Dokumenty, s. 199).
Dokument admisyjny: Ep 9, s. 43
Znak notarialny:

Przeradz (Mazowsze, pow. sierpecki – wieś szl.)


Jan s. Stanisława z Przeradza (?)
+ czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła: honorabilis
Miejsce admisji:
Rok admisji: 1509
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji:
Kto admisjonował: bp Erazm Ciołek
Uwagi dotyczące znaku notarialnego:
Uwagi dotyczące admisji: brak własnoręcznego wpisu notariusza, papier mocno uszkodzony, dokument mało czytelny
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze:
Dokument admisyjny: Ep 9, s. 77, Ep 9, s. 78
Znak notarialny:

Psucin (Mazowsze, pow. nowomiejski – wieś szl.)


Jan s. Pawła z Psucina
+ czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji: Wyszków
Rok admisji: 1497
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji: cesarska
Kto admisjonował: bp Piotr z Chotkowa
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: napisy: Jes[us] Cristus, Maria
Uwagi dotyczące admisji:
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: 1495 – prokurator w sądzie biskupim, 1497 – notariusz biskupi, 1509 – bp Erazm Ciołek oskarża go o bezprawne wykonywanie funkcji notarialnych, 1511 – mansjonarz warszawski (P. Chojnacki, Dokumenty, s. 199).
Dokument admisyjny: Ep 3, k. 271
Znak notarialny:

Pułtusk (Mazowsze, pow. nowomiejski – miasto d.)


Andrzej s. Wawrzyńca z Pułtuska
+ czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła: circumspectus
Miejsce admisji: Pułtusk
Rok admisji: 1457
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji: cesarska
Kto admisjonował: bp Paweł Giżycki
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: znak o kształcie zakwitłego krzyża (K. Skupieński, Notariat, s. 215), napis: Rex fortis venit in pace (tamże, s. 209) oraz Jesus Christus
Uwagi dotyczące admisji: Wymieniony komes Jan z Gibingen alias Gudaneger, który mianował wicekomesa Przybysłwa z Koziczyna.
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: U Chojnackiego informacja o tym, że był on zwany Kliko, wynika chyba z pomylenia skróconego słowa clericus z przydomkiem (Biskup, s. 138).
Dokument admisyjny: Ep 1, k. 89, Ep 1, k. 89v
Znak notarialny:

Daćbog s. Jana z Pułtuska
+ czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła: circumspectus
Miejsce admisji: Pułtusk
Rok admisji: 1460
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji: cesarska
Kto admisjonował: bp Paweł Giżycki
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: napis: ey boze
Uwagi dotyczące admisji: wymieniony komes Genesius de la Porta (K. Skupieński, Notariat, s. 91)
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze:
Dokument admisyjny: Ep 1, k. 113
Znak notarialny:

Raciąż (Mazowsze, pow. raciąski – miasto ks., król., a później d.)


Marcin s. Piotra z Raciąża
+ czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła: honorabilis
Miejsce admisji: Joniec
Rok admisji: 1489
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji: cesarska
Kto admisjonował: bp Piotr z Chotkowa
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: znak z rysunkiem dwóch przeplecionych serc (K. Skupieński, Notariat, s. 216), napisy: Jesus X, Martinus Petrides
Uwagi dotyczące admisji:
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: Marcin z Raciąża był w 1473 r. komendarzem w Daniszewie (SHGPł, s. 249); spisał w 1477 r. kodeks z tekstami pasyjnymi (Biblioteka Narodowa, rkps BOZ 146).
Dokument admisyjny: Ep 2, s. 694
Znak notarialny:

Radzanów (Mazowsze, pow. raciąski – miasto szl.)


Wojciech s. Pawła z Radzanowa
+ czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła: discretus
Miejsce admisji: Mąkolino
Rok admisji: 1461
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji: cesarska
Kto admisjonował: bp Paweł Giżycki
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: napisy: Albertus, Maria Virgo, Jesus Cristus, Maria sunt amanta nomina pia
Uwagi dotyczące admisji: świadkiem admisji jest Paweł z Góry, rektor w Klukowie
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: SHGPł, s. 253.
Dokument admisyjny: Ep 1, k. 117v–118
Znak notarialny:

Rembertów (Mazowsze, pow. tarczyński – wieś szl.)


Gumbert s. Piotra z Rembiertowa
+ czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji:
Rok admisji: 1489
Diecezja pochodzenia: diecezja poznańska
Sposób kreacji: cesarska
Kto admisjonował: bp Piotr z Chotkowa
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: znak z półksiężycem przypominającym element monstrancji (K. Skupieński, Notariat, s. 191), napisy: IHS, INRI
Uwagi dotyczące admisji:
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: 1485 – student UK, syn cześnika warszawskiego (Metryka Uniwersytetu, 85e/079, s. 447), bracia też studiowali (SHGWar, s. 240–241).
Dokument admisyjny: Ep 2, s. 649
Znak notarialny:

Rędziny (Mazowsze, pow. warszawski – wieś szl.)


Wojciech s. Macieja z Rędzin
+ czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji: Wyszków
Rok admisji: 1503
Diecezja pochodzenia: diecezja poznańska
Sposób kreacji: cesarska
Kto admisjonował: bp Wincenty Przerębski
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: napisy: Jhesus, Maria, S. Anna, Matheides
Uwagi dotyczące admisji:
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: 1503 – notariusz biskupi (P. Chojnacki, Dokumenty, s. 200), 1511 – pisarz kancelarii warszawskiej, działał jako notariusz (AGAD, Perg. 1550), zapisał się na UK w 1513 r. (Metryka czyli album, 1513h/007, s. 49) i działał tam jako notariusz publiczny i notariusz rektora (Conclusiones Universitatis cracoviensis ab anno 1441 ad annum 1589, wyd. H. Barycz, Kraków 1933, s. 133, 135), być może tożsamy z Wojciechem z Rędzin doktorem dekretów, plebanem w Promnie (SHGWar, s. 244).
Dokument admisyjny: Ep 4, k. 183v
Znak notarialny:

Rybie (Mazowsze, pow. warszawski – wieś szl.)


Wawrzyniec s. Piotra z Rybia
+ czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji: Mąkolin
Rok admisji: 1461
Diecezja pochodzenia: diecezja poznańska
Sposób kreacji: cesarska
Kto admisjonował: bp Paweł Giżycki
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: jest
Uwagi dotyczące admisji:
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: SHGWar, s. 251.
Dokument admisyjny: Ep 1, k. 118
Znak notarialny:

Rytele (Podlasie, pow. drohiczyńśki – wieś szl.?)


Piotr s. Szczepana z Ryteli
+ czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji: Mąkolin
Rok admisji: 1499
Diecezja pochodzenia: diecezja łucka
Sposób kreacji: cesarska
Kto admisjonował: bp Wincenty Przerębski
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: częściowo uszkodzony, motyw heraldyczny (h. Lubicz)
Uwagi dotyczące admisji:
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: Przedstawiciele rodziny podawali się za należących do h. Lubicz (T. Jaszczołt, Osadnictwo, s. 145), 1493 – zapisany na UK (Metryka Uniwersytetu, 93h/307, s. 516), jego ojciec wziął w zastaw w 1493 r. dział w Słomach (K. Pacuski, Materiały, s. 30), był prawdopodobnie najbogatszy spośród ówczesnych przedstawicieli Rytelów (T. Jaszczołt, Osadnictwo, s. 144), brat Piotra Andrzej był dworzaninem króla Aleksandra i podsędkiem bielskim w l. 1521–1531 (tamże, s. 144–145; Urzędnicy podlascy XIV–XVIII w. Spisy, oprac. E. Dubas–Urwanowicz i in., Kórnik 1994, s. 49).
Dokument admisyjny: Ep 4, k. 6v
Znak notarialny:

Sasowo (nieokreślone, być może dzisiejsze Sasowo–Ponikiew)


Mikołaj s. Stanisława z Sasowa
+ czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła: discretus
Miejsce admisji: Pułtusk
Rok admisji: 1515
Diecezja pochodzenia: diecezja krakowska
Sposób kreacji: papieska
Kto admisjonował: bp Erazm Ciołek
Uwagi dotyczące znaku notarialnego:
Uwagi dotyczące admisji: brak własnoręcznego wpisu notariusza
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze:
Dokument admisyjny: Ep 10, s. 74
Znak notarialny:

Sierpc (Mazowsze, pow. sierpecki – miasto szl.)


Mikołaj s. Macieja z Sierpca
+ czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji:
Rok admisji: 1515
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji: papieska
Kto admisjonował: oficjał Jakub Ciołek z Lipowca
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: napisy: NS, laus Deo, Nicolaides
Uwagi dotyczące admisji: jako wicekomes wymieniony Tomasz z Obidzina
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze:
Dokument admisyjny: Of 134, k. 188
Znak notarialny:

Skarzyno (Mazowsze, pow. ostrowski – wieś szl.)


Andrzej s. Dobiesława ze Skarzyna
+ czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji: Pułtusk
Rok admisji: 1461
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji: cesarska
Kto admisjonował: bp Paweł Giżycki
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: znak w kształcie krzyża, bez napisów
Uwagi dotyczące admisji:
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: Brat Stanisława ze Skarzyna, notariusza publicznego w diecezji płockiej, prawdopodobnie kuzyn Stanisława ze Skarzyna sekretarza królewskiego i Jakuba ze Skarzyna bp. pomocniczego płockiego (por. admisję Stanisława ze Skarzyna).
Dokument admisyjny: Ep 1, k. 121
Znak notarialny:

Stanisław s. Dobiesława ze Skarzyna
+ czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji: Pułtusk
Rok admisji: 1461
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji: cesarska
Kto admisjonował: bp Paweł Giżycki
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: znak z rozetą (K. Skupieński, Notariat, s. 222), napis: S. Zophia
Uwagi dotyczące admisji:
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: Zapisał się na UK w 1449 r. (Metryka Uniwersytetu, 49h/162, s. 228), prawdopodobnie wraz z bratem Andrzejem byli krewnymi Stanisława ze Skarzyna s. Przecława, pisarza królewskiego (1468–1469), not. ap. auct. (Polska Kancelaria Królewska, nr 149, s. 152) i Jakuba s. Dziersława ze Skarzyna, biskupa sufragana płockiego (1476–1495?), dominikanina (K.R. Prokop, Biskupi pomocniczy w diecezjach polskich, s. 219–223). W 1454 r. studentem na UK był Mikołaj s. Przecława– można przypuszczać, że byli kuzynami (Metryka, s. 449).
Dokument admisyjny: Ep 1, k. 119v
Znak notarialny:

Skromowice (Małopolska, pow. lubelski – wieś szl.)


Leonard s. Jakuba ze Skromowic
+ czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji: Pułtusk
Rok admisji: 1494
Diecezja pochodzenia: diecezja krakowska
Sposób kreacji: cesarska
Kto admisjonował: bp Piotr z Chotkowa
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: napisy: INRI, Maria i sors omnia versat in bene vertant
Uwagi dotyczące admisji:
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: Ojciec był prawdopodobnie wójtem w Kocku (SHGLub, s. 103), synowie studiowali chyba na UK (zapisani w 1514 i 1522 r., Metryka czyli album, 1514e/127 i 1522e/045, s. 57 i 123). 1491 – notariusz biskupi, 1496 – admisja w Krakowie, 1494 – prokurator w sądzie biskupim, rajca lubelski (P. Chojnacki, Dokumenty, s. 200). W 1496 r. sporządził instrument notarialny dla klasztoru benedyktynów w Sieciechowie (Biblioteka Narodowa, rps akc. 11228, Mf. 76841), w 1517 r. wraz z bratem Wojciechem procesował się z biskupem Erazmem Ciołkiem o szkody (P. Chojnacki, Dokumenty, s. 200).
Dokument admisyjny: Ep 3, k. 137v
Znak notarialny:

Słupno (Mazowsze, pow. płocki – wieś d.)


Jan s. Piotra ze Słupna
+ czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji: Pułtusk
Rok admisji: 1482
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji: cesarska
Kto admisjonował: bp Piotr z Chotkowa
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: napis: INRI na tabliczce
Uwagi dotyczące admisji:
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: Zapisał się na UK w 1474 r. (Metryka Uniwersytetu, 74e/133, s. 370), mistrz sztuk (SHGPł, s. 281; ZDiLP, t. 1, nr 273). W 1485 r. kreowany na notariusza kapituły płockiej, przekazano mu księgę (ACap. Ploc. 50, k. 35), był też zastępcą procesowym.
Dokument admisyjny: Ep 2, s. 222
Znak notarialny:

Sokołowo (Mazowsze, pow. ostrowski – wieś szl.)


Tomasz z Sokołowa
+ czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji:
Rok admisji: 1479
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji: cesarska
Kto admisjonował: bp Kazimierz
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: napis: Ihus, Maria
Uwagi dotyczące admisji:
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: Doktor obojga praw, notariusz biskupi, późniejszy kanonik pułtuski, 1507 – s. Stanisława, not. publ. ap. auctoritate (Ep 4, k. 264 – inf. od dr. H. Wajsa), 1513 – pleban w Żukowie, 1517 – kanonik warszawski, 1524 – kustosz warszawski (A. Sołtan, Sokołowski Tomasz, w: PSB, t. 40, Kraków 2000, s. 205; J. Grabowski, Elita, s. 422–423; P. Chojnacki, Dokumenty, s. 201).
Dokument admisyjny: Ep 2, s. 185
Znak notarialny:

Strobin (Mazowsze, pow. zakroczymski – wieś szl.)


Grzegorz s. Piotra ze Strubina
+ czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji: Pułtusk
Rok admisji: 1494
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji: cesarska
Kto admisjonował: bp Piotr z Chotkowa
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: znak w kształcie koniczyny
Uwagi dotyczące admisji: karta częściowo uszkodzona
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: Zapisał się na UK w 1493 r. (Metryka Uniwersytetu, 93e/242, s. 514), później występuje jako Grzegorz Skryba z Pragi, 1495 – nauczyciel szkoły parafialnej w Kroczewie, potem podpisek zakroczymski (SHGWar, s. 221).
Dokument admisyjny: Ep 3, k. 135
Znak notarialny:

Stróżewo (Mazowsze, pow. zakroczymski – wieś szl.)


Mikołaj s. Marcina ze Stróżewa
+ czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji:
Rok admisji: 1487
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji: cesarska
Kto admisjonował: bp Piotr z Chotkowa
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: napisy: INRI, me tibi virgo pia semper commedo Maria, MAR DORO (być może skróty od imion rodziców)
Uwagi dotyczące admisji:
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: Jego brat Jan był proboszczem w Grodzieczu (Ep 4, k. 53v), ojciec być może studiował na UK (Marcin s. Piotra zapisał się w 1428 r., Metryka Uniwersytetu, 28e/057, s. 141), 1487 – zastępca nauczyciela w szkole pułtuskiej (P. Chojnacki, Dokumenty, s. 201), 1497 r. – pleban w Barcicach (Ep 3, k. 154), w 1503 – pleban w Klukowie (Ep 4, k. 191), w 1504 r. określony jako notariusz biskupa i kapituły (ACap. Ploc. 50, k. 59), w 1523 r. określony jako notariusz kapituły płockiej (Ep 12, k. 123), 1524 kan. płoc. (ACap. Ploc. 3, k. 54).
Dokument admisyjny: Ep 2, s. 530
Znak notarialny:

Węgrów (Mazowsze, pow. drohiczyński – miasto szl.)


Jan s. Piotra z Węgrowa
+ czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła: discretus
Miejsce admisji: Wyszków
Rok admisji: 1483
Diecezja pochodzenia: [diecezja łucka – informacja spoza admisji]
Sposób kreacji:
Kto admisjonował: bp Piotr z Chotkowa
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: znak z koroną
Uwagi dotyczące admisji: dopisek notariusza kurii Jana z Szyszek
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze:
Dokument admisyjny: Ep 2, s. 307
Znak notarialny:

Wyszogród (Mazowsze, pow. wyszogrodzki – miasto d.)


Adam s. Jana z Wyszogrodu
+ czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji:
Rok admisji: 1515
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji: papieska
Kto admisjonował: oficjał Mikołaj z Bartników
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: znak w kształcie kwiatu wyrastającego z serca, napisy: INRI, S. Kathaerina i napis nieczyetlny
Uwagi dotyczące admisji: świadkami notariusze konsystorza: Maciej z Prusinowic, Maciej z Borkowa i Jan z Popielżyna
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze:
Dokument admisyjny: Of 134, k. 246
Znak notarialny:

Zalesie (Mazowsze, pow. sierpecki – wieś szl.)


Bolesta s. Jana z Zalesia
+ czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji: Płock
Rok admisji: 1461
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji: cesarska
Kto admisjonował: bp Paweł Giżycki
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: napisy: Jhesus, Johannides
Uwagi dotyczące admisji:
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: 1460–1470 – podpisek zakroczymski, 1477 – pisarz książąt mazowieckich, 1482 – notariusz biskupi, 1480– pleban w Kolnie i Radzikowie, podskarbi biskupi, 1486 – kanonik płocki, kanonik warszawski, starosta zakroczymski (P. Chojnacki, Dokumenty, s. 202).
Dokument admisyjny: Ep 1, k. 123
Znak notarialny:

Zdunowo (Mazowsze, pow. zakroczymski – wieś szl.)


Andrzej s. Macieja ze Zdunowa
+ czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji:
Rok admisji: 1523
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji: papieska
Kto admisjonował: administrator Mikołaj z Wilkanowa
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: napis: INRI
Uwagi dotyczące admisji:
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze:
Dokument admisyjny: Ep 11, k 133v
Znak notarialny:

Zielona (Mazowsze, pow. szreński – wieś szl.)


Mikołaj s. Ludwika z Zielonej
+ czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji: Joniec
Rok admisji: 1478
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji: cesarska
Kto admisjonował: bp Kazimierz
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: napisy: Jhe[sus], Maria, Nicolaus
Uwagi dotyczące admisji:
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: 1502 – pleban w Zielonej (SHGPł, s. 349).
Dokument admisyjny: Ep 2, s. 180
Znak notarialny:

Żelechy (Mazowsze, pow. wiski – wieś szl.)


Mikołaj s. Piotra z Żelechów
+ czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji:
Rok admisji: 1516
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji: papieska
Kto admisjonował: oficjał Stanisław z Trzemesznej
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: napisy: INRI i Nicolaus
Uwagi dotyczące admisji:
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: 1514 – zapisał się na UK (Metryka czyli album, 1514h/018, s. 59), 1516 – przyjął święcenia akolity (Księga święceń, k. 19v), tożsamy zapewne z Mikołajem Żelechowskim, notariuszem biskupim z 1518 r. (Ep 10, k. 364), mansjonarzem płockim i plebanem w Słupie (ZDiLP, t. 2, nr 355), 1523 – przyjął święcenia diakona i prezbitera (Księga święceń, k. 84v, 85). P. Chojnacki uważał, że pochodził on z Żelechowa (Dokumenty, s. 203).
Dokument admisyjny: Of 134, k. 286, Of 134, k. 286v
Znak notarialny:

Żmijewo Kościelne (Mazowsze, pow. mławski – wieś szl.)


Krystyn s. Włostka ze Żmijewa
+ czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji: Pułtusk
Rok admisji: 1497
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji: cesarska
Kto admisjonował: bp Piotr z Chotkowa
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: napisy: INRI, Maria, ICDS(?)
Uwagi dotyczące admisji:
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: Prawdopodobnie bratanek Marcina ze Żmijewa kanonika pułtuskiego (SHGPł, s. 351), zapisał się na UK w 1485 r. razem z bratem (Metryka Uniwersytetu, 85h/238, s. 451), 1491 – bakałarz sztuk, rektor szkoły warszawskiej (AC, t. 2, nr 1885), w 1512 r. spisał testament Stanisława z Kliczek, a jego brat był tego świadkiem (kopia: Testamenta 1, s. 807–808, z przerysowanym znakiem notarialnym w nieco zmienionej formie) .
Dokument admisyjny: Ep 3, k. 270v
Znak notarialny:

Brak miejsca pochodzenia


[nieczytelne]
+ czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła:
Miejsce admisji:
Rok admisji: 1509
Diecezja pochodzenia: diecezja łucka
Sposób kreacji:
Kto admisjonował: bp Erazm Ciołek
Uwagi dotyczące znaku notarialnego:
Uwagi dotyczące admisji: brak własnoręcznego wpisu notariusza, papier mocno uszkodzony, dokument mało czytelny
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze:
Dokument admisyjny: Ep 9, s. 86
Znak notarialny:

Paweł Tabelion
+ czytaj więcej
Określenie osoby wg źródła: circumspectus
Miejsce admisji: Pułtusk
Rok admisji: 1469
Diecezja pochodzenia: diecezja płocka
Sposób kreacji: cesarska
Kto admisjonował: bp Ścibor z Gościeńczyc
Uwagi dotyczące znaku notarialnego: znak z monogramem w głowicy (K. Skupieński, Notariat, s. 202)
Uwagi dotyczące admisji: występuje komes Karol Cibo znany też z Krakowa i Gniezna (K. Skupieński, Notariat, s. 91)
Informacje o wykształceniu, rodzinie i karierze: P. Chojnacki uczynił przypuszczenie, że notariusz ten może być tożsamy z Pawłem z Góry, którego jest to drugi wpis admisyjny (P. Chojnacki, Dokumenty, s. 192). W moim przekonaniu Paweł z Góry występuje w tej admisji jako osoba, która spisała akt kreacji Pawła Tabeliona, co może wpłynęło na pewne podobieństwo obu znaków. Zdawkowość wpisu może faktycznie świadczyć o tym, że dotyczył on osoby związanej z kancelarią biskupią.
Dokument admisyjny: Ep 1, k. 210
Znak notarialny:


Licencja Creative Commons
Admisje notarialne w diecezji płockiej u schyłku średniowiecza. autorzy, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk i Pracownia Geoinformacji Historycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.